รายการเอกสาร ประกาศราคากลาง


ประกาศราคากลาง

ลำดับ ประกาศราคากลาง กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย วงเงิน วันที่ประกาศ
1 Test ประกาศราคากลางงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ สำหรับใช้งานด้านธุรการ ไตรมาสที... ๒,๑๐๖,๓๖๔.๐๐
2 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อทดแทนให้กับ กคล.ยบ.ทหาร เพื่อสนับสนุนให้กับ ศปม.บก.ทท.... ๗๓๔,๑๖๖.๐๐ ๙ ก.ค.๖๓
3 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ให้กับ กคล.ยบ.ทหาร เพื่อสำรองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพ... ๒,o๘๗,๕๕o.oo ๑๔ ส.ค.๖๓
4 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) สำหรับใช้งานด้านปฏิบัต... ๓,๗๖๒,ooo.oo ๑๗ ส.ค.๖๓
5 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน งบประมาณเพิ่มเติมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๖ คั... ๙,๕๔๔,๘oo.oo ๒๘ ส.ค.๖๓
6 จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย พื้นที่ ยบ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔... ๒,๒๘๑,๗๔๐ ๑๑ ก.ย.๖๓
7 ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารศูนย์อาหาร บก.ทท. พื้นที่แจ้งวัฒนะ ประจำปีงบประมาณ พ... ๕๘๔,๕๖๕.๐๐ ๑๔ ก.ย.๖๓
8 จ้างเหมาทำความสะอาด อาคาร สนพ.ยบ.ทหาร (แจ้งวัฒนะ และบางซ่อน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔... ๘๘๖,๗๐๔ ๑๕ ก.ย.๖๓
9 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ราชการสำรองคลัง เพื่อสนับสนุนให้กับ กคล.ยบ.ทหาร... ๕,๐๙๙,๙๕๙.๔๐ ๒๕ ก.ย.๖๓
10 ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อประกันภัยยานพาหนะของส่วนราชการ บก.ทท. (ภาคบังคับ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ... ๖,๔๙๕,๓๒๕.๘๖ ๒๘ ก.ย.๒๕๖๓
11 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ สายขนส่ง (ยานพาหนะ) จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ... ๓,๗๒o,๙oo.oo ๒๙ ต.ค.๖๓
12 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สำหรับใช้งานด้านธุรการ ( ไตรมาสที่ ๑)... ๓,๗๗๓,๘๑๗.๐๐ ๕ พ.ย.๖๓
13 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สำหรับใช้งานด้านปฏิบัติการ (ไตรมาสที่ ... ๖,๒๑๑,๐๓๕.๐๐ ๕ พ.ย.๖๓
14 ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อครุภัณฑ์ สายขนส่ง (ยานพาหนะ) จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รถจัก... ๓,๗๒o,๙oo.oo ๑๑ พ.ย.๖๓
15 จ้างตัดเย็บเครื่องแบบปกติสีกากีแกมเขียวคอพับแขนยาว สำหรับทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๒/๖๓... ๕๗๓,๘๕o.oo ๓o พ.ย.๖๓
16 ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อครุภัณฑ์ สายขนส่ง (ยานพาหนะ) จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รถจัก... ๓,๗๒o,๙oo.oo ๒ ธ.ค.๖๓
17 ซื้อเสื้อกันหนาว สำหรับทหารกองประจำการ ... ๑,๔๖o,ooo.oo ๑๕ ธ.ค.๖๓
18 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้กับ กคล.ยบ.ทหาร เพื่อสนับสนุนให้กับ ... ๖๖๗,๘๕๑.๐๐ ๘ ม.ค.๖๔
19 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อสนับสนุนให้กับ สนพ.ยบ.ทหาร สยย.ทห... ๑,๒๗๔,๕๕๔.๐๐ ๑๓ ม.ค.๖๔
20 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สำหรับใช้งานด้านธุรการ (ไตรมาสที่ ๒)... ๓,๗๗๓,๘๑๗.๐๐ ๑๕ ม.ค.๖๔
21 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สำหรับใช้งานด้านปฏิบัติการ (ไตรมาสที่ ... ๖,๒๑๑,๐๓๕.๐๐ ๑๕ ม.ค.๖๔
22 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้กับ กคล.ยบ.ทหาร เพื่อสนับสนุนให้กับ ... ๖,๙๖๒,๖๐๖.๐๐ ๒๑ ม.ค.๖๔
23 ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อครุภัณฑ์ สายขนส่ง (เครื่องมือช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายการลิฟต์ยกรถ... ๙๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑ ก.พ.๖๔
24 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (น้ำมันปฏิบัติการ) เพื่อสนับสนุนให้กับ ... ๖,๑๐๓,๙๗๐.๐๐ ๒๓ ก.พ.๖๔
25 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (โครงการป้องกันยาเสพติด) เพื่อสนับสนุนใ... ๗๒๙,๙๗๔.๐๐ ๒๓ ก.พ.๖๔