รายการเอกสาร ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย วงเงิน วันที่ประกาศ
1 Test ประกาศจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓สำหรับใช้งานด้านธุรการ ไตรมาสที่๔... ๒,๑๐๖,๓๖๔.๐๐
2 Test ประกาศแผนการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง... ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
3 Test ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ๓,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐ ก.ค.๖๓
4 22222 ๒๒๒๒ ๒๒๒
5 9999 ๙๙๙๙ ๙๙๙๙
6 ประกาศแผนการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) สำหรับใช้งานด้านปฏิบัติการ ... ๓,๗๖๒,๐๐๐.๐๐ ๒๔ ก.ค.๖๓
7 ประกาศแผนการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ให้กับ กคล.ยบ.ทหาร เพื่อสำรองคลัง... ๒,๐๘๗,๕๕๐.๐๐ ๒๔ ก.ค.๖๓
8 งานจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน งบประมาณเพิ่มเติมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๖ คัน ๑ งาน ... ๙๕๔๔๘oo ๑๘ ส.ค.๖๓
9 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคาร ยบ.ทหาร และอาคารเอนกประสงค์ ๓ ประจำปีงบปร... ๑,๑๑o,๗๕o.oo ๓๑ ส.ค.๖๓
10 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ยบ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ 2564... ๒,๓๘๕,๔๘o.oo ๓๑ ส.ค.๖๓
11 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารศูนย์อาหาร (แจ้งวัฒนะ) ประจำปีงบประมาณ 25... ๖๒๑,ooo.oo ๓๑ ส.ค.๖๓
12 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคาร สนพ.ยบ.ทหาร (แจ้งวัฒนะ และบางซ่อน) ประจำ... ๘๘๖,๗o๔.oo ๓๑ ส.ค.๖๓
13 ประกาศแผนจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ราชการสำรองคลัง เพื่อสนับสนุนให้กับ กคล.ยบ.ทหาร... ๕,๐๙๙,๙๕๙.๔๐ ๒๕ ก.ย.๖๓
14 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อประกันภัยยานพาหนะของส่วนราชการ บก.ทท. (ภาคบังคับ) ประจำปีงบประม... ๖,๔๙๕,๓๒๕.๘๖ ๒๘ ก.ย.๒๕๖๓
15 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564... ๒๕ ก.ย.๖๓
16 ประกาศแผนจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้กับ กคล.ยบ.ทหาร เพื่อสนับสนุนให้กับ สสก.ทหาร... ๖๖๗,๘๕๑.๐๐ ๑๗ พ.ย.๖๓
17 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อประกันภัยยานพาหนะของส่วนราชการ บก.ทท. (ภาคสมัครใจ) ประจำปีงบประ... ๗,๓o๘,๕oo.๑๘ ๒ ธ.ค.๖๓