พลโท นพดล สุขทัยศรี เจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็นประธานการเปิดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติประจำปี๒๕๖๒ ณ วัดเขมาภิตาราม