พลโท สมควร ทองนาค เจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสนอความต้องการและการบริหารจัดการสิ่งอุปกรณ์