รายการเอกสาร ใบสั่งจ้าง


ใบสั่งจ้าง

ลำดับ ใบสั่งจ้าง วงเงิน เลขที่ใบสั่งจ้าง
1 จ้างซ่อมเก้าอี้และตราสัญลักษณ์ บก.ทท.... ๑o๒,๕oo ๕-๖๓
2 จ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกายพิเศษ สำหรับ สห.ๆ จำนวน 7 รายการ... ๗๗,ooo ๗-๖๓
3 จ้างกำจัดปลวก มด หนู และแมลงสาบ ๘๔,๙๙๙.๖o ๔-๖๓
4 จ้างทำพานดอกไม้หน้าโต๊ะพระบรมฉายาลักษณ์การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติฯ... ๓,๕oo ๖-๖๓
5 จ้างทำงานซ่อมแซมเครื่องตั้งศูนย์ล้อรถยนต์และห้องพ่น-อบสีรถยนต์... ๒๘๑,๓๕๗ ๘-๖๓
6 จ้างตัดเย็บกางเกงเต็มยศแถบพร้อมและกระโปรงเต็มยศ สำหรับนายทหารสัญญาบัตรที่เลื่อนยศเป็นนายพล... ๑๘o,๘oo ๙-๖๓
7 จ้างซ่อมแซมและประมาณราคา ระบบไฟฟ้าชั้น3-4 อาคาร 3 ยบ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ 2563... ๓,๙๑๑ ๑o-๖๓
8 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (บางซ่อน) สนพ.ยบ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ 2563... ๔o,๓๔๘ ๑๑-๖๓
9 จ้างปรับปรุงห้องซักรีด กพธ.ยบ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ 2563... ๗๗,ooo ๑๒-๖๓
10 จ้างทำป้ายข้อความติดรถยนต์ ในการจักแสดงกิจกรรมของทหารในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563... ๑๑,๙oo ๑๓-๖๓
11 จ้างทำพวงมาลัย การจัดแสดงกิจกรรมของทหารในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563... ๑o,๔๕o ๑๔-๖๓
12 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 11 คัน รวม 74 รายการ... ๒๔๒,๖๗๓.๘๖ ๑๕-๖๓
13 จ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกาย สำหรับ สห.ๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 6 รายการ... ๑๒๘,ooo ๑๖-๖๓
14 จ้างทำพวงมาลัย และตกแต่งดอกไม้ การจัดงานวันกองทัพไทย ประจำปี2563... ๑๗๕,๓oo ๑๗-๖๓
15 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 6 คัน รวม 34 รายการ... ๒๓๕,๔๑๔.๗๒ ๒o-๖๓
16 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 2 คัน รวม 37 รายการ... ๑๑๘,๗๓๔.๖๙ ๒๑-๖๓
17 จ้างพิมพ์บัตรสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 รายการ... ๗๒,ooo ๒๒-๖๓
18 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 1 คัน รวม 8 รายการ... ๑๓,๒๔๔.๔๗ ๒๔-๖๓
19 จ้างผลิตเครื่องแบบสนามแบบกระเป๋าเจาะ ให้กับศูนย์รักษาความปลอดภัย บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ 2563... ๔๙,๒๒๕ ๒๕-๖๓
20 จ้างทำป้ายติดเครื่องแบบ สำหรับทหารกองประจำการ ผลัดที่2/62 ประจำปีงบประมาณ 2563... ๑๒๙,๖oo ๒๖-๖๓
21 จ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูล ภายในถังบำบัดน้ำเสียบริเวรด้านหลังอาคาร ยบ.ทหาร 10 ชั้น... ๑๒,ooo ๒๗-๖๓
22 จ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกายพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 รายการ... ๑๘๙,๔๒o ๒๘-๖๓
23 จ้างทำเป้าสำหรับยิงปืนประจำปี 2563 จำนวน 1 รายการ... ๓๖๘,ooo ๒๙-๖๓
24 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 3 คัน รวม 45 รายการ... ๔๒๑,๖oo ๓o-๖๓
25 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน 9 คัน รวม 139 รายการ... ๓๖๒,๙๔o.๒o ๓๑-๖๓
26 จ้างซ่อมแซมเครื่องซักผ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 รายการ... ๑๙,o๔๖ ๓๑.๑-๖๓
