ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

ลำดับ
เรื่อง
ราคากลาง (บาท)
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
๖๑๓
-ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานซื้อวัสดุทำป้ายแจ้งเตือนพื้นที่อันตราย นปท. ๑ - ๔ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๓๓๓,๒๐๐.๐๐
๒๒ ก.พ.๖๑
๖๑๒
- ประกาศเผยแพร่ราคาลางงานจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ชุดปราบจราจล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดววิธีคัดเลือก ๔,๐๖๐,๐๐๐.๐๐
๒๒ ก.พ.๖๑
๖๑๑
-ประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานโคงการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการต่อต้านการก่อการร้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของ ศตก. ครั้งที่ ๓ งานจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์เอนกประสงค์และรถยนต์นั่ง (TRANSFORMER) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ซ) ๑๒,๐๐๕,๐๐๐.๐๐
๒๑ ก.พ.๖๑
๖๑๐
-ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๕๔๓,๘๕๐.๐๐
๒๑ ก.พ.๖๑
๖๐๙
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สาย ขส. (ประเภทยานพาหนะ) จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๓,๒๒๐,๐๐๐.๐๐
๒๑ ก.พ.๖๑
๖๐๘
-ประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างผลิตรองเท้าหุ้มส้น สำหรับนายทหารชั้นประทวน ชาย-หญิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๑๓,๙๑๓,๒๐๐.๐๐
๒๑ ก.พ.๖๑
๖๐๗
-ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานซ่อมรถยนต์ จำนวน ๒ คัน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๗๔,๔๘๒.๗๐
๒๑ ก.พ.๖๑
๖๐๖
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ยาและเวชภัณฑ์เจ้าหน้าที่) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑๒๑,๕๑๑.๒๐
๒๑ ก.พ.๖๑
๖๐๕
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๔๙๗,๕๕๐.๐๐
๒๑ ก.พ.๖๑
๖๐๔
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๔๓๕,๙๖๕.๗๐
๒๑ ก.พ.๖๑
๖๐๓
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๔๒๘,๐๑๐.๗๐
๒๑ ก.พ.๖๑
๖๐๒
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑๐๓,๒๙๐.๐๐
๒๐ ก.พ.๖๑
๖๐๑
- เผยแพร่ร่างประกาศเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจัดซื้ออาหารสำหรับสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด ให้กับ ศทช.ศบท. จำนวน ๒ รายการ โดยวิธี e-bidding ๘๖๒,๙๐๐.๐๐
๒๐ ก.พ.๖๑
๖๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานงานจัดซื้ออาหารสำหรับสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด ให้กับ ศทช.ศบท. จำนวน ๒ รายการ โดยวิธี e-bidding ๘๖๒,๙๐๐.๐๐
๒๐ ก.พ.๖๑
๕๙๙
- ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อรถควบคุมบังคับบัญชาและปฏิบัติการ (เกราะกันกระสุน) จำนวน ๑ คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีคัดเลือก ๑๙,๙๐๐,๐๐๐
๒๐ ก.พ.๖๑
๕๙๘
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๔๒๒,๑๔๙.๐๐
๒๐ ก.พ.๖๑
๕๙๗
-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ให้กับ ยก.ทหาร (สำหรับภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๖๘๑,๕๐๐.๐๐
๒๐ ก.พ.๖๑
๕๙๖
-ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจัดซื้อกางเกงกีฬาและกางเกงลำลอง ครั้งที่ ๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธี e-bidding ๑,๔๐๕,๔๒๕.๐๐
๒๐ ก.พ.๖๑
๕๙๕
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๔๖๖,๒๘๘.๙๖
๑๙ ก.พ.๖๑
๕๙๔
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๔๙๗,๘๗๓.๒๐
๑๙ ก.พ.๖๑
๕๙๓
ประกาศราคากลางงานจ้างทำเครื่องหมายสังกัด "ทท" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีคัดเลือก ๘๐๗,๕๐๐.๖๐
๑๙ ก.พ.๖๑
๕๙๒
ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายสำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑,๕๒๒,๙๑๕.๐๐
๑๙ ก.พ.๖๑
- ประกาศร่างประกวดราคาซื้อจัดซื้อผ้าตัดเครื่องแบบให้กับข้าราชการนายทหารประทวน ชาย-หญิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน ๒ คัน รวม ๘ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๓๓,๔๔๒.๘๕
-ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๔๙๙,๙๓๗.๐๐
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ จำนวน ๔ คัน รวม ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๓๔๐,๕๖๐.๐๐
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อวัสดุปรนนิบัติบำรุงรถยนต์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๓๙.๘๐๐.๐๐
- ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตรองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดำเชือกพร้อม รองเท้าเดินป่าเชือกพร้อม และรองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ สำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๔,๑๙๔,๑๙๐.๐๐
- เผยแพร่ราคากลางงานซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ จำนวน ๔ คัน รวม ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๓๔๐,๕๖๐.๐๐
๕๘๓
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่ขนาดเล็ก จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๓.๖๙๕.๐๐๐.๐๐

๑๖ก.พ.๖๑

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเครื่องทดสอบสมถรรภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑.๖๔๑,๐๐๐.๐๐
- เผยแพร่ราคากลางงานจัดหาครุภัณฑ์สายพลาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๘๑๐,๐๐๐.๐๐
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน ๖ คัน รวม ๒๗ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๙๑,๔๐๙.๕๑
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 2 คัน รวม 11 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๒๖,๖๓๗.๖๕
- ประกาศประกวดราคางานจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ประจำกาย สำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๒,๔๐๖,๐๗๗.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๔๙๒,๐๙๓.๐๐
-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)  
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อเครื่องแต่งกายสำหรับเจ้าหน้าที่อากาศยาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๒,๑๒๑,๘๐๐.๐๐
- ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อรถควบคุมบังคับบัญชาและปฏิบัติการ จำนวน ๒ คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๙,๔๐๐,๐๐๐.๐๐
- ประกาศราคากลางงานจัดซื้อยางรถยนต์์พร้อมเปลี่ยนให้กับ ศตก. จำนวน ๑๗ คัน รวม ๖๘ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๓๒๑,๑๕๖.๐๐
- ประกาศราคากลางงานจัดซื้อยางรถยนต์และยางรถจักรยานยนต์พร้อมเปลี่ยนให้กับ กซบ.ยบ.ทหาร จำนวน ๙ คัน รวม ๒๖ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๒๘๑,๖๑๐.๐๐
- ประกาศราคากลางงานจ้างผลิตรองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดำเชือกพร้อม รองเท้าเดินป่าเชือกพร้อม และรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ สำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธประกาศเชิญชวนทั่วไปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๔,๙๑๔,๑๙๐.๐๐
- ประกาศประกวดราคางานซื้อถุงเท้าไนลอนสีดำ และถุงเท้ายาวสีน้ำตาลอ่อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๘๑๕,๕๒๐.๐๐
-ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ให้กับ สำนักงานผู้บังคับบัญชา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑๐๙,๘๘๐.๐๐
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ (กระโจม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑๒๒,๐๐๐.๐๐
-ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ประจำกาย สำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธประกาศเชิญชวนทั่วไปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๒,๔๐๖,๐๗๗.๐๐
- ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจัดซื้อรองเท้าผ้าใบเชือกพร้อม สำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๑,๙๐๗,๔๐๐.๐๐
- ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๕๙๓,๘๕๐.๐๐
- ประกาศราคากลางงานจัดหาครุภัณฑ์สายพลาธิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๕๙๓,๘๕๐.๐๐
-ประกาศผู้ชนะงานจัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ (แท่นรับความเคารพ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๓๐,๐๐๐.๐๐
-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๕๙๓,๘๕๐.๐๐
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อน้ำมันอุปกรณ์ ปรนนิบัติบำรุงอาวุธ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑๐๕,๔๖๐.๐๐
- ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างผลิตรองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดำเชือกพร้อมรองเท้าเดินป่าเชือกพร้อม และรองเท้าหุ้มส้นสีดำ สำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๔,๙๑๔,๑๙๐.๐๐
(ยกเลิก) ประกาศประกวดราคาซื้อกางเกงกีฬาและกางเกงลำลอง สำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธี e-bidding ๑,๔๐๕,๔๒๕.๐๐
- ประกาศผู้ชนะงานจ้างทำโล่ ในการจัดการฝึกขับขี่ยานพาหนะ รถยนต์บรรทุก HINO SMART DRIVER จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๓,๐๐๐.๐๐
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตที่นอนและหมอนยางพารา สำหรับทหารกองประจำการและนักเรียรทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๕,๐๘๒,๒๖๔.๐๐
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ ยบ.ทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๔๗๖,๐๐๐.๐๐
๕๕๖
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ปรนนิบัติบำรุงอาวุธ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑๐๕,๔๖๐.๐๐
๖ ก.พ.๖๑
-ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ (กระโจม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑๒๒,๐๐๐.๐๐
-ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อถุงเท้าไนลอนสีดำ และถุงเท้ายาวสีน้ำตาลอ่อน จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๘๑๕,๕๒๐.๐๐

๕๕๓

เผยแพร่แผนการจ้างทำเครื่องหมายสังกัด "ทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก ๘๐๗,๕๐๐.๖๐

๖ ก.พ.๖๑

๕๕๒

เผยแพร่แผนการจัดหาเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายสำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑,๕๒๒,๙๑๕.๐๐

๕ ก.พ.๖๑

-ประกาศราคากลาง และประกาศเชิญชวนงานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สาย ขส. (ประเภทยานพาหนะ) จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๓,๒๒๐,๐๐๐.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑๑๗,๔๔๗.๔๘
- เผยแพร่ประกาศราคากลางงานจัดจ้างทำธงประจำตำแหน่ง ป้ายชื่อ และกรอบรูป จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑๑๔,๗๐๐.๐๐
-ประกาศราคากลางงานจัดหารองเท้าผ้าใบเชือกพร้อม สำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๑,๙๐๗,๔๐๐.๐๐
๕๔๗
- ประกาศประกวดราคางานซื้อเครื่องทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑.๖๕๐.๐๐๐.๐๐
๒ ก.พ.๖๑
๕๔๖
- ประกาศประกวดราคางานซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่ขนาดเล็ก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๓.๗๐๐.๐๐๐.๐๐
๒ ก.พ.๖๑
๕๔๕
- ประกาศประกวดราคางานซื้อเครื่องเตรียมหลอดเลือดและติดบาร์โค้ดอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑.๙๘๐.๐๐๐.๐๐
๒ ก.พ.๖๑
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๗๙,๐๐๐.๐๐
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อกรองน้ำมันเครื่องยนต์, กรองน้ำมันเครื่องยนต์แอร์ และกรองเกียร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑๕๔,๔๘๐.๐๐
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดสัมมนา จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๗,๕๙๒.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๔๙๗,๕๕๐.๐๐
-ประกาศเผยแพร่ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สาย ขส. (ประเภทยานพาหนะ) จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธี e-bidding ๓,๒๒๐,๐๐๐.๐๐
-ประกาศราคากลางและประกาศเชิญชวนงานประกวดราคาซื้อยางรถยนต์และยางรถจักรยานยนต์พร้อมเปลี่ยนให้กับ กซบ.ยบ. ทหาร จำนวน ๖๕ รายการ รวม ๒๗๒ เส้น ๑,๖๔๙,๓๓๐.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๔๓๗,๗๕๔.๔๐
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจัดหาครุภัณฑ์สาย ขส. (ประเภทยานพาหนะ) จำนวน ๓ รายการ ๓,๒๒๐,๐๐๐.๐๐

- ประกาศราคากลางงานจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ให้กับ ผู้บังคับบัญชา และ นขต.ศบท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗๖,๑๕๐.๐๐
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำเป้ากระสุนชนิดต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๒๙๘,๑๒๖.๐๐
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อวัสดุอุปกรณ์กั้นห้องสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๓๗,๗๑๐.๐๐
๕๓๗
- ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมหลอดเลือดและติดบาร์โค้ดอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ๑.๙๘๐.๐๐๐.๐๐

