รายการเอกสาร สรุปผลประจำเดือน


สรุปผลประจำเดือน

ลำดับ สรุปผลประจำเดือน กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เดือน วันที่ประกาศ
1 การจัดซื้อจัดจ้างของ ศสน.ศบท. สรุปผลประจำเดือน ต.ค.62... 10/62 ๒๙ ต.ค. ๖๓
2 การจัดซื้อจัดจ้าง ของ ศสน.ศบท. สรุปผลประจำเดือน พ.ย.62... 11/62 ๒๙ ต.ค. ๖๓
3 การจัดซื้อจัดจ้างของ ศสน.ศบท. สรุปผลประจำเดือน ธ.ค.62... 12/62 ๒๙ ต.ค. ๖๓
4 การจัดซื้อจัดจ้างของ ศสน.ศบท. สรุปผลประจำเดือน ม.ค.63... 01/63 ๒๙ ต.ค. ๖๓
5 การจัดซื้อจัดจ้างของ ศสน.ศบท. สรุปผลประจำเดือน ก.พ.63... 02/63 ๒ พ.ย. ๖๓
6 การจัดซื้อจัดจ้างของ ศสน.ศบท. สรุปผลประจำเดือน มี.ค.63... 03/63 ๒๙ ต.ค. ๖๓
7 การจัดซื้อจัดจ้างของ ศสน.ศบท. สรุปผลประจำเดือน เม.ย.63... 04/63 ๒๙ ต.ค. ๖๓
8 การจัดซื้อจัดจ้างของ ศสน.ศบท. สรุปผลประจำเดือน พ.ค.63... 05/63 ๒๙ ต.ค. ๖๓
9 การจัดซื้อจัดจ้าง ของ ศสน.ศบท. สรุปผลประจำเดือน มิ.ย.63... 06/63 ๒ พ.ย. ๖๓
10 การจัดซื้อจัดจ้าง ของ ศสน.ศบท. สรุปผลประจำเดือน ก.ค.63... 07/63 ๒ พ.ย. ๖๓
11 การจัดซื้อจัดจ้าง ของ ศสน.ศบท. สรุปผลประจำเดือน ส.ค.63... 08/63 ๒ พ.ย. ๖๓
12 การจัดซื้อจัดจ้าง ของ ศสน.ศบท. สรุปผลประจำเดือน ก.ย.63... 09/63 ๒ พ.ย. ๖๓