นโยบายการปฏิบัติราชการของ จก.ยบ.ทหาร ประจำปี ๒๕๖๑
นโยบายการปฏิบัติราชการของ จก.ยบ.ทหาร ประจำปี ๒๕๖๒