รายการเอกสาร สรุปผลรอบไตรมาส


สรุปผลรอบไตรมาส

ลำดับ สรุปผลรอบไตรมาส กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ไตรมาส วันที่ประกาศ
1 การจัดซื้อจัดจ้างของ ฝสน.ศบท. ต่ำกว่า 5,000.00 บาท... 2 ๑๗ ก.ย. ๖๓
2 การจัดซื้อจัดจ้างของ ฝสน.ศบท. ต่ำกว่า 5,000.00 บาท... 3 ๑๗ ก.ย. ๖๓
3 เอกสารจัดซื้อจัดจ้างของ ฝสน.ศบท. ตำ่กว่า 5,000 บาท ... 4 ๒๘ ต.ค. ๖๓
4 การจัดซื้อจัดจ้างของ ฝสน.ศบท. 2 ๒ พ.ย. ๖๓
5 การจัดซื้อจัดจ้างของ ฝสน.ศบท. 3 ๒ พ.ย. ๖๓
6 การจัดซื้อจัดจ้างของ ฝสน.ศบท. 4 ๒ พ.ย. ๖๓
7 การจัดซื้อจัดจ้างของ ฝสน.ศบท. 1 ๒ พ.ย. ๖๓
8 การจัดซื้อจัดจ้างของ ฝสน.ศบท. ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ครุฑ)... 3-4 ๒๕ พ.ย. ๖๓
9 การจัดซื้อจัดจ้างของ ฝสน.ศบท. ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ตาราง)... 3-4 ๒๕ พ.ย. ๖๓