รายการเอกสาร ใบสั่งชื้อ


ใบสั่งชื้อ

ลำดับ ใบสั่งชื้อ วงเงิน เลขที่ใบสั่งชื้อ
1 จัดซื้อเคร่องไทยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563... ๑๘,ooo ๒/๖๓
2 ซื้อวัสดุปรนนิบัติอาวุธปืน ๙๗,๕oo ๓/๖๓
3 ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อใช้ในการจัดสัมมนา... ๑o,๕๒o ๔/๖๓
4 ซื้อกระเป๋าเพื่อใช้ในการจัดสัมมนา ๓๓,ooo ๕/๖๓
5 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้งานในด้านปฏิบัติการ... ๗,๓๒๔,๘๖o ๖/๖๓
6 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้งานในด้านธุรการ... ๔,๕๒๘,๙๕o ๘/๖๓
7 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ให้กับ สนพ.ยบ.ทหาร ใช้ในงานเวชกรรมป้องกัน... ๕๔,๘๘๘ ๑o/๖๓
8 ซื้อยางรถยนต์และรถจักรยานยนต์ พร้อมเปลี่ยน... ๔๙๖,๑๓o ๑๑/๖๓
9 ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับการตรวจสอบภายใน... ๑๔,๙๙๓ ๑๒/๖๓
10 ซื้อวัสดุเผยแพร่และโฆษณา ๑๒,ooo ๑๓/๖๓
11 ซื้อยางรถยนต์และรถจักรยานยนต์ พร้อมเปลี่ยน... ๔๙๖,๘๖o ๑๔/๖๓
12 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ให้กับ กคล.ยบ.ทหาร เพื่อสนับสนุนให้กับ สน.บก.บก.ทท.... ๓,๒๕o,ooo ๑๕/๖๓
13 ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการจัดสัมมนาบุคลากรภายในหน่วยด้านธุรการและกำลังพล ยบ.ทหาร... ๓๒,๔oo ๑๖/๖๓
14 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ให้กับ กคล.ยบ.ทหาร เพื่อสนับสนุนให้กับ... ๑๖๓,o๘๔ ๑๗/๖๓
15 ซื้อผงซักฟอก ซักเครื่องนอนนายทหารเวรและนายสิบเวร... ๕๑,๙๔o ๑๙/๖๓
16 ซื้อยางรถยนต์ พร้อมเปลี่ยน และตั้งศูนย์ถ่วงล้อ... ๑๒๙,๓๖o ๒o/๖๓
17 ซื้อยางรถยนต์ พร้อมเปลี่ยน และตั้งศูนย์ถ่วงล้อ... ๒๘๓,๔oo ๒๑/๖๓
18 ซื้อวัสดุสำนัก (สิ้นเปลือง) ๖๒,๓๙๙ ๒๓/๖๓
19 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้งานในด้านปฏิบัติการ... ๗,๓๒o,ooo ๒๕/๖๓
20 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ให้กับ กคล.ยบ.ทหาร เพื่อสนับสนุนให้กับ สยย.ทหาร... ๕๕๙,๙๔o ๒๖/๖๓
21 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ให้กับ กคล.ยบ.ทหาร เพื่อสนับสนุนให้กับ ยก.ทหาร... ๗o๕,๗oo ๒๗/๖๓
22 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้งานในด้านธุรการ... ๔,๕๒๘,๙๕o ๒๘/๖๓
23 ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ จำนวน 11 คัน... ๔๒๔,๑๒๑ ๒๙/๖๓
24 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ให้กับ กคล.ยบ.ทหาร เพื่อสนับสนุนให้กับ ยก.ทหาร... ๒๔๕,ooo ๓๑/๖๓
25 ซื้อน้ำยาทำความเย็นรถยนต์และน้ำมันคอมเพรสเซอร์แอร์รถยนต์... ๔๕,๖oo ๓๒/๖๓
26 ซื้อวัสดุยางรถยนต์ ๓๖,๒oo ๓๓/๖๓
27 ซื้อวัสดุงานตีเส้นจราจร ๕๑,๖๗๕ ๓๔/๖๓
28 ซื้อยางรถยนต์ พร้อมเปลี่ยน จำนวน 1 คัน... ๗๓,๘oo ๓๕/๖๓
29 ซื้อยางรถยนต์ พร้อมเปลี่ยน จำนวน 22 คัน... ๔๙๙,๘oo ๓๙/๖๓
30 ซื้อเครื่องแต่งกาย สำหรับพลอาสาสมัคร จำนวน 12 รายการ... ๓๘๒,๕๓o ๓๖/๖๓
31 ซื้อวัสดุป้องกันและกำจัดปลวก มด แมลงต่างๆ จำนวน 12 รายการ... ๑๕๖,๔๓๒ ๓๗/๖๓
32 ซื้อแบตเตอร์รี่รถยนต์ จำนวน 7 รายการ ๖o๒,๗๑๓.๘o ๓๘.๑/๖๓
