ประกาศ

รายงานผลการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการใน บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
สรุปผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของ ยบ.ทหาร ตัวชี้วัดที่ ๔


ระเบียบ
ระเบียบกรมยุทธบริการทหารว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