ssdbanner
 
ทำเนียบผู้บังคับบัญชา กรมยุทธบริการทหาร

หน่วยขึ้นตรงกรมยุทธบริการทหาร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

  
 

 

 

 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประมวลภาพกิจกรรมกรมยุทธบริการทหาร
พลโท สมบูรณ์ แก้วอยู่ เจ้ากรมยุทธบริการทหาร พบกำลังพล กองจัดหา กรมยุทธบริการทหาร
เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
พลโท สมบูรณ์ แก้วอยู่ เจ้ากรมยุทธบริการทหาร ประชุมเจ้าหน้าที่ สป.๒ ของ กองคลัง กรมยุทธบริการทหาร เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
กำลังพลรวมแถวเพื่อรับฟังคำชี้แจง ณ กรมยุทธบริกรทหาร เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม.๒๕๕๙
การสอบสัมภาษณ์นายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นสัญญาบัตร เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
พลโท สมบูรณ์ แก้วอยู่ เจ้ากรมยุทธบริการทหาร ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารประทวน ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคาร ยบ.ทหาร เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
สำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร จัดกิจกรรมตรวจหาสารเสพติด ของกำลังพล ณ กรมยุทธบริการทหาร เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
พลโท สมบูรณ์ แก้วอยู่ เจ้ากรมยุทธบริการทหาร ประชุมเจ้าหน้าที่ สป.๓ ของ กองคลัง กรมยุทธบริการทหาร เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
พลตรี พัฒนา คุ้มเปลี่ยน รองเจ้ากรมยุทธบริการทหาร (๒) เป็นประธานการทดสอบร่างกายนายทหารประทวนเลื่อนฐานเป็นนายทหารสัญญาบัตร เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
พลโท สมบูรณ์ แก้วอยู่ เจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็นประธานการสอบนายทหารประทวนเลื่อนฐานเป็นนายทหารสัญญาบัตร เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ชุดเวชกรรมป้องกันฉีดพ่นเคมีสารกำจัดยุงและแมลง พาหะนำโรค ณ อาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ประชาชื่น เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
พลโท สมบูรณ์ แก้วอยู่ เจ้ากรมยุทธบริการทหาร พบกำลังพล กองพลาธิการ กรมยุทธบริการทหาร
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
พลตรี พัฒนา คุ้มเปลี่ยน รอง เจ้ากรมยุทธบริการทหาร (๒) เป็นประธานการประชุมเพื่อซักซ้อมการตรวจสอบความต้องการงบประมาณ ของส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี ๖๐ ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุม กรมยุทธบริการทหาร ชั้น ๑๐
พลโท สมบูรณ์ แก้วอยู่ เจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแหล่งชุมนุม กรมยุทธบริการทหาร เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
บรรยายให้ความรู้แก่ข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการเวลา 0930-1030 น. ณ ชมรมนายทหารอาวุโส บก.ทท.ยบ.ทหาร เรื่อง รู้ทันและพร้อมรับมือภาวะขาดฮอร์โมนเพศชายโดย พล.ร.อ.อิทธิพล มกรเสน ร.น. เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
สนพ.ยบ.ทหาร โดย กองเวชกรรมป้องกัน อบรมให้ความรู้พลทหารใหม่ผลัด๑/๕๙ ของ พัน รวป.สน.บก.บก.ทท. จำนวน ๓๕๕ นาย เรื่องโรคลมร้อน เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
กำลังพลกรมยุทธบริการทหาร เข้าร่วมพิธีสวดมนต์ ณ หอประดิษฐานพระพุทธนวราชบรมบพิตรศักดิ์สิทธิชัยมงคล อาคารกองบัญชาการกองทัพไทย ชั้น ๗ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
พลตรี ชนะ ลิมิตเลาหพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์ กรมยุทธบริการทหาร ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมด้านยุทธการและการฝึก ไทย-อซ. ครั้งที่ 8 (8th Joint Coordinated Operations and Exercise Sub-Committee) ณ เมืองบันดุง อซ. ระหว่าง ๒๒-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
พลโท สมบูรณ์ แก้วอยู่ เจ้ากรมยุทธบริการทหาร พบกำลังพล กองคลัง กรมยุทธบริการทหาร
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
พลตรี พัฒนา คุ้มเปลี่ยน รองเจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ด้วยการทำหน้าที่ของกรมยุทธบริการทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๐ กรมยุทธบริการทหาร
กำลังพลรวมแถวเพื่อรับฟังคำชี้แจง ณ กรมยุทธบริกรทหาร เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม.๒๕๕๙
พลโท สมบูรณ์ แก้วอยู่ เจ้ากรมยุทธบริการทหาร ตรวจเยี่ยมห้องพักอาศัยของข้าราชการ กรมยุทธบริการทหาร ในอาคารสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย (พื้นที่บางซ่อน) ณ อาคาร ๑ - ๓ และ ๖ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
พลโท สมบูรณ์ แก้วอยู่ เจ้ากรมยุทธบริการทหาร พบกำลังพล กองซ่อมบำรุง กรมยุทธบริการทหาร
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
การประชุมซักซ้อมตรวจสอบความต้องการ งบประมาณ ปี60 ของกรมยุทธบริการทหาร โดยมี พลตรี พัฒนา คุ้มเปลี่ยน เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
พลโท สมบูรณ์ แก้วอยู่ เจ้ากรมยุทธบริการทหาร ร่วมฟังการชี้แจง การใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณของ กรมยุทธบริการทหาร
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
กรมยุทธบริการทหาร จัดประชุมชี้แจง การใชโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณของ กรมยุทธบริการทหาร และ พลโท สมบูรณ์ แก้วอยู่ เจ้ากรมยุทธบริการทหาร ได้มอบของที่ระลึกแก่วิทยากร เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙
พลตรีชนะ ลิมิตเลาหพันธุ์ ผอ.สนพ.ยบ.ทหาร และคณะ สนพ.ยบ.ทหาร. เข้าเยี่ยมชม รพ.มงกุฎวัฒนะ
ได้รับการต้อนรับจาก พลตรีเหรียญทอง แน่นหนา ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ เมื่อ ๑๙ พ.ค.๕๙
พล.ท.สมบูรณ์ แก้วอยู่ จก.ยบ.ทหาร เป็นประธานการประชุมเพื่อจัดทำโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณ ของ ยบ.ทหาร
ณ ห้องประชุม  ยบ.ทหาร ชั้น ๑๐ เมื่อ ๑๙ พ.ค.๕๙

