พลโท สมควร ทองนาค เจ้ากรมยุทธบริการทหาร พบปะกำลังพล กรมยุทธบริการทหาร