พลโท นพดล สุขทับศรี เจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็นประธานการอบรบการปลูกผั่งจิตสำนึกความเป็นทหารอาชีพ