รายการเอกสาร สัญญาซื้อ


สัญญาซื้อ

ลำดับ สัญญาชื้อ วงเงิน เลขที่สัญญาชื้อ
1 วัสดุงานบ้านงานครัวประเภทต่าง ๆ ๕o๘,o๗๖.o๔ ศบท.สซ๑/๖๓
2 ซื้ออาหารสำหรับสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด ให้กับ ศทช.ศบท จำนวน ๒ รายการ... ๕๖๓,๒๗๐.๐๐ ศบท.สซ๒/๖๓
3 ซื้อวัสดุคงคลัง ให้กับ สคล.ศบท. ๑,๑๑๗๐,๘๔๙.๓๐ ศบท.สซ๓/๖๓