.
พลโท นพดล สุขทับศรี เจ้ากรมยุทธบริการทหาร พบปะ และมอบนโยบายให้แก่กำลังพลกรมยุทธบริการทหาร