รายการเอกสาร ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย วงเงิน วันที่ประกาศ
1 Test ประกาศจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓สำหรับใช้งานด้านธุรการ ไตรมาสที่๔... ๒,๑๐๖,๓๖๔.๐๐ ๒๙ มิ.ย. ๖๓
2 Test ประกาศแผนการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง... ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๙ ก.ค. ๖๓
3 Test ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ๓,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑o ก.ค. ๖๓
4 22222 ๒๒๒๒ ๑o ก.ค. ๖๓
5 9999 ๙๙๙๙ ๑o ก.ค. ๖๓
6 ประกาศแผนการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) สำหรับใช้งานด้านปฏิบัติการ ... ๓,๗๖๒,๐๐๐.๐๐ ๒๔ ก.ค. ๖๓
7 ประกาศแผนการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ให้กับ กคล.ยบ.ทหาร เพื่อสำรองคลัง... ๒,๐๘๗,๕๕๐.๐๐ ๑๗ ส.ค. ๖๓
8 งานจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน งบประมาณเพิ่มเติมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๖ คัน ๑ งาน ... ๙๕๔๔๘oo ๑๘ ส.ค. ๖๓
9 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคาร ยบ.ทหาร และอาคารเอนกประสงค์ ๓ ประจำปีงบปร... ๑,๑๑o,๗๕o.oo ๓๑ ส.ค. ๖๓
10 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ยบ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ 2564... ๒,๓๘๕,๔๘o.oo ๓๑ ส.ค. ๖๓
11 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารศูนย์อาหาร (แจ้งวัฒนะ) ประจำปีงบประมาณ 25... ๖๒๑,ooo.oo ๓๑ ส.ค. ๖๓
12 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคาร สนพ.ยบ.ทหาร (แจ้งวัฒนะ และบางซ่อน) ประจำ... ๘๘๖,๗o๔.oo ๓๑ ส.ค. ๖๓
13 ประกาศแผนจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ราชการสำรองคลัง เพื่อสนับสนุนให้กับ กคล.ยบ.ทหาร... ๕,๐๙๙,๙๕๙.๔๐ ๒๕ ก.ย. ๖๓
14 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อประกันภัยยานพาหนะของส่วนราชการ บก.ทท. (ภาคบังคับ) ประจำปีงบประม... ๖,๔๙๕,๓๒๕.๘๖ ๒๘ ก.ย. ๖๓
15 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564... ๑o ต.ค. ๖๓