รายการเอกสาร ใบสั่งชื้อ


ใบสั่งชื้อ

ลำดับ ใบสั่งชื้อ วงเงิน เลขที่ใบสั่งชื้อ
1 ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการฝึกศึกาษาหลักสูตรทบทวนผู้บังคับสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด ให้กับ ศทช.ศบท.... ๔๒,๗๘๕.oo ศบท.บซ๕/๖๓
2 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ยาสุนัช) ให้กับ ศทช.ฯ... ๙๘,๙๙o.oo ศบท.บซ๖/๖๓
3 ซื้อวัสดุสำหรับในการใช้ฝึกร่วมผสมการปฏิบีัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม (HMA)... ๘,๔๗o.oo ศบท.บซ๑o/๖๓
4 ซื้อหนังสือพิมพ์ ให้กับ ศทช.ศบท. ๑๒,๓๒o ศบท.บซ.๒/๖๓
5 ซื้ออุปกรณ์สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจค้นทุ่นระเบิด ให้กับ ศทช.ศบท.... ๔๙๗๕๔o ศบท.บซ.๙/๒๕๖๓
6 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกิจกรรมประชาสัมพันธ์เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ... ๑๕๔,๕๖๕ ศบท.บซ.๔/๖๓
7 ซื้อเสบียงให้กับ ศทช.ศบท ๘๕,๕oo ศบท.บซ๘/๖๓
8 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑๕,ooo ศบท.บซ.๑๘/๒๕๖๓
9 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน ให้กับ สน.ผบ.ฯ, รอง ผบ.ฯ๒, สน.เสธ.ฯ, สน.รอง เสธ.ฯ๔ ... ๓๐๔,๔๗๓.๐๐ ศบท.บซ๒๕/๖๓
10 ซื้ออุปกรณ์ประจำตัวสุนัข และอุปกรณ์ประจำคอกสุนัข ประจำปี ๒๕๖๓ ศทช.ศบท.... ๗๘,๕๒๐ ศบท.บซ๒๖/๖๓
11 ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ ให้กับ นปท.ศทช.ศบท. ... ๒๒,๘๐๐ ศบท.บซ๒๙/๖๓
12 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ยาและเวชภัณฑ์สำหรับเจ้าหน้าที่) ให้กับ ศทช.ฯ... ๕๙,๒๓๘ ศบท.บซ๒๕/๖๓
13 ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการฝึก COBRA GOLD จำนวน ๘ รายการ... ๔,๐๔๐.๐๐ ศบท.บซ๒๗/๖๓
14 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ให้กับ สน.รอง เสธ.ทหาร 1 และ รอง เสธ.ทหาร 2 ... ๓๙,๑๐๐.๐๐ ศบท.บซ๓๐/๖๓
15 ซื้อวัสดุสำหรับฝึกศึกษาหลักสูตรตรวจค้นทำลายทุ่นระเบิดให้กับ ศทช.ศบท... ๓๑,๙๗๖.๐๐ ศบท.บซ๓๓/๖๓
16 ซื้อเสบียงสนาม ให้กับ ศทช.ศบท. จำนวน ๑ รายการ... ๘๕,๕๐๐.๐๐ ศบท.บซ๓๒/๖๓
17 ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการปฐมนิเทศกำลังพลปฏิบัติงานทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม ให้กับ ศทช.ศบท.... ๓๘,ooo ศบท.บซ.๑/๒๕๖๓
18 ซื้ออุปกรณ์สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจค้นทุ่นระเบิด ให้กับ ศทช.ศบท.... ๔๙๗,๕๔o ศบท.บซ.๙/๒๕๖๓
19 ซื้อวัสดุทำป้ายแจ้งเตือนพื้นที่อันตราย ให้กับ ศทช.ศบท.... ๔๙๙,๘oo ศบท.บซ.๗/๒๕๖๓
20 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ให้กับ นปท.ศทช.ศบท.... ๒๖๖,๔๒๔ ศบท.บซ.๑๒/๒๕๖๓
21 ซื้ออะไหล่กุญแจล็อคเกอร์ ให้กับ รอง ผบ.ทสส.(๑)/รอง ผบ.ศบท.(๑)... ๗,๖๕o ศบท.บซ.๑๓/๒๕๖๓
22 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ให้กับ ฝปช.ศบท.... ๔oo,๗๙o ศบท.บซ.๑๔/๒๕๖๓
23 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้กับ สำนักงาน เสธ.ทหาร/เสธ.ศบท.... ๑๕,ooo ศบท.บซ.๑๘/๒๕๖๓
24 ซื้อวัสดุประเภทต่าง ๆ ใหก้ัย สธก.ฯ และ ฝสน.ฯ... ๑๒๙,๖๗๐.๐๐ ศบท.บซ๓๕/๖๓