33 ซื้อผ้าระบาย ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์และผ้าเช็ดมือ พร้อมผ้าปูโต๊ะชนิดและขนาด... ๑๓๓,๒๕o ๔o/๖๓
34 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ให้กับ กคล.ยบ.ทหาร เพื่อสนับสนุนให้กับ ยก.ทหาร... ๔๕o,ooo ๔๑/๖๓
35 ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ให้กับ นขต.ยบ.ทหาร... ๙๕,ooo ๔๒/๖๓
36 ซื้อยางรถยนต์และรถจักรยานยนต์ พร้อมเปลี่ยน... ๔๙๙,o๗o ๔๓/๖๓
37 ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับการสอบคัดเลือกนายทหารประทวน จัดหาจากพนักงานราชการและลูกจ้าง... ๑o,๓๗๗ ๔๔/๖๓
38 ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ จำนวน 11 คัน จำนวน 174 รายการ... ๔๖๕,๙๑o ๔๕/๖๓
39 ซื้อครุภัณฑ์สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ... ๓๙o,ooo ๔๖/๖๓
40 ซื้อยางรถจักรยานยนต์ พร้อมเปลี่ยน จำนวน 18 คัน รวม 60 เส้น... ๔๖๒,o๘o ๔๗/๖๓
41 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้งานในด้านธุรการ... ๔,๕๒๘,๙๕o ๕o/๖๓
42 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้งานในด้านปฏิบัติการ... ๗,๓๒o,ooo ๕๑/๖๓
43 ซื้อแบตเตอร์รี่รถยนต์ ให้กับ กซบ.ยบ.ทหาร... ๒o,๗๙๙.๕o ๕๕/๖๓
44 ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ จำนวน 16 คัน รวม 182 รายการ... ๔๗๙,๙๓o ๕๖/๖๓
45 ซื้อยางรถยนต์และยางรถจักรยานยนต์ พร้อมเปลี่ยน จำนวน 18 คัน รวม 74 เส้น... ๔๕๔,๔๙o ๕๗/๖๓
46 ซื้อยางรถยนต์และยางรถจักรยานยนต์ พร้อมเปลี่ยน จำนวน 27 คัน รวม 82 เส้น... ๔๔๗,๙๘o ๖๑/๖๓
47 ซื้อวัสดุประเภทต่างๆ จำนวน 161 รายการ ๔๙o,ooo ๖๓/๖๓
48 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ประเภทกระดาษ) จำนวน 1 รายการ... ๑o,๒oo ๖๔/๖๓
49 ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ จำนวน 120 รายการ... ๑๔๙,๑๓o ๖๕/๖๓
50 ซื้อครุภัณฑ์สาย ส.และ สาย ยย. ๓๗๓,๖oo ๖๖/๖๓
51 ซื้ออุปกรณ์ดับเพลิงประจำคลัง สป.5 ของ ยบ.ทหาร พื้นที่ทุ่งสีกัน จำนวน 3 รายการ... ๕,๙oo ๖๗/๖๓
52 ซื้อกระสุนปืนพก 9 มม. ๒๖๒,๑๘๕ ๖๘/๖๓
53 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้งานในด้านปฏิบัติการ... ๓,๒๕o,ooo ๖๙/๖๓
54 ซื้อแบตเตอรี่รถจักยานยนต์ให้กับ กซบ.ยบ.ทหาร... ๑๓๒,๔๕o ๗o/๖๓
55 ซื้อยางรถยนต์ พร้อมเปลี่ยน จำนวน 15 คัน รวม 68 เส้น... ๔๘๕,๙๖o ๗๑/๖๓
56 ซื้อกระสุนปืนสำหรับฝึกพลเรือน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ... ๗o,๘๕o.๔o ๗๔/๖๓
57 ซื้อน้ำมันอุปกรณ์เพื่อการซ่อมและปรนนิบัติบำรุง ให้กับ กคล.ยบ.ทหาร เพื่อสนับสนุนให้กับ กซบ.ยบ.ทหาร... ๖๓๗,๗๖๒.๘o ๗๖/๖๓
58 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้งานในด้านปฏิบัติการ... ๓,๘๙๓,o๕๔ ๗๗/๖๓
59 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้งานในด้านธุรการ... ๒,๑o๖,๓๖๔ ๗๘/๖๓
60 ซื้อแบตเตอร์รี่รถยนต์ และน้ำกรดผสม ถ.พ.1.240 (เฉพาะน้ำ) ให้กับ กซบ.ยบ.ทหาร... ๕๒๘,oo๘.๙o ๗๙/๖๓
61 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อทดแทนให้กับ กคล.ยบ.ทหาร ... ๗๓๔,๑๖๖ ๘o/๖๓
62 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ให้กับ กคล.ยบ.ทหาร เพื่อสนับสนุนให้กับ กบ.ทหาร... ๗๙,ooo ๘๑/๖๓
