พลเรือเอก นพดล  สุภากร  รองเสนาธิการทหาร (๒) เป็นประธานพิธีปิดการตรวจคณะจเรทหาร โดยมี       พลโท สมควร ทองนาค เจ้ากรมยุทธบริการทหาร ให้การต้อนรับ