.
พลโท นพดล สุขทับศรี เจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็นประธานในวันสถาปนากรมยุทธบริการทหาร