รายการเอกสาร สัญญาจ้าง


สัญญาจ้าง

ลำดับ สัญญาจ้าง วงเงิน เลขที่สัญญาจ้าง
1 จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์อาหาร บก.ทท.พื้นที่แจ้งวัฒนะ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563... ๕๘๔,๕๖๕ ๑-๖๓
2 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานแพทย์ทหารจำนวน 2 แห่ง สำนักงานแพทย์ ยบ.ทหาร กับ แจ้งวัฒนะ... ๖๗๕,ooo ๒-๖๓
3 จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ ยบ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ 2563... ๑,o๒๗,๒oo ๓-๖๓
4 จ้างรักษาความปลอดภัยในบริเวร ยบ.ทหาร ตั้งแต่ 1 ตุลาตม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563... ๒,๒๔o,๘o๘ ๔-๖๓
5 จ้างตัดเย็บเครื่องแบบปกติสีกากีแถบเขียวคอพับแขนยาว สำหรับทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2/62 ประจำปีงบประมา... ๕๗๖,๔๕o ๕-๖๓
6 จ้างผลิตเครื่องแบบสนาม สำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 รายการ... ๙,๔o๗,๗๑๗.๑๓ ๖-๖๓
7 จ้างผลิตเครื่องแต่งกาย สำหรับทหารกองประจำการ (เสื้อยืดคอวีสีกากีแกมเขียว,กางเกงลำลอง,และกางเกงกีฬา) ... ๑,๔๑๒,๓๑๓ ๗-๖๓
8 จ้างผลิตรองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำเชือกผูกพร้อม(ชาย)และรองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ(หญิง) ให้กับนายทหาร ชาย-หญ... ๑๔,๖๖๓,o๖๖ ๘-๖๓
9 จ้างผลิตรองเท้า สำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 รายการ... ๗,๖๕๒,๗๕๑.๒๘ ๙-๖๓
10 จ้างผลิตรองเท้า เครื่องแต่งกายพลอาสาสมัคร สังกัด บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 รายการ... ๖o๒,๒๘๓.๗๔ ๑o-๖๓
11 จ้างผลิตเครื่องแต่งกายชุดดช่าง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 13 รายการ... ๓,๑๔๓,๗๒๕ ๑๑-๖๓
12 จ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกาย สำหรับนายทหารสัญญาบัตร ชาย-หญิง (กางเกงเต็มยศแถบพร้อม และกระโปรงเต็มยศ) ปร... ๕,๘๖๑,๘oo ๑๒-๖๓
13 จ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกายนายทหารพิเศษประจำหน่วยทหารรักษาพระองค์ นายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพล สังกัด บก.... ๖๘๑,๖๒๕ ๑๓-๖๓
14 จ้างผลิตรองเท้า สำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิมเติม) จำนวน 1 รายการ... ๑,๒๒๑,๘๓๓ ๑๔-๖๓
15 จ้างปรับปรุงระบบเครื่องสูบน้ำ และถังเก็บน้ำ อาคารกรมยุทธบริการทหาร 10 ชั้น... ๑,๙๓o,ooo ๑๕-๖๓
16 จ้างปรับปรุงสำนักงานผู้บังคับบัญชา กรมยุทธบริการทหาร... ๙๙o,ooo ๑๖-๖๓
17 จ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารหมายเลข ๓ กรมยุทธบริการทหาร... ๔๙๗,๓oo ๑๘-๖๓
18 จ้างปรับปรุงห้องควบคุม ชั้น ๑๐ อาคาร กรมยุทธบริการทหาร... ๔๕o,ooo ๑๙-๖๓
19 จ้างปรับปรุงห้องเตรียมอาหารผู้บังคับบัญชาชั้น ๑๐ อาคาร กรทยุทธบริการทหาร... ๓๙๑,ooo ๑๗-๖๓