กำลังพล ยบ.ทหาร เข้าฟังเทศน์ประจำเดือน พ.ค.๕๙ นิมนต์ พระนนท์  กิตฺติปญฺโญ  วัดกำแพง มาเป็นองค์บรรยาย
โดยมีหัวข้อธรรมชื่อ "สิ่งที่หาได้ยาก ๔ ประการ"  เชิญหน่วย สยย.ทหาร, สสก.ทหาร  และ พัน สห.สน.บก.บก.ทท. หน่วยละ ๒๐ นาย  
เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุม ยบ.ทหาร ชั้น ๒ เมื่อ ๑๙ พ.ค.๕๙

สตง. ร่วมตรวจสอบการแจกจ่ายเครื่องแต่งกายและเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย นป. ของ นทพ., สส.ทหาร และ ศรภ.
โดย พล.ต.ก่อเกียรติ พิทักษ์วงศ์ รอง จก.ยบ.ทหาร (๑) ผู้แทน นำตรวจฯ ณ คลัง สป. ๒,๔ ยบ.ทหาร เมื่อ ๑๙ พ.ค.๕๙

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานดอกไม้แสดงความยินดีแก่ พล.ต.ชนะ ลิมิตเลาหพันธุ์
ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ เป็น ผอ.สนพ.ยบ.ทหาร ได้รับโปรดเกล้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) โดยส่งผู้แทนกองงานในทูลกระหม่อมฯ เป็นผู้นำมามอบให้ ณ ห้องประชุม สนพ.ฯ ชั้น ๒ (บางช่อน) เมื่อ ๑๘ พ.ค.๕๙

