รายการเอกสาร ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส


ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส

ลำดับ ประกาศผลผู้ชนะ กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ผู้ชนะการเสนอราคา เป็นเงิน วันที่ประกาศ
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4... ๑๙,๙oo
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 1... ๑๗๔,๕๓๐.๐๐ ๒๐ ม.ค.๖๓