27 จ้างซ่อมแซมเครื่อวปรับอากาศ ยบ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 เครื่อง... ๒๒,๙๙๓.๒๓ ๓๒-๖๓
28 จ้างทำครุภัณฑ์สายพลาธิการ ประเภทแท่งบรรยายและโต๊ะและเก้าอี้หลุยส์ สำหรับลงนาม ประจำปีงบประมาณ 2563... ๗๕,ooo ๓๓-๖๓
29 จ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกายยามรักษาการณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ... ๕๗,๖oo ๓๔-๖๓
30 จ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกายพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 รายการ... ๑๘๙,๔๒o ๓๕-๖๓
31 จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารอเนกประสงค์ ยบ.ทหาร 3 ประจำปีงบประมาณ2563... ๔๔,๔oo ๓๖-๖๓
32 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 10 คัน รวม 118 รายการ... ๔๗๙,๓o๖.๕o ๓๗-๖๓
33 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 3 คัน รวม 32 รายการ... ๔๗,๙๘๖.๘๓ ๓๘-๖๓
34 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 3 คัน รวม 12 รายการ... ๔๗,๑๙๒.๓๕ ๓๙-๖๓
35 จ้างซ่อมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จำนวน 15 คัน รวม 108 รายการ... ๔๑๙,๒๖๓ ๔o-๖๓
36 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (บางซ่อน) สนพ.ยบ.ทหาร จำนวน 3 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2563... ๒๑,o๓๗ ๔๑-๖๓
37 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 13 คัน รวม 108 รายการ... ๔๖๙,๒๒๔.๙๖ ๔๓-๖๓
38 จ้างซ่อมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จำนวน 11 คัน รวม 82 รายการ... ๓๙๙,๖๓o ๔๔-๖๓
39 จ้างทำพา
40 จ้างทำพานดอกไม้ พานพุ่ม และพานกรวย ในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ... ๘๕,ooo ๔๕-๖๓
41 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 6 คัน รวม 47 รายการ... ๒๘๓,๒o๕.๔๖ ๔๖-๖๓
42 จ้างซ่อมแซมอาสนะสงฆ์และโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 3 รายการ... ๑๒o,ooo ๔๗-๖๓
43 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 4 คัน รวม 93 รายการ... ๔๓๑,๒oo ๔๘-๖๓
44 จ้างทำวัสดุสำนักงาน ประเภทตรายางประทับ... ๔๔,๕oo ๔๙-๖๓
45 จ้างตัดเย็บกางเกงเต็มยศแถบพร้อมและกระโปรงเต็มยศ สำหรับนายทหารสัญญาบัตรที่เลื่อนยศเป็นนายพล จำนวน 4 ร... ๗๙,๘oo ๕o-๖๓
46 จ้างซ่อมแซมสุขภัณฑ์ห้องน้ำชำรุด กขส.ยบ.ทหาร จำนวน 1 งาน... ๑๔๒,ooo ๕๒-๖๓
47 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 2 คัน รวม 22 รายการ... ๔๖๖,๕๔o ๕๔-๖๓
48 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 2 คัน รวม 11 รายการ... ๒๓๒,๑๖๕ ๕๕-๖๓
49 จ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกายนายทหารกองเกียรติยศ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 รายการ... ๒๗๔,๒๘๘ ๕๖-๖๓
50 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 1 คัน รวม 6 รายการ... ๒o,๘๓๙.๓๒ ๕๗-๖๓
51 จ้างซ่อมเครื่องล้างจานขนาดเล็ก ๒o,๓๓o ๕๘-๖๓
52 จ้างทำพานดอกไม้ และตกแต่งประดับดอกไม้การจักกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสม... ๓๖,ooo ๕๙-๖๓
53 จ้างทำพานดอกไม้สด พานกรวยดอกไม้สด และพานพุ่มเงิน-ทอง กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห... ๗,ooo ๖o-๖๓