๒๙ม.ค.๖๑

๕๓๖
- ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่ขนาดเล็ก จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ๓,๗๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๙ม.ค.๖๑
๕๓๕
- ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ๑,๖๕๐.๐๐๐.๐๐
๒๙ม.ค.๖๑
๕๓๔
- ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์สายแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๒๓๕.๒๕๐.๐๐
๒๙ม.ค.๖๑
๕๓๓
- ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองคอมพิวเตอร์ด้านการรักษาพยาบาล จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๒๘๒.๓๒๒.๕๐
๒๙ม.ค.๖๑
-ประกาศราคากลางและประกาศเชิญชวนงานประกวดราคาซื้อยางรถยนต์และยางรถจักรยานยนต์พร้อมเปลี่ยนให้กับ สส. ทหาร จำนวน ๑๕ รายการ รวม ๔๗๔ เส้น ๑,๙๐๐,๕๐๐.๐๐
-ประกาศราคากลางและประกาศเชิญชวนงานประกวดราคาซื้อยางรถยนต์สำหรับรถ BENZ UNIMOG รุ่น U ๑๑๕๐๓๔ ให้กับ สส.ทหาร จำนวน ๒ รายการ รวม ๕๔ เส้น์ ๒,๒๙๒,๓๐๐๐๐
- ประกาศราคากลางโครงการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการต่อต้านการก่อการร้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งานจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์เอนกประสงค์ จำนวน ๑๘ คัน (๓ แบบ) ๓๒,๒๔๐,๐๐๐.๐๐
เผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อกระสุนและวัตถุระเบิด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๘,๔๘๔,๒๙๖.๑๖

๕๒๘

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๒๐๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๓๓๘,๐๐๐.๐๐

๒๖ ม.ค.๖๑

- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการต่อต้านการก่อการร้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งานจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์เอนกประสงค์ ๓๒,๒๔๐,๐๐๐.๐๐
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ จำนวน ๑ คัน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑๑๘,๔๗๐.๐๐
- เผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ จำนวน ๑ คัน รวม ๒๒ รายการ ๑๑๘,๔๗๐.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑๙๒,๑๕๐.๐๐
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑๒ รายการ ๘๑๐,๐๐๐.๐๐
-เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อกางเกงกีฬาและกางเกงลำลอง สำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการ (๖,๘๕๕ ตัว) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑,๔๐๕,๔๒๕.๐๐
- เผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อยางรถยนต์และยางรถจักรยานยนต์พร้อมเปลี่ยนให้กับ กซบ.ทหาร จำนวน ๖๕ คัน รวม ๒๗๒ เส้น ๑,๖๔๙,๓๓๐.๐๐
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจัดซื้อยางรถยนต์และยางรถจักรยานยนต์พร้อมเปลี่ยนให้กับ กซบ.ทหาร จำนวน ๖๕ คัน รวม ๒๗๒ เส้น ๑,๖๔๙,๓๓๐.๐๐

- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจัดซื้ออุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายพร้อมติดตั้ง อาคาร ยบ.ทหาร กับอาคารชมรมนายทหารอาวุโส บก.ทท. อาคารจอดรถใหม่ และอาคาร มว.กิจการพิเศษ

๙๓๓,๙๕๐.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๓๑๙,๙๒๗.๐๐
๕๑๘
ประกาศราคากลางงานจ้างทำเป้ากระสุนชนิดต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๔ รายการ ๒๙๘,๑๒๖.๐๐

๒๔ ม.ค.๖๑

- เผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อยางรถยนต์และยางรถจักรยานยนต์พร้อมเปลี่ยนให้กับ สส.ทหาร จำนวน ๑๕ รายการ รวม ๔๗๔ เส้น ๑,๙๐๐,๕๐๐.๐๐
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อผ้าตัดเครื่องแบบให้กับข้าราชการนายทหารประทวน ชาย,หญิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๕,๖๓๖,๐๕๐.๐๐
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อรถควบคุมบังคับบัญชาและปฏิบัติการ (เกราะกันกระสุน) จำนวน ๑ คัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีคัดเลือก ๑๙,๙๐๐,๐๐๐.๐๐
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยางรถยนต์และยางรถจักรยานยนต์พร้อมเปลี่ยนให้กับ สส.ทหาร จำนวน ๑๕ รายการ รวม ๔๗๔ เส้น ๑,๙๐๐,๕๐๐.๐๐
- เผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อยางรถยนต์สำหรับรถ BENZ UNIMOG รุ่น U ๑๑๕๐/๓๔ ให้กับ สส.ทหาร จำนวน ๒ รายการ รวม ๕๔ เส้น ๒,๒๙๒,๓๐๐.๐๐
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรองเท้าผ้าใบเชือกพร้อม สำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๑,๙๐๗,๔๐๐.๐๐
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๔๕,๖๐๐.๐๐

๕๑๑

- เผยแพร่ราคากลาง จ้างซ่อมแซมเครื่อกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำอาคาร สนพ.ยบ.ทหาร (บางซ่อน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑๒๖.๙๐๐.๐๐
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อยางรถยนต์สำหรับรถ BENZ UNIMOG รุ่น U ๑๑๕๐/๓๔ ให้กับ สส.ทหาร จำนวน ๒ รายการ รวม ๕๔ เส้น โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ๒,๒๙๒,๓๐๐.๐๐
- ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ ๔๗๖,๐๐๐.๐๐
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อรถควบคุมบังคับบัญชาและปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์พิเศษ ๒ คัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง ๙,๖๑๗,๒๑๐.๐๐
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ (ครุภัณฑ์สำนักงาน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธี e-bidding จำนวน ๓๗ รายการ เป็นเงิน ๖,๒๑๗,๐๓๐ บาท จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด จุไรรัตน์ ซัพพลาย  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ โดอยวิธีเฉพาะเจาะจง ๓๕๒,๐๓๐.๐๐
-ประกาศเผยแพร่ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกางเกงกีฬาและกางเกงลำลอง สำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธี e-bidding ๑,๔๐๕,๔๒๕.๐๐
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยน จำนวน ๑๑ คัน รวม ๕๖ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๓๑๓,๖๐๐.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยน จำนวน ๑๑ คัน รวม ๕๖ เส้น ๓๑๓,๖๐๐.๐๐
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ นตส.ยบ.ทหาร จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑๕,๐๐๐.๐๐
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุเผยแพร่และโฒษณา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑๒,๐๐๐.๐๐
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อแบตเตอรรี่ยานพาหนะของ สส.ทหาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๓๐๔.๙๗๐.๐๐
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดหาเครื่องแบบสนามสำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ (e-bidding)
๑๐,๒๑๐,๔๗๓.๐๐
- เผยแพร่ราคากลางงานจ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน ๔ คัน รวม ๓๗ รายการ - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงาน ๒๒๑,๓๗๔.๔๔
. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ จำนวน ๑๖ คัน รวม ๑๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๓๓๒,๑๐๐.๐๐
- เผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ จำนวน ๑๖ คัน รวม ๑๓๖ รายการ ๓๓๒,๑๐๐.๐๐
- เผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อรถควบคุมบังคับบัญชาและปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์พิเศษ ๒ คัน ๙,๖๑๗,๒๑๐.๐๐
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน ๔๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๕๘,๕๕๐.๐๐

๕๐๑

- เผยแพร่แผนการจัดซื้อรถควบคุมบังคับบัญชาและปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์พิเศษ ๒ คัน ๙,๖๑๗,๒๑๐.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อรถควบคุมบังคับบัญชาและปฏิบัติการ (เกราะกันกระสุน) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก ๑๙,๙๐๐,๐๐๐.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยางรถต์พร้อมเปลี่ยน จำนวน ๒ คัน รวม ๘ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๔๕,๖๐๐.๐๐

๔๙๘.๑

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๒๑๘,๙๒๐.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๒,๙๑๒,๔๘๐.๐๐
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๗๒,๗๓๐.๐๐

๑๐ ม.ค.๖๑

- เผยแพร่แผนการจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ประจำกายสำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างปรับปรุงถนนและระบบระบายนำ้ภายใน ยบ.ทหาร พื้นที่ บางซ่อน
- เผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อธงชาติ ผ้าระบาย และลวด การจัดงานกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- เผยแพร่ราคากลางงานจ้างทำพวงมาลัยและตกแต่งดอกไม้ การจัดงานกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- เผยแพร่ราคากลางงานเช่าสิ่งอุปกรณ์ การจัดงานวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงใช้งานธุรการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๙,๓๒๘.๕๐๐.๐๐
-ประกาศราคากลางงานเช่าสิ่งอุปกรณ์ งานจัดแสดงกิจกรรมของทหารในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีคัดเลือก
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม) จำนวน ๗๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานแลกเปลี่ยนยางรถยนต์ใหม่กับเอกชน จำนวน ๖๓๘ เส้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ๑๐๓,๓๒๐.๐๐
- ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สายแพทย์พื้นฐาน (๓) งานจัดหา สป. สาย พ. สนับสนุน ร้อย ช. ภารกิจซูดานใต้ จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีคัดเลือก (ครั้งที่ ๒)
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๔๘๖

-เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดจ้างทำธงประจำตำแหน่ง ป้ายชื่อ และ กรอบรูป จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑๑๔,๗๐๐.๐๐
-เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อแบตเตอรี่ยานพาหนะของ สส.ทหาร จำนวน ๑๒ รายการ รวม ๑๗๑ หม้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๓๐๔,๙๗๐.๐๐
-เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยน์ จำนวน ๖ คัน รวม ๒๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๒๑๘,๙๒๐.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม) จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาเช่ารถยนต์ งานโครงการเช่ารถยนต์จากเอกชนสำหรับใช้งานในราชการของ บก.ทท.(ระยะที่๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กททรอนิกส (e - bidding) จำนวน ๕ ประเภท จำนวน ๒๕๐ คัน ๓๕๐,๔๗๘,๐๐๐.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์สายศัลยกรรม (๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๒๓๕.๐๐๐.๐๐
- ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์สายแพทย์ศัลยกรรม (๑) สนับสนุน ช.ภารกิจ ซูดานใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๔๗๘,๒๕๖.๐๐
- เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตที่นอนและหมอนยางพารา สำหรับทหารกองประจำการและนักเรียนทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธี e-bidding
- เผยแพร่ประกาศแผนการจัดซื้อกางเกงกีฬา และกางเกงลำลอง สำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธี e-bidding
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อกรองน้ำมันเครื่องยนต์,กรองน้ำมันเครื่องยนต์แอร์ และกรองเกียร์ จำนวน ๔๖ คัน รวม ๓๐๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕๔,๔๘๐.๐๐
-ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์สายแพทย์พื้นฐาน (๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑๔ รายการ
-ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์สายแพทย์พื้นฐาน (๒) สนับสนุนร้อย ช.ภารกิจ ซูดานใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์สายแพทย์พื้นฐาน (๑) สนับสนุนร้อย ช.ภารกิจ ซูดานใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ (ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๗ รายการ
-ประกาศเผยแพร่การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานจัดซื้อครุภัณฑ์สายแพทย์ (กายภาพบำบัด) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddding) ๑,๔๘๐.๐๐๐.๐๐
- เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างผลิตที่นอนและหมอนยางพารา สำหรับทหารกองประจำการและนักเรียนทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๙,๔๑๑,๖๐๐.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ และน้ำกรดผสม ถ.พ.๑.๒๔๐ จำนวน ๕ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๗๓๘,๑๗๔.๕๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อแบตเตอรี่พาหนะของ สส. ทหาร จำนวน ๑๖ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑,๐๗๒,๕๙๙.๙๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๔๒๕,๕๑๙.๕๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๔๙๗,๙๗๕.๐๐
- ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์สายแพทย์ศัลยกรรม (๒) สนับสนุนร้อย ช.ภารกิจ ซูดานใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๔๑๐.๐๐๐.๐๐
-ประกาศเผยแพร่การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานจัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ (วัสดุสำนักงาน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddding) ๘,๔๑๑,๖๐๐.๐๐
- ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานซื้อชิ้นส่วนอะไหลรถยนต์ จำนวน 14 รายการ รวม 117 รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๓๙๙,๔๘๕.๐๐
- ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานซื้อไส้กรองอากาศ จำนวน 14 รายการ รวม 70 อัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑๕๘,๒๙๐.๐๐
๔๕๙ - ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สำหรับใช้งานด้านธุรการ (ไตรมาสที่๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๔,๔๘๒,๘๖๗.๐๐
- ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์สายแพทย์ (ทันตกรรม) จำนวน 9 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๒๐๔.๐๐๐.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๔๙๗,๕๕๐.๐๐
- - ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์สายแพทย์ (ทันตกรรม) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีวิธีเฉพาะเจาะจง ๓๗๙,๙๑๕.๐๐
๔๕๕ -เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ (ครุภัณฑ์สำนักงาน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธี e-bidding ๘,๔๑๑,๖๐๐.๐๐
๔๕๔ -ประกาศราคาซื้อเสื้อยืดคอวีสีกากีแกมเขียว สำหรับทหารกองประจำการประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธี e-bidding ๘๘๕,๙๔๐.๐๐
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาเช่ารถยนต์จากเอกชนสำหรับใช้งานในราชการของ บก.ทท.(ระยะที่๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กททรอนิกส (e - bidding) จำนวน ๕ ประเภท จำนวน ๒๕๐ คัน ๓๕๐,๔๗๘,๐๐๐.๐๐
-ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์สายแพทย์ศัลยกรรม (๒) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเจาะจง ๔๕๐.๐๐๐.๐๐
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้องาน สป.สนับสนุน ร้อย ช. ภารกิจซูดานใต (อุปกรณ์เครื่องมือช่าง และ อุปกรณ์ดับเพลิง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้องาน สป.สนับสนุน ร้อย ช. ภารกิจซูดานใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีคัดเลือก
- ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สายแพทย์พื้นฐาน (๓) งานจัดหา สป. สาย พ. สนับสนุน ร้อย ช. ภารกิจซูดานใต้ จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีคัดเลือก
๔๔๘ - ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อสนับสนุน ร้อย ช. ก่อสร้าง (ทางระดับ) ในภารกิจ UNMISS จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีพิเศษ ๙๔๙,๑๔๘.๐๐
- ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจ้างตัดเย็บเครื่องแบบปกติสีกากีแกมเขียวคอพับแขนยาวสำหรับทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๒/๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจ้างทำป้ายชื่อติดเครื่องแบบปักไหมและป้ายชื่อโลหะติดเครื่องแบบสำหรับทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๒/๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๔๔๕ - ประกาศเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ 2561 ให้กับ สยย.ทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๕๕๙,๙๒๐.๐๐
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจัดซื้อถุงเท้าไนลอนสีดำ และถุงเท้ายาวสีน้ำตาลอ่อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
- ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สายแพทย์พื้นฐาน (๑) จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๓๑๐.๐๐๐.๐๐
- ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์ จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๑๖๐.๐๐๐.๐๐
- ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สายแพทย์แพทย์พื้นฐาน (๒) จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๒๙๙.๐๐๐.๐๐
- ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สายแพทย์แพทย์พื้นฐาน (๓) จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๒๒๕.๐๐๐.๐๐
-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สาย ขส. (ประเภทเครื่องมือช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2561 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ๑,๑๐๗,๔๐๐.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๓๑๓,๒๔๔.๑๕
๔๓๗

-เผยแพร่ประกาศร่างเชิญชวนและร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ การจัดซื้อเสื้อยืดคอวีสีกากีแกมเขียว ตราสัญลักษณ์กองบัญชาการกองทัพไทย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธี e-bidding

๘๘๕,๙๔๐.๐๐
- ประกาศจัดจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการพยาธิคลินิก (ปัสสาวะ) และเอกซเรย์ทรวงอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีคัดเลือก ๑,๕๓๐,๐๐๐.๐๐
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงานจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ประจำโรงประกอบเลี้ยง และสิ่งอุปกรณ์ประจำบุคคล เพื่อสนับสนุน ร้อย.ช.ก่อสร้าง (ทางระดับ) ในภารกิจ UNMISS
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายสำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานซื้อประกันภัยรถราชการภาคบังคับของส่วนราชการใน บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)จำนวน ๑๒๖ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๒๑๐,๐๐๐.๐๐
- ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเสื้อยืดคอวีสีขาว สำหรับข้าราชการชาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
- ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจัดหาเครื่องแต่งกายพิเศษ ให้กับ ศรภ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
- เผยแพร่แผนจัดจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการพยาธิคลินิก (ปัสสาวะ) และเอกซเรย์ทรวงอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีคัดเลือก ๑,๕๓๐,๐๐๐.๐๐
๔๒๘ - ประกาศเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ 2561 สำหรับใช้งานด้านปฏิบัติการ (ไตรมาสที่ ๒) วิธีเฉพาะเจาะจง ๖,๘๔๖,๕๙๓.๐๐
๔๒๗ -ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ (ครุภัณฑ์สำนักงาน) ประจำปีงบประมาณ 2561 สนับสนุนให้กับ นขต.บก.ทท.วิธี e-bidding ๘,๔๑๑,๖๐๐.๐๐
๔๒๖ -ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ 2561 ให้กับ สยย.ทหาร เพื่อใช้ราชการ วิธีเฉพาะเจาะจง ๕๕๙,๙๒๐.๐๐
- ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย สำหรับข้าราชการหญิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
- ประกาศประกวดราคาจัดหาเครื่องแบบสนาม สำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
-ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงาน สป.สนับสนุน ร้อย ช. ภารกิจซูดานใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๙๐๖,๖๒๕.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจ้างซ่อมรถยนต์ ๕ คัน รวม ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจ้างซ่อมรถยนต์ ๕ คัน รวม ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาอุปกรณ์กีฬา เพื่อสนับสนุน ร้อย ช.ก่อสร้าง (ทางระดับ) ในภารกิจ UNMISS
-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานซื้อสิ่งอุปกรณ์ประจำอาคาร และเครื่องใช้ประจำสำนักงาน สนับสนุน ร้อย ช.ก่อสร้าง (ทางระดับ) ในภารกิจ UNMISS
- ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อถุงเท้าสั้นสีดำ สำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
- ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ประกาศ และเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สาย ขส.(ประเภทยานพาหนะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กททรอนิกส (e - bidding) ๓,๒๕๑,๐๐๐.๐๐
เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายสำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ สายแพทย์พื้นฐาน (๓) งานจัดหา สป. สาย พ. สนับสนุน ร้อย ช. ภารกิจ ซูดานใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างผลิตเครื่องแบบสนาม สำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ประจำกายสำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ สาย พธ. (ครุภัณ์ต่ำกว่าเกณฑ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ประกาศราคากลาง ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ (ครุภัณฑ์ที่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๑๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e - bidding)
- ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สาย ขส.(ประเภทยานพาหนะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กททรอนิกส (e - bidding) ๓,๒๕๑,๐๐๐.๐๐
-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจัดหาครุภัณฑ์ สาย ขส. (ประเภทเครื่องมือช่าง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๑,๑๐๗,๔๐๐.๐๐
ประกาศเผยแผร่ราคากลางจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อสนับสนุนให้กับ สสก.ทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๔๙๘,๓๒๘.๑๐
๔๐๕ ประกาศเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ประเภทน้ำมันหล่อลื่นและอุปกรณ์) ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้ สน.บก.บก.ทท. ๓๐๐,๗๐๗.๔๕
๔๐๔ -ประกาศเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ 2561 ให้ สน.บก.บก.ทท. (รายการ สป.๓ ปฏิบัติการ) ๗,๓๒๗,๘๘๔.๐๐
-เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สายแพทย์ (กายภาพบำบัด) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๑,๔๘๐.๐๐๐.๐๐
-เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สายแแพทย์ศัลยกรรม (3) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๙๕๐,๐๐๐.๐๐
เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ (รถฟอร์คลิฟต์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน 2 คัน
ประกาศขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
๓๙๙ ประกาศราคากลางจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้กับ สน.บก.บก.ทท.( รายการป้องปราบ ฯ)
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อเสื้อยืดคอวีสีขาว สำหรับข้าราชการชาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
-เผยแพร่แผนการจัดซื้อกระเป๋าหนังสีดำ สำหรับนายทหารประทวนหญิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๓๙๖ -เผยแพร่แผนการจัดซื้อเสื้อยืดคอวีสีกากีแกมเขียว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธี e-bidding
ประกาศราคากลางงานจ้างตัดเย็บกางเกงกระโปรงเต็มยศแถบพร้อม สำหรับนายทหารสัญญาบัตรที่เลื่อนยศเป็นนายพล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๓๙๔ -เผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้กับ กคล.ยบ.ทหาร สนับสนุน สน.บก.บก.ทท. (รายการ สป.๓ ปฏิบัติการ) ๗,๓๒๗,๘๘๔.๐๐
๓๙๓ -เผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ให้กับ สสก.ทหาร เพื่อใช้งานปฏิบัติการด้านสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๑,๔๖๑,๖๓๕.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยน จำนวน ๒ คัน รวม ๘ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑๓๗,๒๐๐.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๔๙๙,๙๙๕.๖๕
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๔๙๗,๓๗๘.๔๐
๓๘๙ - ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจัดหาครุภัณฑ์ สาย ขส. (ประเภทยานพาหนะ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๓,๒๕๑,๐๐๐.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยน จำนวน ๑๖ คัน รวม ๕๐ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๓๖๘,๐๐๐.๐๐
๓๘๗ -ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ประเภทน้ำมันอุปกรณ์และหล่อลื่น) ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้กับ สน.บก.บก.ทท. ๓๐๐,๗๐๗.๔๕
-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงดาดฟ้า อาคาร สนพ.ยบ.ทหาร (บางซ่อน) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กททรอนิกส (e - bidding)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๑,๒๑๕,๐๐๐.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๔๙๗,๖๘๓.๗๕
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๔๕๔,๑๐๓.๔๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑๓๑,๕๓๕.๗๕
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๔๙๗,๕๖๑.๑๐
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ (รถฟอร์คลิฟท์) และงานจัดซื้อชุดสิ่งอุปกรณ์ปราบจลาจล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
- ประกาศเผยแพร่ราคากลาง , ประกาศ และเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์จากเอกชนสำหรับใช้งานในราชการของ บก.ทท.(ระยะที่๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กททรอนิกส (e - bidding) จำนวน ๕ ประเภท จำนวน ๒๕๐ คัน * เอกสารเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่ * ๓๕๐,๔๗๘,๐๐๐.๐๐
-ประกาศเผยแพ่แผนการจ้างผลิดรองเท้าสูงครึ่งน่องสีดำเชือกพร้อม และรองเท้าเดินป่าเชือกพร้อม สำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๔๙๗,๘๗๓.๒๐
๓๗๗ ประกาศเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้กับ กคล.ยบ.ทหาร (สำหรับใช้งานด้านปฏิบัติการ) ไตรมาสที่ ๑ ๖,๘๔๖,๕๙๓.๐๐
๓๗๖ ประกาศเผยแพร่ราคากลางเช่าสิ่งอุปกรณ์พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ๑๕๙,๕๐๐.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๔๙๕,๙๔๕.๐๐
๓๗๔ เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์จากเอกชนสำหรับใช้งานในราชการของ บก.ทท. (ระยะที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กททรอนิกส (e - bidding) จำนวน ๕ ประเภท จำนวน ๒๕๐ คัน ๓๕๐,๔๗๘,๐๐๐.๐๐
๓๗๓ ประกาศเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้กับ กคล.ยบ.ทหาร (สำหรับใช้งานด้านธุรการ) ไตรมาสที่ ๑ ๔,๔๘๒,๘๖๗.๐๐
-ประกาศเผยแพ่แผนการจัดซื้อเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายสำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๓๗๑ -ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ๘๙๑,๙๐๐.๐๐
๓๗๐ -ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ๙๒๕,๐๐๐.๐๐
๓๖๙ -ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้กับ กคล.ยบ.ทหาร (สำหรับใช้งานด้านปฏิบัติการ) ไตรมาสที่ ๑ ๖,๘๔๖,๕๙๓.๐๐
๓๖๘ -ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้กับ กคล.ยบ.ทหาร (สำหรับใช้งานด้านธุรการ) ไตรมาสที่ ๑ ๔,๔๘๒,๘๖๗.๐๐
๓๖๗ -ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้กับ สน.บก.บก.ทท.(สป.๓ปฏิบัติการ) (ยกเลิก) ๗,๖๒๓,๐๙๒.๐๐
-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเช่ารถยนต์จากเอกชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๓๕๐,๔๗๘,๐๐๐
-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจัดหาครุภัณฑ์ สาย ขส. (ประเภทยานพาหนะ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๓,๒๕๑,๐๐๐.๐๐
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างตัดเย็บกางเกงเต็มยศแถบพร้อม สำหรับนายทหารสัญญาบัตรที่เลื่อนยศเป็นนายพล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดหาครุภัณฑ์สายพลาธิการ (ครุภัณฑ์ที่มีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดหาเครื่องแบบสนามสำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิง ให้กับ สสก.ทหาร (ยกเลิก)
-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจัดหาครุภัณฑ์ สาย ขส. (ประเภทเครื่องมือชั่ง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๑,๑๐๗,๔๐๐.๐๐
-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อประกันภัยรถราชการภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๕,๓๑๙,๕๖๙.๒๐
๓๕๘ ประกาศราคากลางงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ พื่อสนับสนุน ให้กับ สำนักงานผู้บังคับบัญชา และ นขต.ศบท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรณีมีความจำเป็นที่ต้องกระทำต่อเนื่องในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๔๓๔,๗๐๐.๐๐
ประกาศราคากลางงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้กับ ศทช.ศบท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรณีมีความจำเป็นที่ต้องกระทำต่อเนื่องในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๒๔,๙๙๗.๓๒
ประกาศราคากลางงานจ้างซักรีดเครื่องนอนเวร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อสนับสนุน ให้กับ ฝขว.ศบท., ฝสส.ศบท. และเวร ชป.ศบท.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรณีมีความจำเป็นที่ต้องกระทำต่อเนื่องในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๘๔,๔๘๐.๐๐
ประกาศราคากลางงานจ้างซักรีดเครื่องนอนเวร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้กับ ศทช.ศบท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรณีมีความจำเป็นที่ต้องกระทำต่อเนื่องในปีงบประมาณ ๒๕๖๑
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ศบท.)  
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดพิ้นที่อาคาร บก.ทท. ชั้น ๑ - ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
เผยแพร่ประกวดราคาจ้างที่นอนและหมอนยางพารา สำหรับทหารกองประจำการและนักเรียนทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาออิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่ราคากลาง ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างผลิตที่นอนและหมอนยางพารา สำหรับทหารกองประจำการและนักเรียนหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กททรอนิกส์
ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมเครื่องล้านจานและล้างแก้ว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลางงานเช่าเต็นท์และแผ่นพื้นสำเร็จรูปใช้ในการจัดพิธีสวนสนามเทิดเกียรตินายทหารชั้นนายพล สังกัด บก.ทท. จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๓๔๘ ประกาศราคากลางงานจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย พื้นที่ ยบ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรณีมีความจำเป็นที่ต้องกระทำต่อเนื่องในปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาทำความสะอาด อาคาร ยบ.ทหาร พื้นที่ บางซ่อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรณีมีความจำเป็นที่ต้องกระทำต่อเนื่องในปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ประกาศราคากลางงานจ้างตกแต่งดอกไม้ การจัดพิธีสวนสนามเทิดเกียรตินายทหารชั้นนายพล สังกัด บก.ทท. จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลางงานเช่าสิ่งอุปกรณ์การจัดพิธีสวนสนามเทิดเกียรตินายทหารชั้นนายพล สังกัด บก.ทท. จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารศูนย์อาหาร บก.ทท. พื้นที่ แจ้งวัฒนะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรณีมีความจำเป็นที่ต้องกระทำต่อเนื่องในปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ประกาศราคากลางงานจ้างเเหมาทำความสะอาดขัดล้างกระจกรอบอาคารศูนย์อาหาร พื้นที่ บก.ทท.(แจ้งวัฒนะ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กรณีเป็นงานที่ต้องจ้างต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑๗๖,๕๕๐.๐๐
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งานจ้างผลิตที่นอนและหมอนยางพารา สำหรับทหารกองประจำการ และนักเรียนทหาร โดยวิธีวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E - bidding) ๙,๔๑๑,๖๐๐.๐๐
- ประกาศแก้ไขสัญญาซื้อขายรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศ ขนาด ๔๒ ที่นั่ง จำนวน ๑๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E - bidding) ๘๐,๗๑๐,๘๐๐.๐๐
๓๓๙ ประกาศราคากลางงานจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สนับสนุน กบ.ทหาร เพื่อใช้ภารกิจของ ปชท.บก.ทท. ๑๖๖,๐๐๐.๐๐
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร (แจ้งวัฒนะและบางซ่อน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
จำนวน ๑ งาน โดยวิธีสอบราคา
๖๘๒.๐๘๐.๐๐
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน ให้กับ สำนักงาน รอง เสธ.ทหาร (๒)/รอง เสธ.ศบท. สำนักงาน รอง เสธ.ทหาร(๓)/รอง เสธ.ศบท. สำนักงาน รองเสธ.ทหาร (๔)/รอง เสธ.ศบท. และ สธก.ฝสน.ศบท. จำนวน ๕๓ รายการ โดยวิธีตกลงราคา
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายนายทหารสัญญาบัตร (อินทรธนูเครื่องหมายยศ และพระนามาภิไธยย่อ ว.ป.ร.) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีตกลงราคา

- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน ๔ คัน รวม ๑๘ รายการ โดยวิธีตกลงราคา

๑๗๘,๓๔๗.๖๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน ๑ คัน รวม ๘ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๔๔๙,๙๓๕.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน ๒ คัน รวม ๒๔ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๓๖๑,๘๗๖.๑๔
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ จำนวน ๒ คัน รวม ๔๒ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๑๑๖,๘๖๐.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ จำนวน ๑๕ คัน รวม ๘๙ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๒๐๔,๒๗๐.๐๐
ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมประตู คลัง สป.๒ , ๔ พื้นที่ ยบ.ทหาร (บางซ่อน) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีตกลงราคา
ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมยานพาหนะ ให้กับ ศทช.ศบท. จำนวน ๘๗ รายการ ( ๔ คัน) โดยวิธีตกลงราคา
เผยแพร่ร่างประกาศและประกาศราคากลางงานจัดซื้อที่นอนและหมอนยางพารา สำหรับทหารกองประจำการ และนักเรียนทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประเภทต่างๆ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีตกลงราคา
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ในการจัดเลี้ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) โดยวิธีตกลงราคา
๓๒๖

ประกาศราคากลางจัดซื้อยางรถยนต์ พร้อมเปลี่ยน ตั้งศูนย์ และถ่วงล้อจำนวน ๑ คัน รวม ๔ เส้น โดยวิธีตกลงราคา

๑๔๐,๑๗๐.๐๐
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายนายทหารสัญญาบัตร (อินทรธนูเครื่องหมายยศ และอักษรย่อ ว.ป.ร.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีตกลงราคา
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๔๙๐,๙๕๖.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย สิ่งอุปกรณ์ประจำกาย เครื่องแบบฝึกหรือเครื่องแบบสนาม รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำเชือกพร้อม สำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) โดยวิธีตกลงราคา - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๒๒๓,๓๕๓.๖๘
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจ้างซ่อมแซมลานอเนกประสงค์ สนพ.ยบ.ทหาร ชั้น ๓ (บางซ่อน) โดยวิธีตกลงราคา - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๑๐๕,๙๐๐.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจ้างปรับปรุงพื้น ดาดฟ้า และสำนักผู้บังคับบัญชา ยบ.ทหาร (บางซ่อน) โดยวิธีตกลงราคา - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๓๕๕,๐๐๐.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจ้างซ่อมแซมอาคาร สำนักงาน ยบ.ทหาร ๑๐ ชั้น โดยวิธีตกลงราคา - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๒๒๘,๐๐๐.๐๐
๓๑๙ - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อชิ้นส่วนอะไหล่ในการซ่อมบำรุงยานพาหนะ ให้กับ สขส.ฝสน.ศบท. จำนวน ๑๐๐ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๑๓๗,๒๐๐.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๓๙๕,๐๖๕.๔๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๒๗๗,๘๙๔.๔๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ จำนวน ๑๔ คัน รวม ๑๕๘ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๔๙๑.๓๔๐.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์สายแพทย์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีกรณีพิเศษ ๓๕๘,๓๖๐.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๔๗๑,๒๘๓.๕๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๒๕๗,๓๑๓.๖๐
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องหมายยศ (กรณีพิเศษ) ให้กับนายทหารสัญญาบัตรที่พ้นวาระการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์เวร จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีพิเศษ
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีตกลงราคา
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีสอบราคา ๙๑๕,๑๔๑.๐๐
- เผยแพร่ประกาศราคากลางจัดซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยนตั้งศูนย์และถ่วงล้อ จำนวน ๔๙ คัน รวม ๒๐๒ เส้น โดยวิธีสอบราคา - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๑,๔๕๑,๑๒๓.๓๐
- ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องแต่งกายสำหรับการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๙๘๐,๐๐๐.๐๐
ประกาศราคากลางงานจ้างทำเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายสำหรับทหารกองประจำการ (ป้ายชื่อโลหะติดเครื่องแบบ และป้าชื่อชุดฝึกทำด้วยไหมสีน้ำเงินดำ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยวิธีตกลงราคา - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๑๒๙,๒๑๐.๐๐
- ประกาศราคากลางจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ประจำหน่วย สำหรับทหารกองประจำการ โดยวิธีตกลงราคา - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๑๔๐,๓๖๐.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๔๙๙,๑๓๓.๖๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๑๑๐,๐๐๐.๐๐
- เผยแพร่ประกาศจ้างผลิตเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย (ประเภทรองเท้า) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E - bidding) - เผยแพร่ร่างประกาศจ้างผลิตเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย (ประเภทรองเท้า) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E - bidding) ๑๔,๓๘๗,๕๗๕.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๔๙๘,๓๕๒.๕๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๔๙๙,๙๘๙.๖๐
๓๐๐ - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อวัสดุประเภทต่าง ๆ จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๔๙๒,๙๗๕.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๓๘๕,๒๐๐.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๑๑๐,๓๑๗.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ในด้านการรักษาพยาบาล จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีตกลงราคา - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ในด้านการรักษาพยาบาล จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๑๖๕,๘๐๐.๐๐
- เผยแพร่ร่างประกาศจ้างผลิตเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย (ประเภทรองเท้า) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E - bidding) ๑๔,๓๘๗,๕๗๕.๐๐
๒๙๕ - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้ออุปกรณ์ปรนนิบัติบำรุงยานพาหนะ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๑๕๐,๘๐๑.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๔๖๒,๗๗๕.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๓๑๒,๗๗๑.๗๐
๒๙๒ เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางจัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงานประเภทต่างๆ จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๑๗๙,๒๒๘.๐๐
๒๙๑ เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางจัดซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยน ตั้งสูนย์และถ่วงล้อ จำนวน ๒ คัน รวม ๘ เส้น โดยวิธีตกลงราคา ๑๒๐,๐๐๐.๐๐
- ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายนายทหารสัญญาบัตร (อินทรธนูและเครื่องหมายยศพร้อมเครื่องหมาย ว.ป.ร.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีตกลงราคา
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางจ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน ๒ คัน รวม ๑๓ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๒๓๔,๗๓๔.๔๖
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๒๖๐,๔๕๐.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๒๙๙,๖๐๐.๐๐
๒๘๖ - ประกาศแก้ไขสัญญารถยนต์ตรวจการณ์ และลำเลียงพล จำนวน ๑๔ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E - bidding) ๒๕,๐๖๐,๐๐๐.๐๐
- ประกาศกรมยุทธบริการทหาร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๕ รายการ ๑,๖๕๒,๙๕๐.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๔๙๘,๙๗๓.๘๐
๒๘๓ - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดจ้างทำธงชาติประเทศต่างๆ จำนวน ๕๑ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๑๐๒,๓๖๑.๕๕
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๔๙๙,๔๓๓.๘๒
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดจ้างซ่อมเครื่องตรวจสารชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา ๑๒๙.๐๖๘.๔๔
- ประกาศ ประกวดราคาจ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกายนายทหารสัญญาบัตร (กางเกงเต็มยศแถบพร้อมและกระโปรงเต็มยศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E - bidding) ๔,๑๗๙,๐๐๐.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ในด้านการรักษาพยาบาล จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๑๖๙,๐๐๐.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๒๑๐,๓๒๖.๑๕

- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางประกวดราคาซื้อประกันภัยรถราชการภาคสมัครใจประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน ๒๖๕ คัน โดยวิธีประกวดราคา

๔,๑๑๘,๒๖๓.๓๒
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางจ้างซ่อมรถรถยนต์ จำนวน ๒ คัน รวม ๒๒ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๒๒๘,๓๘๒.๙๔
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางจัดซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ จำนวน ๑๙ คัน รวม ๑๔๘ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๔๖๙,๖๒๐.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีตกลงราคา **ยกเลิก** ๔๖๙,๗๓๐.๐๐
๒๗๓ - ประกาศราคากลางงานจัดซื้อวัสดุใช้ราชการประเภทสิ้นเปลืองต่างๆ จำนวน ๔๖ รายการ โดยวิธีตกลงราคา - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๔๙๖,๐๓๐.๐๐
- ประกาศกรมยุทธบริการทหาร เรื่อง สอบราคาจ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกาย (ชุดช่าง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
๒๗๑ -ประกาศราคากลางซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ให้กับ รร.ชท.สปท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีกรณีพิเศษ - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๕๙๐,๐๖๐.๐๐
- ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคาร ยบ.ทหาร โดยวิธีกรณีพิเศษ - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๑,๔๖๘,๐๐๐.๐๐
- ประกาศราคากลางงานจัดซื้อวัสดุป้องกันและกำจัดปลวก มด แมลงต่างๆ และหนู ภายในอาคาร ยบ.ทหาร ๑๐ ชั้น โดยวิธีตกลงราคา ๑๕๕,๘๐๐.๐๐
- เผยแพร่ประกาศราคากลางจ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน ๕ คัน รวม ๓๑ รายการ โดยวิธีตกลงราคา - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๒๕๔,๑๓๗.๘๔
๒๖๗ - ประกาศ กรมยุทธบริการทหาร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งสิ่งอุปกรณ์ สายพลาธิการ (เครื่องล้างจานและเครื่องล้างแก้ว) - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๘๒๔,๖๕๐.๐๐
- เผยแพร่ประกาศราคากลางจ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน ๒ คัน รวม ๗ รายการ โดยวิธีตกลงราคา - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๑๗๕,๙๙๔.๖๗
-เผยแร่ราคากลางงานจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งภูมิทัศน์ ภายในพื้นที่ ยบ.ทหาร (บางซ่อน) โดยวิธีตกลงราคา ๑๘๐,๐๐๐.๐๐
๒๖๔ - เผยแพร่ประกาศราคากลางงานจัดจ้างซ่อมเครื่องวิทยุทวนสัญญาณ จำนวน ๓๗ รายการ (๑๐ เครื่อง) โดยวิธสอบราคา ๕๒๐,๐๐๐.๐๐
- เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย (ประเภทรองเท้า) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๑๔,๓๘๗,๕๗๕.๐๐
- เผยแพร่ประกาศราคากลางงานจ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกายยามรักษาการณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยวิธีตกลงราคา - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๑๐๗,๐๓๒.๐๐
- เผยแพร่ประกาศราคากลางจัดซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ จำนวน ๑๙ คัน รวม ๑๗๖ รายการ โดยวิธีตกลงราคา - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๔๖๔,๗๕๕.๐๐
- เผยแพร่ประกาศราคากลางจัดซื้อยางรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑๖ คัน รวม ๗๐ เส้น โดยวิธีตกลงราคา - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๔๐๖,๔๒๘.๘๐
- เผยแพร่ประกาศราคากลางงานจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันอุปกรณ์ และน้ำมันอุปกรณ์เพื่อการซ่อมและปรนนิบัติบำรุง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) โดยวิธีตกลงราคา - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๔๗๖,๒๕๐.๐๐
- เผยแพร่ประกาศประกวดราคากลางจ้างผลิตเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย (ประเภทรองเท้า) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๑๔,๓๘๗,๕๗๕.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๓๒๗,๔๒๐.๐๐
๒๕๖ - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๑๖๗,๘๕๐.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๓๕๘,๘๖๖.๖๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีตกลงราคา **ยกเลิก** ๓๒๒,๖๒๖.๔๐
- เผยแพร่ประกาศราคากลางจัดซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ จำนวน ๑๓ คัน รวม ๑๒๕ รายการ โดยวิธีตกลงราคา - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๔๗๒,๑๐๐.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดแจ้งกำหนดเสนอราคาแลกเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์เสื่อมสภาพใช้ราชการไม่ได้โดยวิธีแลกเปลี่ยนกับเอกชน จำนวน ๒๖๖ หม้อ ๗๑,๖๘๐.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดแจ้งกำหนดเสนอราคาแลกเปลี่ยนยางรถยนต์และรถจักรยานยนต์เสื่อมสภาพใช้ราชการไม่ได้โดยวิธีแลกเปลี่ยนกับเอกชน จำนวน ๖๑๖ เส้น .๘๗,๗๖๐.๐๐
- เผยแพร่ประกาศราคากลางงานจ้างผลิตเสื้อยืดคอวีสีขาว สำหรับข้าราชการชาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยวิธีสอบราคา - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๑,๕๖๒,๔๐๐.๐๐
๒๔๙ - ประกาศ กรมยุทธบริการทหาร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ ๑,๙๔๓,๓๐๐.๐๐
๒๔๘ - ประกาศ กรมยุทธบริการทหาร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งสิ่งอุปกรณ์ สายพลาธิการ (เครื่องล้างจานและเครื่องล้างแก้ว) ๘๒๔,๖๕๐.๐๐
๒๔๗ - ประกาศ กรมยุทธบริการทหาร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๒ ๑,๓๙๐,๕๐๐.๐๐
๒๔๖ - เผยแพร่ประกาศราคากลางงานจัดซื้ออาหารสำหรับสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีตกลงราคา - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๔๒๓,๗๕๐.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางซื้อยางรถยนต์ จำนวน ๑๗ คัน รวม ๗๐ เส้น โดยวิธีตกลงราคา ๓๙๐,๙๗๘.๐๐
-เผยแพร่ประกาศประกวดราคากลางจ้างผลิตเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายสำหรับทหารกองประจำการ (ประเภทรองเท้าสูงครึ่งน่องสีดำเชือกพร้อม และรองเท้าเดินป่าเชือกพร้อม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๔,๘๓๑,๗๕๕.๐๐
๒๔๓ - เผยแพร่ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีตกลงราคา - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๑๐๙,๖๙๐.๐๐
๒๔๒ - เผยแพร่ประกาศราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีตกลงราคา - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๑๐๖,๘๘๕.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๔๖ รายการ โดยวิธีกรณีพิเศษ ๑๕๘,๐๑๓.๘๒
- เผยแพร่ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายนายทหารประทวน (กระเป๋าถือหนังสีดำและกระเป๋าถือหนังสีขาว) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยวิธีตกลงราคา - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๓๘๕,๓๕๐.๐๐
๒๓๙ -เผยแพร่ประกาศราคากลางจ้างผลิตเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายสำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ประเภทรองเท้าสูงครึ่งน่องสีดำเชือกพร้อม และรองเท้าเดินป่าเชือกพร้อม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๔,๘๓๑,๗๕๕.๐๐
- แผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง อาคาร สนพ.ยบ.ทหาร พื่นที่แจ้งวัฒนะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๒,๙๓๖,๘๐๐.๐๐
๒๓๗ -เผยแพร่ประกาศราคากลางงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีกรณีพิเศษ - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๑๑,๒๙๑,๕๘๕.๐๐
- เผยแพร่ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเสื้อคอวีสีกากีแกมเขียว สำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยวิธีสอบราคา - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๘๖๗,๙๐๐.๐๐
- เผยแพร่ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายชุดช่าง (ประเภทรองเท้า) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยวิธีตกลงราคา - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๓๗๒,๔๐๐.๐๐
- เผยแพร่ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประเภทต่างๆ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๑๑,๒๖๖,๒๖๖.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อเครื่องแต่งกาย ชุดแต่งกายพิเศษ (ถุงมือหนัง รองเท้าสูงหนัง และถุงมือสีขาว) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยวิธีตกลงราคา - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๑๗๙,๖๔๖.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๔๙๙,๗๗๐.๒๕
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางจ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน ๔ คัน รวม ๒๒ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๔๒๑,๐๕๙.๙๘
- เผยแพร่ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายสำหรับนายทหารประทวน (ประเภทผ้า) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประเภทต่างๆ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๑๐,๘๙๕,๓๓๔.๐๐

- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อเครื่องแต่งกายนายทหารสัญญาบัตร (ดุมโลหะ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยวิธีตกลงราคา - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีตกลงราคา

๔๖๔,๔๕๐.๐๐
- เผยแพร่ประกาศร่างประกวดราคาจัดจ้างติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง อาคาร สนพ.ยบ.ทหาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๒,๙๓๖,๘๐๐.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๔๔๙,๗๗๐.๒๕
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางซื้อแบตเตอรี่รถยนต์,น้ำกลั่นเติมแบตเตอรี่ และน้ำกรดผสม ถ.พ.๑.๒๔๐ โดยวิธีกรณีพิเศษ จำนวน ๗ รายการ ๖๑๑,๑๔๕.๑๐
- เผยแพร่ร่างประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประเภทต่างๆ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๑๑,๒๖๖,๒๖๖.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม) จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๑๐๘,๑๘๐.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๔๔๒,๗๖๖.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๔๙๙,๖๒๔.๙๒
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางซื้อเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย สำหรับทหารกองประจำการ (รองเท้าหุ้มส้นสีดำเชือกพร้อม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยวิธีสอบราคา เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยน ตั้งศูนย์ และถ่วงล้อ จำนวน ๙ คัน รวม ๓๖ เส้น โดยวิธีตกลงราคา ๑,๐๘๐,๔๐๐.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยน ตั้งศูนย์ และถ่วงล้อ จำนวน ๙ คัน รวม ๓๖ เส้น โดยวิธีตกลงราคา ๒๓๒,๔๐๐.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ จำนวน ๑๖ คัน รวม ๑๒๗ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๓๕๑,๒๗๗.๐๐
- เผยแพร่ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายสำหรับนายทหารประทวน (ประเภทผ้า) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประเภทต่างๆ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๑๐,๘๙๕,๓๓๔.๐๐
- เผยแพร่ประกาศ ประกวดราคาจ้างผลิตเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย (ประเภทรองเท้า) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประเภทต่างๆ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๑๔,๓๘๗,๔๗๕.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๔๙๙,๓๖๙.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๔๙๙,๙๕๗.๕๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๔๙๘,๔๓๓.๘๒
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๓๕๔,๕๖๘.๒๕
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายนายทหารสัญญาบัตร (อินทธนูเครื่องหมายยศและเครื่องหมายติดคอเสื้อ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีตกลงราคา - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประเภทต่างๆ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๓๐๙,๓๗๕.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางจ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน ๓ คัน รวม ๒๙ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๑๗๒,๘๙๓.๘๑

