รายการเอกสาร ประกาศราคากลาง


ประกาศราคากลาง

ลำดับ ประกาศราคากลาง กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย วงเงิน วันที่ประกาศ
1 Test ประกาศราคากลางงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ สำหรับใช้งานด้านธุรการ ไตรมาสที... ๒,๑๐๖,๓๖๔.๐๐ ๑o ก.ค. ๖๓
2 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อทดแทนให้กับ กคล.ยบ.ทหาร เพื่อสนับสนุนให้กับ ศปม.บก.ทท.... ๗๓๔,๑๖๖.๐๐ ๑๕ ก.ค. ๖๓
3 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ให้กับ กคล.ยบ.ทหาร เพื่อสำรองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพ... ๒,o๘๗,๕๕o.oo ๑๔ ส.ค. ๖๓
4 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) สำหรับใช้งานด้านปฏิบัต... ๓,๗๖๒,ooo.oo ๑๗ ส.ค. ๖๓
5 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน งบประมาณเพิ่มเติมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๖ คั... ๙,๕๔๔,๘oo.oo ๒๘ ส.ค. ๖๓
6 จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย พื้นที่ ยบ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔... ๒,๒๘๑,๗๔๐ ๑๑ ก.ย. ๖๓
7 ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารศูนย์อาหาร บก.ทท. พื้นที่แจ้งวัฒนะ ประจำปีงบประมาณ พ... ๕๘๔,๕๖๕.๐๐ ๑๔ ก.ย. ๖๓
8 จ้างเหมาทำความสะอาด อาคาร สนพ.ยบ.ทหาร (แจ้งวัฒนะ และบางซ่อน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔... ๘๘๖,๗๐๔ ๑๕ ก.ย. ๖๓
9 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ราชการสำรองคลัง เพื่อสนับสนุนให้กับ กคล.ยบ.ทหาร... ๕,๐๙๙,๙๕๙.๔๐ ๒๕ ก.ย. ๖๓
10 ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อประกันภัยยานพาหนะของส่วนราชการ บก.ทท. (ภาคบังคับ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ... ๖,๔๙๕,๓๒๕.๘๖ ๑o ต.ค. ๖๓
11 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ สายขนส่ง (ยานพาหนะ) จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ... ๓,๗๒o,๙oo.oo ๒๙ ต.ค. ๖๓
12 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สำหรับใช้งานด้านธุรการ ( ไตรมาสที่ ๑)... ๓,๗๗๓,๘๑๗.๐๐ ๕ พ.ย. ๖๓
13 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สำหรับใช้งานด้านปฏิบัติการ (ไตรมาสที่ ... ๖,๒๑๑,๐๓๕.๐๐ ๕ พ.ย. ๖๓
14 ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อครุภัณฑ์ สายขนส่ง (ยานพาหนะ) จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รถจัก... ๓,๗๒o,๙oo.oo ๑๑ พ.ย. ๖๓
15 ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อครุภัณฑ์ สายขนส่ง (ยานพาหนะ) จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รถจัก... ๓,๗๒o,๙oo.oo ๒ ธ.ค. ๖๓