พลโท สมบูรณ์ แก้วอยู่ เจ้ากรมยุทธบริการทหาร พบกำลังพล กองการขนส่ง กรมยุทธบริการทหาร
เมื่อ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
กองการขนส่ง กรมยุทธบริการทหาร จัดอบรม UNIT SCHOOL เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษให้กำลังพล กองการขนส้ง กรมยุทธบริการทหาร
เมื่อ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
กำลังพลรวมแถวเพื่อรับฟังคำชี้แจง ณ กรมยุทธบริกรทหาร เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม.๒๕๕๙
รอง เสธ.ทหาร (๑) เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการตรวจรับพัสดุงาน/โครงการของราชการใน บก.ทท. สายสื่อสาร สายพลาธิการ และสายสรรพวุธ โดย พล.ต.พัฒนา คุ้มเปลี่ยน รอง จก.ยบ.ทหาร ผู้แทน เข้าร่วมตรวจสอบงานจัดซื้อของ สส.ทหาร ศตก. ณ สส.ทหาร
กขส.ยบ.ทหาร นำผู้เข้าอบรมพลขับรถผู้บังคับบัญชาและผู้ควบคุมพลขับรถผู้บังคับบัญชา
ดูงานนอกสถานที่ ณ SCG เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ค.๕๙
พล.ท.สมบูรณ์ แก้วอยู่ จก.ยบ.ทหาร ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารประทวน
และ หน.นขต.ฯ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคาร ยบ.ทหาร
พล.ท.สมบูรณ์ แก้วอยู่ เป็นประธาน การเปิดจัดอบรมพลขับรถผู้บังคับบัญชาและผู้ควบคุมพลขับรถผู้บังคับบัญชา ณ กขส.ยบ.ทหาร ชั้น ๔
เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ค.๕๙

กพธ.ยบ.ทหาร จัดเลี้ยงเครื่องดื่ม-อาหารว่าง, อาหารเช้า รับรอง พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ และมูลนิธิเพื่อสันติภาพ
จำนวน ๓๐ ที่ ณ ห้องรับรอง ๑๑ บก.ทท. เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ค.๕๙

รอง เสธ.ทหาร (๔) เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการตรวจรับพัสดุงาน/โครงการของราชการใน บก.ทท. โดยจะตรวจรับพัสดุตามโครงการซ่อมบำรุงระดับโรงงานตามระยะเวลาของเครื่องบินถ่ายภาพทางอากาศฯ จำนวน ๑ เครื่อง ของ ผท.ทหาร โดย พล.ต.พัฒนาฯ
และ ผอ.สนพ.ฯ หรือผู้แทน เข้าร่วมการตรวจสอบฯ ณ กองบินถ่ายภาพทางอากาศ ผท.ทหาร เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค.๕๙

พลโท สมบูรณ์ แก้วอยู่ เจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กรมยุทธบริการทหาร เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

กำลังพลรวมแถวเพื่อรับฟังคำชี้แจง ณ กรมยุทธบริกรทหาร เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม.๒๕๕๙

ผบ.ทสส. ได้กรุณามาตรวจเยี่ยมหน่วยกรมยุทธบริการทหารและลงนามในสมุดตรวจเยี่ยม
โดยมี พล.ท.สมบูรณ์ แก้วอยู่ จก.ยบ.ทหาร เป็นผู้นำคณะเข้าตรวจ

พลโท สมบูรณ์ แก้วอยู่ เจ้ากรมยุทธบริการทหาร นำคณะสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เข้าตรวจคลัง สป. ๒,๔ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม๒๕๕๙
พลโท สมบูรณ์ แก้วอยู่ เจ้ากรมยุทธบริการทหาร ร่วมประชุมกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม๒๕๕๙
พลโท สมบูรณ์ แก้วอยู่ เจ้ากรมยุทธบริการทหาร ให้โอวาทกำลังพล กรมยุทธบริการทหาร เมื่อ ๓ พฤษภาคม๒๕๕๙
พลโทสมบูรณ์ แก้วอยู่ เจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็นประธานการประชุม เรื่อง เร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของ กรมยุทธบริการทหาร เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม๒๕๕๙
พลโท สมบูรณ์ แก้วอยู่ เจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็นประธานการประชุม เรื่อง ระบบการควบคุมยาของ สำนักงานแพทย์ทหาร ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ เมื่อ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙
การทดสอบร่างกาย ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙

กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ณ หอประดิษฐานพระพุทธนวราชบรมบพิตรศักดิ์สิทธิชัยมงคล อาคารกองบัญชาการกองทัพไทย ชั้น ๗ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙

