.
พลโท นพดล สุขทับศรี เจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็นประธานโครงการหุ่นดีที่ ยบ.ทหาร