63 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (รายการน้ำยาเครื่องทำความเย็นรถยนต์ และน้ำมันคอมเพรสเซอร์รถยนต์)... ๙๖,๒๘o ๘๒/๖๓
64 ซื้อเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย สำหรับทหารกองประจำการ... ๒๑๕,ooo ๘๓/๖๓
65 ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ จำนวน 14 คัน จำนวน 94 รายการ... ๔๘๖,๗๑o ๘๔/๖๓
66 ซื้อเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย (กระบี่) สำหรับนายทหารประทวน... ๔๕๙,ooo ๘๕/๖๓
67 ซื้อยางรถยนต์และรถจักรยานยนต์ พร้อมเปลี่ยน จำนวน 9 คัน รวม 50 เส้น... ๓๕๖,๔๙o ๘๖/๖๓
68 ซื้อเครื่องกรองน้ำระบบ RO พร้อมติดตั้ง ณ.ศูนย์อาหาร บก.ทท.... ๑๒๕,๑๙o ๘๗/๖๓
69 ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ จำนวน 13 คัน จำนวน 165 รายการ... ๔๙๖,๑๗o ๘๘/๖๓
70 ซื้อวัสดุและสุขภัณฑ์ห้องน้ำ จำนวน 19 รายการ... ๑oo,ooo ๘๙/๖๓
71 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ... ๔๙๙,๙๕o ๙o/๖๓
72 ซื้อภาชนะสำหรับใส่อาหารของคณะอนุกรรมการสวัสดิการศูนย์อาหาร บก.ทท. จำนวน 8 รายการ... ๑๗๖,๘๕o ๙๑/๖๓
73 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ๔,๙oo ๙๓/๖๓
74 ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่ สายพานเครื่องยนต์รถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ จำนวน 9 รายการ... ๑o๔,๑๔o ๙๔/๖๓
75 ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถจักรยานยนต์ จำนวน 10 คัน จำนวน 62 รายการ... ๑๔,๖oo ๙๕/๖๓
76 ซื้อยางรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จำนวน 24 คัน รวม 72 รายการ... ๒๕๓,๕๘o ๙๖/๖๓
77 ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่ใบปัดน้ำฝน จำนวน ๒๒ รายการ... ๒๑๙,๔๘๒ ๙๗/๖๓
78 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ให้กับ กคล.ยบ.ทหาร เพื่อสำรองคลัง... ๒,o๘๗,๕๕o ๙๘/๖๓
79 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ทดแทนให้กับ กคล.ยบ.ทหาร เพื่อสนับสนุนให้ ศปม. จำนวน 2 รายการ ... ๑o๗,๖๕๔ ๙๙/๖๓
80 ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ จำนวน 13 คัน จำนวน 133 รายการ... ๒๔๗,๙๔๒ ๑oo/๖๓
81 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อทดแทนให้กับ กคล.ยบ.ทหาร เพื่อสนับสนุนให้กับ ศปม. เพื่อใช้ราชการ... ๑๑o,๓๓๙ ๑o๑/๖๓
82 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม)... ๑o๗,๘๒๕ ๑o๓/๖๓
83 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ราชการสำรองครังเพื่อสนับสนุนให้กับ กคล.ยบ.ทหาร... ๕,o๙๙,๙๕๙.๔o ๑o๔/๖๓
84 ซื้อเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย สำหรับนายทหารสัญญาบัตร ชาย-หญิง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม)... ๔๙๘,๓๖o ๑o๕/๖๓
85 ซื้อกระโจมพร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563... ๔๙๘,ooo ๑o๖/๖๓
86 ซื้อยางรถยนต์ พร้อมเปลี่ยน จำนวน 25 คัน รวม 100 เส้น... ๔๙๒,๑๖o ๑o๗/๖๓
87 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม)... ๔๙o,ooo ๑o๘/๖๓