กิจกรรมฟังธรรมเทศน์ ประจำเดือนเมษายน เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙
พลโท สมบูรณ์ แก้วอยู่ เจ้ากรมยุทธบริการทหารเป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับข้าราชการ กรมยุทธบริการทหาร ที่ได้รับการเลื่อนยศและการแต่งตั้งยศ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารกรมยุทธบริการทหาร  เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙
พลโท สมบูรณ์ แก้วอยู่ เจ้ากรมยุทธบริการทหาร นำคณะสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เข้าตรวจคลัง สป. ๒,๔ กรมยุทธบริการทหาร เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙
พลโท สมบูรณ์ แก้วอยู่ เจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็นประธานการประชุม แหล่งชุนุม กรมยุทธบริการทหาร เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙
การสอบคัดเลือกพนักงานราชการ กรมยุทธบริการทหาร เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙
พลโท สมบูรณ์ แก้วอยู่ เจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็นประธานประชุมนายทหารสัญญาบัตร กรมยุทธบริการทหาร เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙
พลโท สมบูรณ์ แก้วอยู่ เจ้ากรมยุทธบริการทหาร ได้กรุณาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจชุดบริการช่วยเหลือประชาชน ณ ด่านการทางพิเศษอุดรัถยา (บางปะอินขาออก)
เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙
กรมยุทธบริการทหาร (โดยกองซ่อมบำรุง) ตั้งจุดบริการซ่อมดูแลรถประชาชนที่ด่านบางปะอิน พร้อมจัดรถกู้ซ่อมคอยบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์
พลโท สมบูรณ์ แก้วอยู่ เจ้ากรมยุทธบริการทหาร ร่วมโครงการ ๑ หน่วย ๑วัด ๑ โรงเรียน ๑ ชุมชน ของ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
กำลังพลกรมยุทธบริการทหารร่วมรดน้ำและขอพร พลโท สมบูรณ์ แก้วอยู่ เจ้ากรมยุทธบริการทหาร เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์
พลโท สมบูรณ์ แก้วอยู่ เจ้ากรมยุทธบริการทหาร ให้โอวาทกำลังพล เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙
พลโท สมบูรณ์ แก้วอยู่ เจ้ากรมยุทธบริการทหาร และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมยุทธบริการทหาร ร่วมอวยพร พลอากาศเอก ชาญชัย ชาญชิดชังชัย ประธานชมรมทหารอาวุโสฯ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙
พลโท สมบูรณ์ แก้วอยู่ เจ้ากรมยุทธบริการทหาร และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมยุทธบริการทหาร ร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙
พลโท สมบรูณ์ แก้วอยู่ เจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพบิดาของ นายสง่า ชื่นอารมณ์ สังกัด กองพลาธิการ ณ วัดฌาปนสถานวัดอรุณรังษี
ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙
กรมยุทธบริการทหาร จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กระทรวงกลาโหม ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดเขมาภิตาราม
เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙

กรมยุทธบริการทหาร กระทำพิธีมอบหน้าที่ และการบังคับบัญชา เจ้ากรมยุทธบริการทหาร ระหว่าง พลโท จำนงค์ จันพร กับ พลโท สมบรูณ์ แก้วอยู่ ณ กรมยุทธบริการทหาร เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙

กรมยุทธบริการทหาร จัดงานวันคล้ายสถาปนา ครบรอบ ๒๕ ปี เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙
พลตรี ก่อเกียรติ พิทักษ์วงศ์ รองเจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็นประธานจัดกิจกรรมทำความสะอาด (big cleaning day) ณ กรมยุทธบริการทหาร เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙

กิจกรรมของกองการขนส่ง กรมยุทธบริการทหาร
ติดสติกเกอร์เรารักในหลวง

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

อาคารอเนกประสงค์ กรมยุทธบริการทหาร
ได้เปิดให้บริการแก่ข้าราชการและครอบครัว
ทั้งบุคคลทั่วไป เพื่อการเกื้อกูลและสนับสนุนความสมัคคี
และสัมพันธภาพอันดีระหว่าง ทหารและประชาชนทั่วไป

บริการ
รับจัดงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส, จัดพิธีสงฆ์, พิธีหมั้น พิธีรดน้ำสังข์, จัดงานเลี้ยงสังสรรค์, งานเลี้ยงรุ่น งานฉลองยศ, จัดงานประชุมสัมมนา กรุณา Click รายละเอียด

 
จัดทำโดย  แผนกสถิติและกรรมวิธีข้อมูล กองกลาง กรมยุทธบริการทหาร
2218 ถ. กรุงเทพ-นนทบุรี เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
 โทร. 0-2963-6008 โทร.ทหาร 585-1005
title2 : ssd@schq.mi.th
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 20 มิถุนายน 2554

จำนวนผู้เข้าชม Free Counter ครั้ง