รายการเอกสาร ประกาศผลผู้ชนะ


ประกาศผลผู้ชนะ

ลำดับ ประกาศผลผู้ชนะ กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ผู้ชนะการเสนอราคา เป็นเงิน วันที่ประกาศ
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓... ร้านอาทรพาณิชย์ ๑๑๘,๓๘๘.- ๑๘ ส.ค.๖๓
2 จ้างทำธง ผบ.ทสส. และธง บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓... บจก. โคลฟเวอร์ 360 ๒o๔,๗๙๘.- ๗ ส.ค.๖๓
3 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า และประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓... ร้านสินสยาม ๙๗,๔๑o.- ๑๘ ส.ค.๖๓
4 จ้างผลิตถ้วยกาแฟพร้อมจานรองแก้ว และจานหวาน พิมพ์ตราสัญลักษณ์ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓... บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน) ๒๒๖,๕oo.oo ๒๖ ส.ค.๖๓
5 งานซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓... ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู แอท มาโค ๔๗,o๓๙.oo ๒๘ ส.ค.๖๓
6 จ้างทำกระดาษจดหมายพร้อมซอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓... บริษัท โคลฟเวอร์ 360 จำกัด ๘๙,๘๘o.oo ๓๑ ส.ค.๖๓
7 จ้างเหมาบริการรักษาทำความสะอาดอาคาร บก.ทท. ชั้น ๑-๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔... บริษัท ธรรมจักร คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด ๑,๖๙๒,ooo.oo ๓o ก.ย.๖๓
8 งานจ้างเหมาบริการซักรีดเครื่องนอนเวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔... นางสาว วณิชยา เติมสายทอง ๑๑๕,๒oo.oo ๓o ก.ย.๖๓
9 งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสารไว้ใช้ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔... ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.อี.เซอร์วิส ซัพพลาย ๔๔๗,๑๒o.oo ๒๙ ก.ย.๖๓
10 งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้กับ ศทช.ศบท.... ๒๔,๙๙๗.๓๒
11 งานจ้างซักรีดเครื่องนอนเวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้กับ ศทช.ศบท.... นายวรรณเทพ บุญจันทัย ๘,๖๔o.oo ๓o ก.ย.๖๓
12 งานซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้กับ ศทช.ศบท.... ๑๒,๒๘o.oo
13 งานซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ... ๓๓๒,๔๑๕.oo
14 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ให้กับ สน.รอง เสธ.ทหาร 1 และ รอง เสธ.ทหาร 2 ... หจก.สยามนวกิจซัพพลายส์ ๓๙,๑๐๐.๐๐ ๔ มิ.ย.๖๓
15 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ดีดอักษรไทย แบบตั้งโต๊ะ ให้กับ ฝปช.ศบท.... หจก.สยามนวกิจซัพพลายส์ ๖,๙๕๕.๐๐ ๑๑มิ.ย.๖๓
