กรมยุทธบริการทหาร กระทำพิธีมอบหน้าที่ และการบังคับบัญชา เจ้ากรมยุทธบริการทหาร