01  

กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

 
 
line decor
  HOME  ::  
คณะทำงานพัฒนาระบบราชการของ ยบ.ทหา
line decor
   
 
วิสัยทัศน์กองบัญชาการกองทัพไทย

"เป็นองค์กรนำที่ทันสมัยในการอำนวยการร่วมด้านการป้องกันประเทศ และการปฏิบัติการทางทหาร เพื่อความมั่นคง เป็นที่เชื่อมั่นของรัฐบาล ประชาชน และเป็นที่ยอมรับของมิตรประเทศ"

 
วิสัยทัศน์กรมยุทธบริการทหาร

เป็นองค์กรที่ทันสมัยด้านยุทธบริการของกองบัญชาการกองทัพไทย

 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของ ยบ.ทหาร (พ.ศ.2561 - 2564)

 แผนปฏิบัติราชการ ของ ยบ.ทหาร ประจำปี พ.ศ.2561

 

กพร.ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๑

รายงานผลการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ ยบ.ทหาร ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๑ (รอบ ๖ เดือน)

รายงานผลการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ ยบ.ทหาร ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๑ (รอบ ๙ เดือน)

รายงานผลการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ ยบ.ทหาร ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๑ (รอบ ๑๒ เดือน)

การเผยแพร่การประเมินผลการปฏิบัติราชการ