54 จ้างปรับปรุงหลังคาเครื่องสูบน้ำ พื้นที่ ยบ.ทหาร จำนวน 1 รายการ... ๒๑๖,๖oo ๖๑-๖๓
55 จ้างซ่อมแซมหลังคาและไม้กั้นอัตโนมัติชำรุด กขส.ยบ.ทหาร จำนวน 1 งาน... ๑๘๘,ooo ๖๒-๖๓
56 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ศูนย์อาหาร บก.ทท. จำนวน 12 เครื่อง... ๑๒๑,๓oo ๖๓-๖๓
57 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 9 คัน รวม 62 รายการ... ๓๔๕,๔o๗.๗๗ ๖๔-๖๓
58 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 1 คัน รวม 21 รายการ... ๓๘,๑๖๓.๑๖ ๖๕-๖๓
59 จ้างทำพานดอกไม้ พานกรวย และตกแต่งประดับดอกไม้ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิดิ์... ๕๒,ooo ๖๖-๖๓
60 จ้างซ่อมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จำนวน 10 คัน รวม 82 รายการ... ๓๙๘,๓๘๙ ๖๗-๖๓
61 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน 4 คัน รวม 110 รายการ... ๑๗๕,๑๔๘.๙๘ ๖๘-๖๓
62 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศชำรุด จำนวน 12 เครื่อง... ๘๒,๒๗๕.๕o ๗o-๖๓
63 จ้างซ่อมรถยนต์และจักรยานยนต์ จำนวน 6 คัน รวม 28 รายการ... ๔๒๕,๙๒o ๗๑-๖๓
64 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 3 คัน รวม 56 รายการ... ๔๙๔,๙๖o.๖o ๗๒-๖๓
65 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน รวม 8 รายการ... ๙,๖๒๔ ๗๓-๖๓
66 จ้างซ่อมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ จำนวน 9 คัน รวม 28 รายการ... ๔๒๕,๙๒o ๗๔-๖๓
67 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 8 คัน รวม 15 รายการ... ๑o๖,๖๖๘.๓o ๗๕-๖๓
68 จ้างทำป้ายติดเครื่องแบบ สำหรับทหารกองประจำการ ผลัดที่1/63 ประจำปีงบประมาณ 2563... ๘๘,๓๒o ๗๖-๖๓
69 จ้างตัดเย็บเครื่องแบบปกติสีกากีแถบเขียวคอพับแขนยาว สำหรับทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/63 ประจำปีงบประมา... ๔๒๓,๒oo ๗๗-๖๓
70 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 3 คัน รวม 8 รายการ... ๓๘๓,๗๙o ๗๘-๖๓
71 จ้างตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ การจัดเลี้ยงรับรอง พิธีอำลาชีวิตราชการทหาร สำหรับนายทหารชั้นนายพล... ๙๔,๙๕o ๘๒-๖๓
72 จ้างตกแต่งดอกไม้ การจัดพิธีอำลาชีวิตราชการทหาร สำหรับนายทหารชั้นนายพล... ๓๕,ooo ๘๓-๖๓
73 จ้างตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ การจัดเลี้ยงรับรอง พิธีอำลาชีวิตราชการทหาร สำหรับนายทหารชั้น พ.อ.(พ),น.อ.(... ๙๖,๑๕o ๘๔-๖๓
74 จ้างตกแต่งดอกไม้ การจัดพิธีอำลาชีวิตราชการทหาร สำหรับนายทหารชั้น พ.อ.(พ),น.อ.(พ) ลงมา... ๓๕,ooo ๘๕-๖๓
75 จ้างตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ การจัดพิธีมอบหน้าที่การบังคับบัญชา... ๘๓,ooo ๘๖-๖๓
76 จ้างตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ การจัดงานเลี้ยงรับรองเทิดพระเกียรติ ผบ.ทสส. จำนวน 3 รายการ... ๑๒๗,๗๖๘ ๘๗-๖๓
77 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 1 คัน รวม 42 รายการ... ๓๔o,๔o๙.๘o ๘๘-๖๓
78 จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ชำรุดพร้อมติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพ... ๒๙๑,ooo ๘๙-๖๓
79 จ้างซ่อมเครื่องอัดโลหะ (ปลอกกระสุน) จำนวน 1 เครื่อง รวม 7 รายการ... ๔๙๔,๘๗๕ ๙o-๖๓