พลตรี กฤช ปี่ทอง รองเจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็นประธานพิธีอบรมเรื่องแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ของ กรมยุทธบริการทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ อาคารกรมยุทธบริการทหาร