รายการเอกสาร ร่าง TOR


ร่าง TOR

ลำดับ ร่างประกาศเชิญชวนทั่วไป และ TOR ห้วงวันที่ประกาศร่าง วงเงิน วันที่ประกาศ
1 ช่วยน้ำท่วม ประกาศ ๒ooo ๒ ธ.ค. ๖๒
2 ประกาศงบประมาณ ๒๕๖๕ ประกาศ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒๙ มิ.ย. ๖๓
3 น้ำท่วม 2564 ๑๑๑๑๑๑๑ ๔ ก.ค. ๖๓
4 Test. ประกาศเชิญชวนงานจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖... 11 ๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑o ก.ค. ๖๓
5 Test ประกาศร่างประกาศเชิญชวนทั่วไป และเอกสารประกวดราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ... ๘ -๑๐ ก.ค.๖๓ ๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑o ก.ค. ๖๓
6 Test ประกาศร่างประกาศเชิญชวน ๑๐ - ๑๔ ก.ค.๖๓ ๕,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑o ก.ค. ๖๓
7 Test ประกาศร่างงานครุภัณฑ์ ๑๐ - ๑๕ ส.ค.๖๓ ๕๗๐,๐๐๐.๐๐ ๓๑ ส.ค. ๖๓