- เผยแพร่ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างผลิตเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย (ประเภทรองเท้า) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประเภทต่างๆ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีตกลงราคา

๑๔,๓๘๗,๔๗๕.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดงานจ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกายนายทหารพิเศษประจำหน่วยทหารรักษาพระองค์ ให้กับ นายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพล สังกัด บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยวิธีพิเศษ ๒,๓๕๙,๙๙๒.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๔๑๙,๙๘๘.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๑๙๒,๙๘๒.๒๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๑๕๓,๑๒๗.๖๐
๒๐๕ - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางจ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน ๒ คัน รวม ๒๙ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๓๓๙,๑๑๖.๑๗
๒๐๔ -ประกาศเผยแพร่รายละเอียดราคากลางงานจัดซ์้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ รร.ชท.สปท. จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีกรณีพิเศษ(ยกเลิก) ๙๑๙,๐๒๑.๐๐
๒๐๓ - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อรถพยาบาล จำนวน ๑๐ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๔๙๙,๙๕๗.๕๐
๒๐๑ - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศ ขนาด ๔๒ ที่นั่ง จำนวน ๑๒ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๘๑,๓๖๐,๐๐๐.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๑๖๑,๖๔๖.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๓๗๓,๐๐๒.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๔๙๘,๔๓๓.๘๒
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยางรถยนต์ จำนวน ๔๔ คัน รวม ๑๗๖ เส้น โดยวิธสอบราคา ๘๐๓,๕๖๐.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๔๙๘,๓๕๒.๕๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๒๔๗,๙๑๙.๐๐
๑๙๔ - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดกลางปรับอากาศ ขนาด ๓๐ ที่นั่ง จำนวน ๕ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑๗,๓๑๗,๑๐๐.๐๐
๑๙๓ - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประเภทต่างๆ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๓๖๖,๙๐๔.๐๐
๑๙๒ - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๔๙๒,๙๘๗.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางจ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน ๔ คัน รวม ๖๘ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๓๖๙,๑๐๕.๙๗
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อประกันภัยรถราชการภาคสมัครใจ โดยวิธีตกลงราคา ๒๗๔,๔๓๗.๑๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๔๙๙,๘๔๐.๗๓
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๔๙๘,๔๓๓.๘๒
๑๘๗ - ประกาศเพิ่มเติมเอกสารคุณลักษณะเฉพาะฯ งานจัดซื้อรถพยาบาล จำนวน ๑๐ คัน (ครั้งที่ ๓) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางจัดซื้อยาง่รถยนต์ จำนวน ๑๑ คัน รวม ๕๒ เส้น โดยวิธีตกลงราคา ๓๐๐,๙๖๐.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางจัดซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ จำนวน ๑๔ คัน รวม ๑๑๔ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๓๘๙,๕๘๐.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางและออกประกาศจัดซื้อเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย (ชุดนักบิน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยวิธีสอบราคา - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมทรัพย์สินและยานพาหนะ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๑,๖๗๗,๗๐๖.๕๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ปฏิบัติการ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สนับสนุนให้กับ สยย.ทหาร โดยวิธีกรณีพิเศษ - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมทรัพย์สินและยานพาหนะ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๕๓๐,๖๐๐.๐๐
๑๘๒ - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมทรัพย์สินและยานพาหนะ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๓๗๘,๙๐๐.๐๐
๑๘๑ - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อวัสดุใช้ราชการประเภทสิ้นเปลืองต่าง ๆ จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๔๒๓,๕๙๐.๐๐
๑๘๐ - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อวัสดุกำจัดมด,นก และหนู อุปกรณ์ประจำคอกสุนัข วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุสำนักงาน วัสดุก่อสร้าง และวัสดุเครื่องมือทางการเกษตร จำนวน ๙๘ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๒๕๘,๘๑๒.๐๐
๑๗๙ - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อวัสดุประเภทต่างๆ จำนวน ๙๘ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๓๕๘,๐๙๒.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๔๙๙,๙๕๗.๕๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานซื้อกระสุนปืน เพื่อใช้สำหรับฝึกยิงปืน ประจำปีงบประมาณ ๖๐ โดยวิธีกรณีพิเศษ  เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานซื้อเครื่องแต่งกายพลอาสาสมัคร(ประเภทเครื่องหมายและเข็มขัด) ประจำปี ๖๐ โดยวิธีตกลงราคา ๘,๒๙๗,๙๔๔.๐๐
๑๗๖ - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางจ้างซ่อมรถยนต์โดยสาร จำนวน ๒ คัน รวม ๙ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๒๒๓,๕๑๒.๓๐
๑๗๕ - ประกาศเพิ่มเติมเอกสารคุณลักษณะเฉพาะฯ งานจัดซื้อรถพยาบาล จำนวน ๑๐ คัน (ครั้งที่ ๓) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ และลำเลียงพล จำนวน ๑๔ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๒๕,๒๐๐,๐๐๐.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานซื้อเครื่องแต่งกาย (ประเภทผ้าตัดเครื่องแบบ) ประจำปี ๖๐ โดยวิธีตกลงราคา  เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานซื้อเครื่องแต่งกายพลอาสาสมัคร(ประเภทเครื่องหมายและเข็มขัด) ประจำปี ๖๐ โดยวิธีตกลงราคา ๓๑๘,๕๗๐.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานซื้อเครื่องแต่งกายพลอาสาสมัคร(ประเภทเครื่องหมายและเข็มขัด) ประจำปี ๖๐ โดยวิธีตกลงราคา  เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานซื้อเครื่องแต่งกายพลอาสาสมัคร(ประเภทเครื่องหมายและเข็มขัด) ประจำปี ๖๐ โดยวิธีตกลงราคา ๑๙๔,๓๔๐.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานซื้อเครื่องแต่งกายพลอาสาสมัคร(ประเภทกางเกงกีฬา) ประจำปี ๖๐ โดยวิธีตกลงราคา  เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานซื้อเครื่องแต่งกายพลอาสาสมัคร(ประเภทกางเกงกีฬา) ประจำปี ๖๐ โดยวิธีตกลงราคา ๒๖๕,๖๘๐.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจ้างผลิตเครื่องแต่งกายพลอาสาสมัคร(ประเภทรองเท้า) ประจำปี ๖๐ โดยวิธีตกลงราคา - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจ้างผลิตเครื่องแต่งกายพลอาสาสมัคร(ประเภทรองเท้า) ประจำปี ๖๐ โดยวิธีตกลงราคา ๔๑๙,๗๕๐.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๔๙๙,๘๘๖.๖๐
๑๖๘ - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ให้กับ ฝสส.ศบท. จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๑๑๘,๓๖๐.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๔๗๒,๙๔๐.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๑๓๓,๗๒๘.๐๐
- เผยแพร่ประกาศ และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) / ราคากลาง งานจัดซื้อรถพยาบาล จำนวน ๑๐ คัน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ จำนวน ๑๔ คัน รวม ๗๕ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๓๖๙,๑๙๐.๐๐
- เผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) งานจัดซื้อรถพยาบาล จำนวน ๑๐ คัน (ครั้งที่ ๓) ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อปืนพก ขนาด ๙ มม. จำนวน ๒๐ กระบอก โดยวิธีพิเศษ ๖๐๒,๖๘๐.๐๐
๑๖๑ - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวในด้านการรักษาพยาบาล จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๒๑๕,๙๐๙.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อปืนเล็กยาว ขนาด ๕.๕๖ มม. จำนวน ๒๖๐ กระบอก โดยวิธีพิเศษ ๒๐,๕๖๖,๐๐๐.๐๐
๑๕๙ - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ ยก.ทหาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีกรณีพิเศษ ๖๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๕๘ - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๔๙๙,๙๕๗.๕๐
๑๕๗ - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม) จำนวน ๖๐ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๒๘๕,๖๕๘.๐๐
๑๕๖ - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๔๙๘,๔๓๓.๘๒
๑๕๕ - เผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) งานจัดซื้อรถพยาบาล จำนวน ๑๐ คัน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๕๔ - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางจ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน ๔ คัน รวม ๓๖ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๑๗๙,๑๗๖.๘๕
๑๕๓ - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๔๙๙,๗๔๐.๒๙
๑๕๒ - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ จำนวน ๑๘ คัน รวม ๙๗ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๓๐๓,๘๗๐.๐๐
๑๕๑ - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ จำนวน ๑๙ คัน รวม ๑๗๗ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๔๓๔,๑๑๕.๐๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดจ้างปรับปรุงห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารสำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร (บางซ่อน) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีสอบราคา ๑,๘๖๗.๐๐๐.๐๐
๑๔๙ -เผยแพร่ประกาศราคากลางซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ประเภทน้ำมันอุปกรณ์ และอุปกรณ์เพื่อการซ่อม และปรนนิบัติบำรุง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีกรณีพิเศษ ๕๔๖,๒๓๕.๐๐
๑๔๘ - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๔๙๘,๓๕๒.๕๐
๑๔๗ - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางซื้อยางรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จำนวน ๒๗ คัน รวม ๗๒ เส้น โดยวิธีตกลงราคา ๓๖๓,๒๐๐.๐๐
๑๔๖ - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑๐ คัน รวม ๑๐๒ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๒๓๘,๑๙๓.๐๐
๑๔๕ -เผยแพร่ประกาศสอบราคาและราคากลาง ซื้อกางเกงลำลอง และกางเกงกีฬา สำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีสอบราคา ๑,๓๗๕,๙๐๕.๐๐ ๖ ก.พ.๖๐
๑๔๔ -เผยแพร่ประกาศราคากลางซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สนับสนุน สน.บก.บก.ทท. จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ราชการ โดยวิธีกรณีพิเศษ ๗,๔๐๔,๖๘๑.๐๐ ๖ ก.พ.๖๐
๑๔๕ -ประกาศ กรมยุทธบริการทหาร เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตเสื้อยืดคอวี สีขาว สำหรับข้าราชการชาย ประจำปีงบประมาณ 2560 ๑,๕๖๒,๔๐๐.oo ๓ ก.พ.๖
๑๔๓ -เผยแพร่ประกาศสอบราคาและราคากลาง ซื้อเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย สำหรับพลทหารกองประจำการ (ประเภทรองเท้าผ้าใบหุ้มส้นสีดำเชือกพร้อม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีสอบราคา ๑,๒๘๐,๐๐๐.๐๐ ๓ ก.พ.๖๐
๑๔๒ - เผยแพร่ประกาศ และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) / ราคากลาง งานจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศ ขนาด ๔๒ ที่นั่ง จำนวน ๑๒ คัน ๘๑,๓๖๐,๐๐๐.๐๐ ๒ ก.พ.๖๐
๑๔๑ - เผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง แบตเตอรี่รถยนต์ และน้ำกรดผสม ถ.พ.๑.๒๔๐ (เฉพาะน้ำ) โดยวิธีกรณีพิเศษ ๓๙๕,๓๕๓.๗๐ ๒ ก.พ.๖๐
๑๔๐ - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจ้างทำเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย สำหรับพลทหารกองประจำการ (ป้ายชื่อโลหะติดเครื่องแบบ และป้ายชื่อชุดฝึกทำด้วยไหมสีน้ำเงินดำ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๑๓๒,๔๗๒.๐๐ ๓๑ ม.ค.๖๐
๑๓๙ - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๓๓๐,๒๔๐.๐๐ ๑ ก.พ.๖๐
๑๓๘ - เผยแพร่ประกาศสอบราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ประจำกายสำหรับพลทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีสอบราคา ๑,๑๕๕,๖๙๙.๐๐ ๑ ก.พ.๖๐
๑๓๗ -เผยแพร่ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องนอน สำหรับพลทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีสอบราคา ๑,๓๕๐,๐๗๘.๐๐ ๓๑ ม.ค.๖๐
๑๓๖ -เผยแพร่ราคากลางงานจ้างผลิตเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายพิเศษ (เครื่องแบบสนามแบบกระเป๋าเจาะ) ปนะจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๑๐๖,๘๖๐.๐๐ ๓๐ ม.ค.๖๐
๑๓๕ -เผยแพร่ประกาศสอบราคางานจ้างตัดเย็บเครื่องแบบปกติคอพับแขนยาวสำหรับพลทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีสอบราคา ๑,๐๓๔,๕๖๕.๐๐ ๓๐ ม.ค.๖๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๔๙๙,๘๓๙.๘๐ ๓๐ ม.ค.๖๐
๑๓๓ - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง ให้ สสก.ทหาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีกรณีพิเศษ ๑,๓๗๕,๒๕๐.๐๐ ๒๕ ม.ค.๖๐
๑๓๒ - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อไส้กรองอากาศ จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๒๔๕,๗๖๐.๐๐ ๒๔ ม.ค.๖๐
๑๓๑ - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีกรณีพิเศษ ๘,๑๖๑,๑๖๕.๖๓ ๒๔ ม.ค.๖๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๑๐๔,๔๐๐.๐๐ ๒๔ ม.ค.๖๐
๑๒๙ - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางจ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน ๔ คัน รวม ๑๐ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๔๙๘,๐๘๕.๐๐ ๒๓ ม.ค.๖๐
๑๒๘ - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อพู่กระบี่ และสายกระบี่ปกติ (เหล่า ทบ. ทร. และ ทอ.) เพื่อแจกจ่ายให้กับนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยวิธีสอบราคา ๕๗๐,๐๔๐.๐๐ ๑๙ ม.ค.๖๐
๑๒๗ - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๔๙๘,๔๓๓.๘๒ ๑๙ ม.ค.๖๐
๑๒๖ - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๑๖๒,๖๘๔.๐๐ ๑๙ ม.ค.๖๐
๑๒๕ - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๔๙๙,๙๘๙.๖๐ ๑๙ ม.ค.๖๐
๑๒๔ - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๔๙๙,๗๑๙.๔๐ ๑๙ ม.ค.๖๐
๑๒๓ - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อพู่กระบี่ดิ้นทอง สายกระบี่เต็มยศ และสายกระบี่ปกติ (เหล่า ทบ. ทร. และ ทอ.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยวิธีสอบราคา ๑,๗๗๒,๗๙๐.๐๐ ๑๓ ม.ค.๖๐
๑๒๒ - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อถุงเท้าสีดำ และถุงเท้าสีขาว สำหรับข้าราชการชาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยวิธีสอบราคา ๗๘๑,๒๐๐.๐๐ ๑๓ ม.ค.๖๐
๑๒๑ - เผยแพร่ประกาศ และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) งานจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ และลำเลียงพล จำนวน ๑๔ คัน ๒๕,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๓ ม.ค.๖๐
๑๒๐ - เผยแพร่ประกาศ และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) งานจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดกลางปรับอากาศ ขนาด ๓๐ ที่นั่ง จำนวน ๕ คัน ๑๗,๓๑๗,๑๐๐.๐๐ ๑๓ ม.ค.๖๐
๑๑๙ - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ให้ ยก.ทหาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีกรณีพิเศษ ๘๒๐,๕๐๐.๐๐ ๑๒ ม.ค.๖๐
๑๑๘ - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีพิเศษ ๘๑๑,๐๐๖.๕๐ ๑๒ ม.ค.๖๐
๑๑๗ - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๔๙๙,๐๔๘.๐๐ ๑๒ ม.ค.๖๐
๑๑๖ - เผยแพร่ประกาศ และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) งานจัดซื้อรถพยาบาล จำนวน ๑๐ คัน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒ ม.ค.๖๐
๑๑๕ - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจ้างผลิตเสื้อคอวีสีขาว สำหรับข้าราชการ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยวิธีสอบราคา ๑,๕๖๒,๔๐๐.๐๐ ๑๐ ม.ค.๖๐
๑๑๔ - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดจ้างผลิตกระบี่สำหรับนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยวิธีสอบราคา ๑,๔๘๗,๕๐๐.๐๐ ๑๐ ม.ค.๖๐
๑๑๓ - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อวัสดุสำนักงานประเภทต่างๆ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๑๔๐,๒๐๕.๐๐ ๑๐ ม.ค.๖๐
๑๑๒ - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางตกลงราคาจัดซื้อกรองน้ำมันเครื่อง จำนวน ๔๑ รายการ ๑๑๘,๒๓๐.๐๐ ๑๐ ม.ค.๖๐
๑๑๑ - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๒๕๗,๐๗๘.๗๑ ๑๐ ม.ค.๖๐
๑๑๐ - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางตกลงราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๑๒๔,๐๖๐.๐๐ ๙ ม.ค.๖๐
๑๐๙ - เผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) งานจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศ ขนาด ๔๒ ที่นั่ง จำนวน ๑๒ คัน ๘๑,๓๖๐,๐๐๐.๐๐ ๙ ม.ค.๖๐
๑๐๘ - เผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) งานจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดกลางปรับอากาศ ขนาด ๓๐ ที่นั่ง จำนวน ๕ คัน ๑๗,๓๑๗,๑๐๐.๐๐ ๙ ม.ค.๖๐
๑๐๗

- เผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) งานจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ และลำเลียงพล จำนวน ๑๔ คัน

๒๕,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๙ ม.ค.๖๐
๑๐๖ - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ให้กับ สำนักงาน ผบ.ทสส./ผบ.ศบท., สำนักงาน รอง ผบ.ทสส.(๒)/รอง ผบ.ศบท., สำนักงาน เสธ.ทหาร/เสธ.ศบท., สำนักงาน รอง เสธ.ทหาร (๔)/รอง เสธ.ศบท., สลก.บก.ทท., สคล.ฝสน.ศบท. จำนวน ๒๖ รายการ ๑๙๓,๑๑๐.๐๐ ๙ ม.ค.๖๐
๑๐๕ - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจ้างทำเป้ากระสุนชนิดต่างๆ เพื่อใช้สำหรับฝึกประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๕ รายการ ๑๗๕,๑๙๕.๐๐ ๖ ม.ค.๖๐
๑๐๔ - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางตกลงราคาจัดซื้อชิ้นส่วนอะไหล์รถยนต จำนวน ๑๘ คัน รวม ๑๓๖ รายการ์ ๓๕๗,๔๗๐.๐๐ ๖ ม.ค.๖๐
๑๐๓ - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานสอบราคาจัดซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยนยาง ตั้งศูนย์และถ่วงล้อ โดยวิธีสอบราคา ๙๕๓,๘๔๐.๐๐ ๖ ม.ค.๖๐
๑๐๒ - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานสอบราคาจัดซื้อยางรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยวิธีสอบราคา ๘๘๑,๓๖๔.๐๐ ๖ ม.ค.๖๐
๑๐๑ - เผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) งานจัดซื้อรถพยาบาล จำนวน ๑๐ คัน (ครั้งที่ ๒) ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖ ม.ค.๖๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ให้กับ ศทช.ศบท. จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีกรณีพิเศษ ๒,๖๖๙,๐๔๒.๔๕ ๕ ม.ค.๖๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อ เช่าสิ่งอุปกรณ์การจัดแสดงกิจกรรมของทหารในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐  ๙๕๗,๙๖๐.๐๐ ๕ ม.ค.๖๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๔๙๙,๕๐๘.๑๐ ๕ ม.ค.๖๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๔๙๙,๐๓๑.๙๕ ๕ ม.ค.๖๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางจ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน ๑ คัน รวม ๑๗ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๓๕๓,๑๐๐.๐๐ ๕ ม.ค.๖๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ยาสุนัข) อุปกรณ์ประจำตัวสุนัข และอุปกรณืสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจค้นทุ่นระเบิด จำนวน ๔๔ รายการ ๒๕๘,๒๙๔.๐๐ ๔ ม.ค.๖๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิง สนับสนุนให้กับ ยก.ทหาร เพื่อใช้ในงานธุรการเตรียมการฝึก คอบบร้าโกลต์ ๑๗ ๑๒๕,๐๐๐.๐๐ ๒๙ ธ.ค.๕๙
- เผยแพร่ ประกวดราคาจ้างผลิตเครื่องแต่งกายผลทหาร (เครื่องแบบสนาม) ประจำงบประมาณ ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๙,๙๙๖,๗๕๓.๐๐ ๒๗ ธ.ค.๕๙
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ๓๐๔,๗๙๐.๐๐ ๒๗ ธ.ค.๕๙
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางจัดซื้อผ้าปูที่นอน หมอน ปลอกหมอน และ ผ้าห่มใช้ราชการ ๑๓๘,๖๐๐.๐๐ ๒๗ ธ.ค.๕๙
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๔๙๙,๘๔๐.๗๓ ๒๖ ธ.ค.๕๙
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๔๙๗,๑๔๘.๕๐ ๒๖ ธ.ค.๕๙
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางจัดซื้อยางรถยนตพร้อมเปลี่ยนยาง ตั้งศูนย์และถ่วงล้อ จำนวน ๕ คัน รวม ๓๐ เส้น โดยวิธีตกลงราคา ๔๓๕,๐๐๐.๐๐ ๒๓ ธ.ค.๕๙
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางจัดซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ จำนวน ๒๕ คัน รวม ๑๗๐ รายการ เส้น โดยวิธีตกลงราคา ๔๗๕,๗๔๐.๐๐ ๒๓ ธ.ค.๕๙
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางจ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน ๑ คัน รวม ๖๖ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๑๗๙,๓๕๙.๐๐ ๒๓ ธ.ค.๕๙
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางจ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน ๓ คัน รวม ๑๙ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๓๑๑,๕๘๔.๐๐ ๒๓ ธ.ค.๕๙
๘๔ - เผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) งานจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดกลางปรับอากาศ ขนาด ๓๐ ที่นั่ง จำนวน ๕ คัน (ครั้งที่ ๒) ๑๗,๓๑๗,๐๐๐.๐๐ ๒๓ ธ.ค.๕๙
๘๓ - เผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) งานจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศ ขนาด ๔๒ ที่นั่ง จำนวน ๑๒ คัน ( ครั้งที่ ๒ ) ๘๑,๓๖๐,๐๐๐.๐๐ ๒๒ ธ.ค.๕๙
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๔๙๙,๘๙๘.๒๕ ๒๒ ธ.ค.๕๙
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยวิธีตกลงราคา ๔๕๓,๔๘๒.๐๐ ๑๙ ธ.ค.๕๙
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อถุงเท้าสีดำ สำหรับพลทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยวิธีตกลงราคา ๓๑๓,๙๒๐.๐๐ ๑๙ ธ.ค.๕๙
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางจัดซื้อยางรถยนต์ จำนวน ๒๕ คัน รวม ๑๐๐ เส้น โดยวิธีตกลงราคา ๔๕๑,๖๔๐.๐๐ ๑๙ ธ.ค๕๙
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจ้างทำป้ายอาคารพร้อมเครื่องหมายจราจร สนพ.ยบ.ทหาร (พื้นที่ ยบ.ทหาร และแจ้งวัฒนะ) โดยวิธีตกลงราคา ๒๕๑,๙๐๐.๐๐ ๑๖ ธ.ค.๕๙
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๔๕๗,๐๓๔.๙๔ ๑๖ ธ.ค.๕๙
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๔๙๙,๘๕๑.๕๗ ๑๖ ธ.ค.๕๙
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีพิเศษ ๑,๐๔๖,๐๔๘.๐๐ ๑๖ ธ.ค.๕๙
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๒๒๐,๐๖๐.๐๐ ๑๔ ธ.ค.๕๙
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานเช่าสิ่งอุปกรณ์ใช้ในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๔๒๔,๐๘๐.๐๐ ๑๔ ธ.ค.๕๙
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ คัน รวม ๖๖ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๑๗๙,๓๕๙.๐๐ ๑๔ ธ.ค.๕๙
๗๑ - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อวัสดุประเภทต่างๆ จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีตกลงราคา (บัญชีราคากลาง) ๒๓๑,๒๑๒ ๑๓ ธ.ค.๕๙
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประเภทต่างๆ จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีตกลงราคา (บัญชีราคากลาง) ๔๘๗,๑๖๕ ๑๓ ธ.ค.๕๙
๖๙ - เผยแพร่ประกาศ และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) /คุณลักษณะเฉพาะ/ราคากลาง งานจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ และลำเลียงพล จำนวน 14 คัน ๒๕,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๓ ธ.ค.๕๙
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจ้างทำซุ้มไม้ดอกไม้ประดับ การจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีตกลงราคา ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๙ ธ.ค.๕๙
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๔๙๘,๓๕๒.๕๐ ๘ ธ.ค.๕๙
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๔๙๘,๔๓๓.๘๒ ๘ ธ.ค.๕๙
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๔๙๙,๙๖๗.๐๐ ๘ ธ.ค.๕๙
- เผยแพร่ราคากลางและประกาศสอบราคางานจัดซื้อเครื่องหมายพลทหาร ให้กับ นขต.บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีสอบราคา ๑,๕๔๘,๖๘๕.๐๐ ๘ ธ.ค.๕๙
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน ๔ คัน รวม ๒๔ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๑๘๔,๐๑๒.๑๘ ๘ ธ.ค.๕๙
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม) จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๑๙๖,๑๖๕๐๐ ๖ ธ.ค.๕๙
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๔๙๙,๖๒๕.๘๐ ๖ ธ.ค.๕๙
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประเภทต่างๆ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีตกลงราคา (ราคากลาง) ๑๘๑,๔๔๐.๐๐ ๖ ธ.ค.๕๙
๕๙ - เผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) งานจัดซื้อรถพยาบาล จำนวน ๑๐ คัน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒ ธ.ค.๕๙
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยางรถยนต์และรถจักรย่นยนต์ จำนวน ๒๘ คัน รวม ๑๐๐ เส้น โดยวิธีตกลงราคา ๔๔๙,๐๔๐.๐๐ ๒ ธ.ค.๕๙
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์สำหรับคน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีกรณีพิเศษ (ราคากลาง) ๑๒๑,๐๖๑.๒๐ ๒ ธค.๕๙
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๔๙๓,๕๖๓.๕๐ ๒ ธ.ค.๕๙
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม) จำนวน ๖๒ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๒๓๖,๐๑๐.๐๐ ๒ ธ.ค.๕๙
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๔๙๙,๙๕๗.๕๐ ๒ ธ.ค.๕๙
๕๓ - เผยแพร่ประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) งานจ้างผลิตเครื่องสนาม ให้กับ นขต.บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๑๖ รายการ ๑๖,๖๗๕,๖๓๔.๐๐ ๒ ธ.ค.๕๙
๕๒ - เผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) งานจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ และลำเลียงพล จำนวน 14 คัน ๒๕,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒ ธ.ค.๕๙
๕๑ - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อรถยนต์กู้แบบสไลด์ ขนาด ๑๐ ล้อ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๓,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒ ธ.ค.๕๙
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ และน้ำกรดผสม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๒๔๘,๘๙๐.๐๐ ๒ ธ.ค.๕๙
๔๙ - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อวัสดุเคลือบแก้ว แลับำรุงรักษาสีรถยนต์์์์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๑๓๕,๖๐๐.๐๐ ๑ ธ.ค.๕๙
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางจัดจ้างทำกระดาษจดหมายพร้อมซอง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๒๒๒,๐๐๐.๐๐ ๓๐ พ.ย.๕๙
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางจัดซื้ออาหารสำหรับสุนัข จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๔๒๙,๖๕๐.๐๐ ๓๐ พ.ย.๕๙
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๔๙๘,๖๗๓.๕๐ ๓๐ พ.ย.๕๙
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจ้างทำโต๊ะและเก้าอี้หลุยส์ (ครุภัณฑ์สายพลาธิการ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) รวม ๓ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๔๘๙,๓๗๕.๐๐ ๒๙ พ.ย.๕๙
๔๔ - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางการจัดซื้อวัสดุทำป้ายแจ้งเตือน โดยวิธีตกลงราคา (ราคากลาง) ๓๓๓,๑๖๓.๐๐ ๒๘ พ.ย.๕๙
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๑๒๒,๕๗๔.๙๒ ๒๘ พ.ย.๕๙
- เผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) งานจ้างผลิตเครื่องสนาม ให้กับ นขต.บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๑๖ รายการ ๑๖,๖๗๕,๖๓๔.๐๐ ๒๘ พ.ย.๕๙
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางจัดซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ จำนวน ๒๑ คัน รวม ๙๙ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๒๔๗,๓๓๐.๐๐ ๒๔ พ.ย.๕๙
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ (ครุภัณฑ์สำนักงาน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รวม ๓ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๔๘๙,๓๗๕.๐๐ ๒๓ พ.ย.๕๙
๓๙ - เผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) งานจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดกลางปรับอากาศ ขนาด ๓๐ ที่นั่ง จำนวน 5 คัน ๑๗,๓๑๗,๐๐๐.๐๐ ๒๑ พ.ย.๕๙
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน ๑ คัน รวม ๓๐ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๔๑๕,๕๓๙.๘๕ ๒๑ พ.ย.๕๙
๓๗ - เผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศ ขนาด 42 ที่นั่ง จำนวน 12 คัน ๘๑,๓๖๐,๐๐๐.๐๐ ๑๘ พ.ย.๕๙
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางจัดซื้อยางรถยนต์ จำนวน ๑๑ คัน รวม ๑๗ เส้น โดยวิธีสอบราคา ๙๕๓,๘๔๐.๐๐ ๑๘ พ.ย.๕๙
- เผยแพร่ราคากลางและประกาศสอบราคางานจัดซื้อผ้า (ประเภทต่างๆ) เพื่อใช้ราชการในงานพิธีการต่างๆ ของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีสอบราคา ๑,๓๐๑,๐๐๐.๐๐ ๑๗ พ.ย.๕๙
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ราชการ สนับสนุน นขต.บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยวิธีกรณีพิเศษ ๑๖,๙๘๓,๒๔๐.๐๐ ๑๗ พ.ย.๕๙
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน ๓ คัน รวม ๑๗ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๔๓๖,๖๓๙.๑๘ ๑๗ พ.ย.๕๙
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจ้างตัดเย็บกางเกงและกระโปรงเต็มยศชั้นนายพล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๒๐๐,๓๐๐.๐๐ ๑๐ พ.ย.๕๙
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๑๗๗,๗๐๙.๐๐ ๑๐ พ.ย.๕๙
- เผยแแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจ้างปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารหมายเลข ๓ ยบ.ทหาร โดยวิธีตกลงราคา ๓๑๕,๘๖๕.๐๐ ๙ พ.ย.๕๙
- เผยแพร่ประกาศ และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e - biddig) / เผยแพร่ราคากลาง / เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อรถยนต์กู้แบบสไลด์ ขนาด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน ๓,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ ๙ พ.ย.๕๙
- เผยแแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๒๗๓,๕๐๐.๐๐ ๗ พ.ย.๕๙
- เผยแแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการทางพยาธิคลินิก (ปัสสาวะ) และเอกเรย์ทรวงอก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีพิเศษ ๑,๕๓๐,๐๐๐.๐๐ ๘ พ.ย.๕๙
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานสอบราคาจัดซื้อยางรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จำนวน ๖๐ คัน รวม ๒๐๒ เส้น โดยวิธีสอบราคา ๘๘๑,๓๖๔.๐๐ ๘ พ.ย.๕๙
๒๕ - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อเครื่องถ่วงล้อรถบรรทุก ชนิดไม่ต้องถอดล้อจากตัวรถ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา ๔๑๓,๘๐๐.๐๐ ๘ พ.ย.๕๙
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ (รถฟอร์คลีฟท์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยวิธีสอบราคา ๙๕๐,๐๐๐.๐๐ ๔ พ.ย.๕๙
๒๓ - เผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/เผยแพร่ราคากลาง/เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อรถยนต์กู้แบบสไลด์ ขนาด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน ๓,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓ พ.ย.๕๙
๒๒ - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน ๑ คัน รวม ๑๓ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๔๑๓,๔๖๙.๔๐ ๓ พ.ย.๕๙
๒๑ - เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน ๖ คัน รวม ๕๕ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๓๔๕,๑๓๓.๘๕ ๓ พ.ย.๕๙
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดจ้างกำจัดปลวก มด หนู และแมลงสาบ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีตกลงราคา ๑๑๒,๓๕๐.๐๐ ๓ พ.ย.๕๙
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อเตียงผ่าตัดขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เตียง โดยวิธีสอบราคา ๙๕๐,๐๐๐.๐๐ ๓ พ.ย.๕๙
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อครุภัณ์สายสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๔๔๖,๕๐๐.๐๐ ๒ พ.ย.๕๙
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อตู้ปลอดเชื้อ (Biohazard Laminar Flow) จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีตกลงราคา ๓๙๐,๐๐๐.๐๐ ๒ พ.ย.๕๙
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อตู้เก็บบัตรคนไข้ภายนอก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๑๒๗,๖๒๙.๖๐ ๒ พ.ย.๕๙
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๐ ซีซี จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๓๕๗,๐๐๐.- ๒ พ.ย.๕๙
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อชุดซ่อมระบบห้ามล้อ เป็นเครื่องเจียรจานห้ามล้อชนิดติดตั้งอยู่กับที่ โดยวิธีตกลงราคา ๔๑๙,๐๐๐.- ๒ พ.ย.๕๙
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ (ครุภัณฑ์สำนักงาน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยวิธีสอบราคา ๘๔๔,๐๐๐.๐๐ ๒ พ.ย.๕๙
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๑๒๗,๐๐๐.๐๐ ๑ พ.ย.๕๙
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์สายแพทย์ (ทันตกรรม) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีสอบราคา ๑,๗๐๔,๐๐๐.๐๐ ๓๑ ต.ค.๕๙
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีกรณีพิเศษ ๑๒๘,๗๒๔.๐๐ ๒๘ ต.ค.๕๙
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์และน้ำกรดผสม ถ.พ.๑.๒๔๐ (เฉพาะน้ำ) โดยวิธีตกลงราคา ๔๙๘,๖๐๐.- ๒๗ ต.ค.๕๙
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ จำนวน ๒๒ คัน รวม ๒๑๐ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ๔๗๑,๕๙๕.- ๒๗ ต.ค.๕๙

- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อของใส่บาตรการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร

๑๓๗,๕๐๐.- ๒๐ ต.ค.๖๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ๔๙๕,๐๐๐.- ๒๑ ต.ค.๖๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดจ้างบำรุงรักษาและการเทียบมาตรฐานครุภัณฑ์สายแพทย์ จำนวน ๓ รายงาน โดยวิธีตกลงราคา ๒๓๕.๒๕๐.๐๐ ๒๑ ต.ค.๖๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อเครื่องรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยคลื่นเสียง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ ๒๑ ต.ค.๖๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดจ้างบำรุงรักษาและการเทียบมาตรฐานครุภัณฑ์สายแพทย์ (ทันตกรรม) จำนวน ๒ รายงาน โดยวิธีตกลงราคา ๑๘๕.๐๐๐.๐๐๐ ๒๑ ต.ค.๖๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ราชการ สนับสนุน กขส.ยบ.ทหาร จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยวิธีกรณีพิเศษ ๑๗,๘๗๓,๑๗๕.๐๐ ๑๙ ต.ค.๖๐
- เผยแพร่ประกาศรายละเอียดราคากลางงานซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถราชการของบก.ทท.(ภาคบังคับ) โดยวิธีพิเศษ ๕,๐๔๖,๓๘๕.๓๖ ๑๗ ต.ค.๖๐
  **แผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๐**