.
พลโท นพดล สุขทับศรี เจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็นประธานเปิดงาน Big Cleaning Day ณ อาคารกรมยุทธบริการทหาร