จัดทำโดย  แผนกสถิติและกรรมวิธีข้อมูล กองกลาง กรมยุทธบริการทหาร
2218 ถ. กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
 โทร. 0-2585-7255

ที่มา: http://maps.google.co.th