รายการเอกสาร ประกาศเชิญชวน


ประกาศเชิญชวน

ลำดับ ประกาศเชิญชวน กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย วันที่ขอรับ / ชื้อเอกสาร วันที่เสนอราคา วันพิจารณาผล ข้อมูลงบประมาณ วันที่ประกาศ
1 Test ประกาศจัดจ้างเครื่องแต่งกายพลทหาร ปีงป.2563... 2 5,000,000.00 ๖ ก.ค. ๖๓
2 Test ประกาศเชิญชวนงานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ... 2 ๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑o ก.ค. ๖๓
3 Testประกาศเชิญชวน ๑๕- ๒๑ ก.ค.๖๓ ๒๒ ก.ค.๖๓ ๒๓ ก.ค.๖๓ ๕,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑o ก.ค. ๖๓
4 ซื้อเครื่องตรวจหาพิกัดดาวเทียม (GPS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)... 23 ก.ค.63 24 ก.ค.63 29 ก.ค.63 600,000 ๒o ก.ค. ๖๓
5 ประกาศขายทอดตลาดซากวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนงานพัฒนาพื้นที่ ยบ.ทหาร ... 11-13 ส.ค.63 14 ส.ค.63 14 ส.ค.63 19,650.00 ๑๑ ส.ค. ๖๓
6 จ้างทำความสะอาด ยบ. ปี 64......เทสสสส 31 ส.ค.63 - 9 ก.ย.63 10 ก.ย.63 11 ก.ย.63 1,000,000.00 ๓๑ ส.ค. ๖๓
7 จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคาร ยบ.ทหาร และอาคารเอนกประสงค์ 3 ประจำปีงบประมาณ2564... 9-15 ก.ย.2563 16 ก.ย.2563 17 ก.ย.2563 1,110,750.00 ๘ ก.ย. ๖๓
8 ประกาศเชิญชวนงานจัดซื้อครุภัณฑ์ สายขนส่ง (ยานพาหนะ) จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รถจักรย... 29 ต.ค.63 ถึง 5 พ.ย.63 6 พ.ย.63 9 พ.ย.63 3,720,900.00 ๒๙ ต.ค. ๖๓
9 ยกเลิกประกาศเชิญชวนงานจัดซื้อครุภัณฑ์ สายขนส่ง (ยานพาหนะ) จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ร... 3 พ.ย.63 3 พ.ย.63 3 พ.ย.63 3,720,900.00 ๓ พ.ย. ๖๓
10 ขายทอดตลาดซากพัสดุชำรุด (เก้าอี้เหล็กพื้นฟองน้ำ, เก้าอี้พลาสติกอย่างดี, โต๊ะกลม ไฟเบอร์กลาส ขนาด ๑.๕... ๙ พ.ย.๖๓ ๑๓ พ.ย.๖๓ ๑๓ พ.ย.๖๓ ๑๐,๐๐๐ ๙ พ.ย. ๖๓
11 ประกาศเชิญชวน งานจัดซื้อครุภัณฑ์ สายขนส่ง (ยานพาหนะ) จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รถจักร... 11 พ.ย.63 ถึง 18 พ.ย.63 23 พ.ย.63 24 พ.ย.63 3,720,900.00 ๑๑ พ.ย. ๖๓
12 ซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ (ประเภทสำนักงาน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔... ๒๕ พ.ย.๖๓ - ๒ ธ.ค.๖๓ ๓ ธ.ค.๖๓ ๔ ธ.ค.๖๓ ๑,๓๕๐,๙๐๐ ๒๕ พ.ย. ๖๓
13 ซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ (ประเภทสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงาน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔... ๒๕ พ.ย.๖๓ - ๒ ธ.ค.๖๓ ๓ ธ.ค.๖๓ ๔ ธ.ค.๖๓ ๑,๘๒๗,๖๐๐ ๒๕ พ.ย. ๖๓
14 ซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ (ประเภทรถยกของ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔... ๑๘ พ.ย.๖๓ - ๒๗ พ.ย.๖๓ ๓๐ พ.ย.๖๓ ๑ ธ.ค.๖๓ ๙๑๑,๕๐๐ ๒๕ พ.ย. ๖๓
15 ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจัดซื้อครุภัณฑ์ สายขนส่ง (ยานพาหนะ) จำนวน ๓ รายการ ปร... - - - 3,720,900.00 ๒ ธ.ค. ๖๓
16 ประกาศเชิญชวน งานจัดซื้อครุภัณฑ์ สายขนส่ง (ยานพาหนะ) จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รถจักร... 2 ธ.ค.63 ถึง 9 ธ.ค.63. 14 ธ.ค.63 15 ธ.ค.63 ๓,๗๒๐,๙๐๐.๐๐ ๒ ธ.ค. ๖๓
17 ประกาศเชิญชวน งานจัดซื้อครุภัณฑ์ สายขนส่ง (เครื่องมือช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายการลิฟต์ยกรถย... 1 ก.พ.64 ถึง 8 ก.พ.64 9 ก.พ.64 10 ก.พ.64 ๙๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑ ก.พ. ๖๔
18 งานซื้อเครื่องแต่งกาย สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยาน ให้กับ ผท.ทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔... ๑๖ - ๒๓ ก.พ.๖๔ ๒๔ ก.พ.๖๔ ๒๕ ก.พ.๖๔ ๒,๑๑๖,๒๕๐.๐๐ ๑๖ ก.พ. ๖๔
19 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องใช้ส่วนตัว สำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔... ๑๙ ก.พ. - ๑ มี.ค.๖๔ ๒ มี.ค.๖๔ ๓ มี.ค.๖๔ ๗๙๗,๒๐๐.๐๐ ๑๙ ก.พ. ๖๔
20 ประกาศประกวดราคางานจ้างผลิตเครื่องแบบสนาม สำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔... ๒๓ ก.พ.-๑๐ มี.ค.๖๔ ๑๑ มี.ค.๖๔ ๑๒ มี.ค.๖๔ ๘,๘๖๐.๕๐๐.๐๐ ๒๓ ก.พ. ๖๔