25 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ให้กับ สำนักงาน รอง ผบ.ทสส. (2)/รอง ผบ.ศบท. (2) สำนักงาน เสธ.ทหาร/เสธ.ศบท. แ... ๑๕o,๙o๘ ศบท.บซ.๑๗/๒๕๖๓
26 น้ำมันเชื้อเพลิงธุรการ ๙,๓o๑,๙๘o ศบท.บซ.๒๓/๖๓
27 ซื้อหัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพในการย่อยสลายไขมัน และ อินทรีย์สาร ให้กับ สพธ.ฝสน.ศบท.... ๒๑๖,ooo ศบท.บซ.๑๖/๒๕๖๓
28 วัสดุประเภทต่างๆ ๒๕๕๕๕๙ ศบท.บซ.๓๔/๖๓
29 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (เคเบิ้ลทีวี และโทรศัพท์) ให้กับ ฝสส.ศบท.... ๖๔,๘๘o ศบท.บซ.๑๑/๒๕๖๓
30 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ให้กับ สำนักงาน ผบ.ทสส./ผบ.ศบท. สำนักงาน รอง ผบ.ทสส.(... ๘๗,๔oo ศบท.บซ.๒๑/๒๕๖๓
31 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ให้กับ รอง เสธ.ทหาร 2 ... ๒๔,๐๐๐.๐๐ ศบท.บซ๓๖/๖๓
32 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ให้กับ สำนักงาน รอง ผบ.ทสส.(๒)/รอง ผบ.ศบท.(๒) สำนักงาน รอง ผบ.ทสส.(๓)/รอง ผบ.ศบ... ๙๓,๑๕o ศบท.บซ.๑๙/๒๕๖๓
33 ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ ให้กับ สำนักงาน ผบ.ทสส/ผบ.ศบท. สำนักงาน รอง ผบ.ทสส (๑)/รอง ผบ.... ๒๘๕,o๓๙ ศบท.บซ.๒o/๒๕๖๓
34 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า และประปา ให้กับ สธก.ฝสน.ศบท. ... ๑๙๗,๘๓๓ ศบท.บซ.๑๕/๒๕๖๓
35 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมยานพาหนะ ให้กับ นปท.ศทช.ศบท.... ๓๗,๓oo ศบท.บซ.๔๔/๒๕๖๓
36 ซื้อวัสดุติดป้ายแจ้งเตือน ให้กับ นปท.ศทช.ศบท.... ๔๗,๐๒๕.๐๐ ศบท.บซ๓๘/๖๓
37 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ยาและเวชภัณฑ์สำหรับเจ้าหน้าที่) ให้กับ ศทช.ฯ... ๑๓๓,๔๘๖.๒๐ ศบท.บซ๓๑/๖๓
38 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมยานพาหนะ ให้กับ ศทช.ศบท. ... ๑๘๖,๕๙๐.๐๐ ศบท.บซ๔๕/๖๓
39 ซื้อโทรศัพพท์ผ่านดาวเทียม ให้กับ ศทช.ศบท... ๒๕๕,๕๕๒.๐๐ ศบท.บซ๔๖/๖๓
40 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า และประปา ๙๗,๔๑๐.๐๐ ศบท.บซ.๔๘/๖๓
41 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ให้กับ ศทช.ศบท. ๖๗,๒๘๐.๐๐ ศบท.บซ๔๙/๖๓
42 ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุงานบ้านงานครัว ... ๑๑๘,๓๘๘.๐๐ ศบท.บซ๔๗/๖๓
43 ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุงานบ้านงานครัว ... ๔๗,๐๓๙ ศบท.บซ๕๐/๖๓
44 ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ ให้กับ ฝยก.ฯ... ๑๒๑,๖๑๐.๐๐ ศบท.บซ๒๒/๖๓
45 ซื้อวัสดุประเภทต่างๆ ให้กับ ฝสส.ฯ และ สคล.ฯ... ๑๓๑,๒๑๔.๐๐ ศบท.บซ๒๔/๖๓
46 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น และอุปกรณ์ ให้กับ สขส.ฝสน.ศบท.... ๒๓o,๗๓๘ ศบท.บซ.๔๒/๒๕๖๓
47 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ให้กับ สน.รอง ผบ.ทสส. (๓)/รอง ผบ.ศบท.(๓)... ๕,๙๙o ศบท.บซ.๔๓/๒๕๖๓
48 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้กับ ฝปช.ศบท.... ๙,ooo ศบท.บซ.๔o/๒๕๖๓
49 ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ ให้กับ สำนักงาน รอง เสธ.ทหาร (๑)/รอง เสธ.ศบท. (๑) และ สำนักงาน... ๑๑๓,๒๘o ศบท.บซ.๓๙/๒๕๖๓
50 ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ จำนวน 164 รายการ... ๑๗๔,๐๒๐.๐๐ ศบท.บซ๔๑/๖๓