พลโท ชนินทร์  โตเลี้ยง เจ้ากรมยุทธบริทหาร เป็นประธานพิธีมอบชุดวอร์มให้แก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สังกัดกรมยุทธบริการทหารการทหาร