16 จ้างทำป้ายนามหน่วยใช้ราชการพร้อมติดตั้ง ณ ด้านข้าง อาคาร ศบภ.ศบท.หมายเลข ๓๒ ให้กับ สคล.ฝสน.ศบท... หจก.สยามนวกิจซัพพลายส์ ๑๗,๐๐๐.๐๐ ๙ มิ.ย.๖๓
17 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ให้กับ รอง เสธ.ทหาร ๒ จำนวน ๑ รายการ... หจก.ศุภชัยเฟอร์นิเจอร์ ๒๔,๐๐๐.๐๐ ๒๓ มิ.ย.๖๓
18 ซื้อวัสดุไฟฟ้าให้กับ ฝสส.ศบท. จำนวน ๑ งาน ... บ.สตา ดิจิตอล จำกัด ๓๒๓,๔๐๐.๐๐ ๒๙ พ.ค.๖๓
19 ซื้อวัสดุป้ายแจ้งเตือน ให้กับ นปท.ศทช.ศบท. จำนวน ๑ รายการ... บ.สยาม วี ซี เอ็น จำกัด ๔๗,๐๒๕.๐๐ ๓๐ มิ.ย.๖๓
20 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้กับ ฝปช.ศบท.... บ.ยูนิค บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด ๙,๐๐๐.๐๐ ๑๓ ก.ค.๖๓
21 ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ งาน... หจก.ศรีมณีรัตน์ ๑๗๔,๐๒๐.๐๐ ๑๖ ก.ค.๖๓
22 ซื้อชิ้นส่วนซ่มยานพาหนะ ให้กับ ศทช.ศบท. จำนวน ๑ งาน... บ.ตรีสยามซัพพลาย จำกัด ๑๘๖,๕๙๐.๐๐ ๑๔ส.ค.๖๓
23 ซื้อชิ้นส่วนซ่มยานพาหนะ ให้กับ นปท.ศทช.ศบท. จำนวน ๑ งาน... บ.ตรีสยามซัพพลาย จำกัด ๓๗,๓๐๐.๐๐ ๑๔ส.ค.๖๓
24 จ้างซ่อมยานพาหนะ ให้กับ นปท.ศทช.ศบท. บ.คุ้มเต็มใจบริการ จำกัด ๘๒,๔๐๐.๐๐ ๒๕ส.ค.๖๓
25 จ้างซ่อมยานพาหนะ ให้กับ ศทช.ศบท. จำนวน ๑ งาน... บ.คุ้มเต็มใจบริการ จำกัด ๓๑๘,๕๕๐.๐๐ ๒๕ส.ค.๖๓
26 ซื้อรถจักยานยนต์วิบาก ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๔๐ ซ๊ซ๊ ให้กับ ศทช.ศบท.... บ.สยาม วี ซี เอ็น จำกัด ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ ๓๑ส.ค.๖๓
27 ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการฝึกศึกษาหลักสูตรการตรวจค้นและทำลายทุ่นระเบิดจำนวน ๑ รายการ ให้กับ ศทช.ศบท.... บ.สยาม วี ซี เอ็น จำกัด ๓๑,๙๗๖.๐๐ ๒๙ พ.ค.๖๓
28 ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อหลื่่น และอุปกรณ์ ให้กับ สขส.ฝสน.ศบท. จำนวน ๑ รายการ... หจก.ศรีมณีรัตน์ ๒๓๐,๗๓๘.๐๐ ๑๔ ก.ค.๖๓
29 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ให้กับ ศทช.ศบท. จำนวน ๑ รายการ ... บ.ตรีสยามซัพพลาย จำกัด ๖๗,๒๘๐.๐๐ ๒๕ ส.ค.๖๓
30 ซื้อเสบียงสนาม ให้กับ ศทช.ศบท. จำนวน ๑ รายการ... ร้านสหพิทยา ๘๕,๕๐๐.๐๐ ๕ มิ.ย.๖๓
31 ซื้อวัสดุประเภทต่าง ๆ ให้กับ ศทช.ศบท. จำนวน ๑ งาน... บ.สยาม วี ซี เอ็น จำกัด ๒๕๕,๕๕๙.๐๐ ๙ มิ.ย.๖๓
32 ซื้อวัสดุติดป้ายแจ้งเตือน ให้กับ นปท.ศทช.ศบท.... บ.สยาม วี ซี เอ็น จำกัด ๔๗,๐๒๕.๐๐ ๓๐ มิ.ย.๖๓
33 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ยาและเวชภัณฑ์สำหรับเจ้าหน้าที่) ให้กับ ศทช.ฯ... โรงงานเภสัชกรรมทหาร ๑๓๓,๔๘๖.๒๐ ๒๗ พ.ค.๖๓
34 ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ ให้กับ ศทช.ศบท. จำนวน ๑ รายการ... บ.ยูนิค บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด ๑๒๑,๖๑๐.๐๐ ๑๖ มี.ค.๖๓