รายการเอกสาร สัญญาซื้อ


สัญญาซื้อ

ลำดับ สัญญาชื้อ วงเงิน เลขที่สัญญาชื้อ
1 ซื้อเครื่องมือซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ เพื่อสนับสนุนกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทย/เชาท์ซูดาน ผลัดที่ 2 จำ... ๑๗o,๔๙๕ ๑-๖๒
2 ซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง และอุปกรณ์เครื่องมือช่างเพื่อสนับสนุน กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทย/เชาท์ซูดาน ผลัด... ๔o๓,๕๑๔ ๒-๖๒
3 ซื้อกระสุน Carts SA๗.๖๒ x ๕๑ MM.(๑๐๐ Rds/linked) เพื่อสนับสนุน กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทย/เชาท์ซูดาน... ๓,๙๑๖,o๘o ๓-๖๓
4 ซื้อประกันภัยยานพาหนะของส่วนราชการ บก.ทท. (ภาคบังคับ) ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4,848 คัน... ๒,๙๘๘,ooo ๔-๖๓
5 ซื้อประกันภัยยานพาหนะของส่วนราชการ บก.ทท. (ภาคสมัครใจ) ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 512 คัน... ๒,๔๕๒,๕๕๗.๗o ๕-๖๓
6 ซื้อครุภัณฑ์ สายขนส่ง (ยานพาหนะ) ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 รายการ... ๕,๒๑๒,๓๙๘ ๖-๖๓
7 ซื้อครุภัณฑ์ (ประเภทรถยก) ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 รายการ... ๗๗๒,๙๙๙ ๗-๖๓
8 ซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ (ราคามาตรฐาน) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 10 รายการ... ๑,๓๒o,ooo ๘-๖๓
9 ซื้อเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย สำหรับนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ชาย-หญิง ประจำปีงบประมาณ 256... ๒,๒๘๓,๗๔o ๙-๖๓
10 ซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ (ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และสิ่งอำนวยความสะดวก) ประจำป... ๙๖๒,๓๕o ๑o-๖๓
11 ซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ (ราคามาตรฐาน) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 8 รายก... ๑,๓๕๗,๗๔๖ ๑๑-๖๓
12 ซื้อเครื่องนอนสำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5 รายการ... ๑,๑๔๘,๑๔o ๑๒-๖๓
13 ซื้อครุภัณฑ์ สายขนส่ง (ประเภทเครื่องมือช่าง) จำนวน 15 รายการ... ๔๑๗,๔oo ๑๓-๖๓
14 ซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ พร้อมติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 รายการ... ๑,๒oo,๙๖๕.๔๘ ๑๔-๖๓
15 ซื้อผ้าให้กับข้าราชการนายทหารประทวน ชาย-หญิง เหล่าทัพ ทบ. ทร. และ ทอ. สังกัด บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ ... ๑๑,๒๓๓,๕oo ๑๕-๖๓
16 ซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 10 รายการ... ๑,๑๖๔,๕๙๓ ๑๖-๖๓
17 ซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ (ประเภทชั้นวางและตู้) ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 7 รายการ... ๕,๒๙o,ooo ๑๗-๖๓
18 ซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ (ประเภทตู้รางเลื่อนพร้อมติดตั้ง) ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 รายการ... ๗๑๑,o๙๖.๓๒ ๑๘-๖๓
19 ซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ (ประเภทเครื่องนอน เตียงนอนและชุดรับแขก) ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 รายการ... ๖,๖๙๕,๒๕o ๑๙-๖๓
20 ซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ (ประเภทโต๊ะและเก้าอี้) ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 15 รายการ... ๖,๖๓๔,ooo ๒o-๖๓
21 ซื้อประกันภัยยานพาหนะของส่วนราชการ บก.ทท. (ภาคสมัครใจ) ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิมเติม) จำนวน 513 คัน... ๒,๒๔o,๒๓๗.๖o ๒๑-๖๓
22 ซื้อเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย สำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 11 รายการ... ๘๔๒,๖๘๑ ๒๒-๖๓
23 ซื้อประกันภัยยานพาหนะของส่วนราชการ บก.ทท. (ภาคสมัครใจ) ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม) จำนวน 460 คั... ๖๕๕,๔๔๖.๖๙ ๒๓-๖๓
24 ซื้อเครื่องแต่งกาย สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยานให้กับ กรมแผนที่ทหาร ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 9 ร... ๑,๙๑๗,๔๓o ๒๔-๖๓
25 ซื้อรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ (10ล้อ) ยี่ห้อ ISUZU รุ่น FVZ340SDFU จำนวน 5 คัน... ๑๗,๔๕๗,o๕o ๒๕-๖๓
26 ซื้อเครื่องตรวจหาพิกัดดาวเทียม (GPS) จำนวน 40 เครื่อง... ๕๓o,๗๒o ๒๖/๖๓