http://www.npru.ac.th/king/images/khamsorn.jpg

http://www.npru.ac.th/king/webdev/teaching/teaching_img/20060502162538_kingrama9_2.jpg
          ... ถ้าคนเรามีความรู้ก็ย่อมมีความระลึกถึงในความรู้ของตัว ในความก้าวหน้าของตัว และจะสามารถที่จะปฏิบัติคนเป็นพลเมืองที่ดีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้ การสร้างสารานุกรมนี้จึงเห็นว่าเป็นประโยชน์สำหรับสังคมเป็นส่วนรวม เพราะว่าบ้านเมืองของเรา ประชากรเกิดเพิ่มขึ้นทุกปี แล้วก็ถ้าให้ความรู้แก่เยาวชนไม่พอ ก็เกิดเรื่อง อย่างที่ปัจจุบันนี้มีปัญหาเยาวชนเกิดขึ้นมาเป็นที่น่าหนักใจอย่างยิ่ง และก็ถ้าทุกคนช่วยกันสร้างความรู้แก่เยาวชนแล้ว ปัญหานี้ก็จะเบาบางลงไปได้ ...
พระราชดำรัส
พระราชทานแก่คณะกรรมการสโมสรไลออนส์ และผู้เข้าแข่งขันกอล์ฟ
วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๑๔
http://www.npru.ac.th/king/images/bar.gif
http://www.npru.ac.th/king/webdev/teaching/teaching_img/20060502163806_kingrama9_6.jpg
          ... หนังสือนี้ ถ้าดูในทางพัฒนา ในทางความก้าวหน้าของมนุษย์ เพื่อให้ชีวิตของตนสามารถที่จะมีความมั่นคงนั้น จึงมีความสำคัญไม่ใช่น้อย เพราะว่าเป็นแหล่งของความรู้ที่จะค้ำจุนเราให้มีชีวิตได้ให้มีความสุขได้ อันนี้ก็พูดถึงหนังสือทั่วไปทุกอย่างทุกชนิด และโดยเฉพาะทางวิชาการ แต่หนังสือย่อมมีความสำคัญมากกว่าเป็นวิชาการที่จะสอนให้เรามีความรู้และสามารถที่จะปฏิบัติตนดำรงชีวิตได้ ...
พระบรมราโชวาท
พระราชทางแก่คณะสมาชิกห้องสมุดทั่วประเทศ
ในโอกาสที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๑๔
http://www.npru.ac.th/king/images/bar.gif
... หนังสือเป็นการสะสมความรู้และทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ได้สร้างมาทำมาคิดมาแต่โบราณกาลจนทุกวันนี้ หนังสือจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เป็นคล้าย ๆ ธนาคาร ความรู้และเป็นออมสิน เป็นสิ่งที่จะทำให้มนุษย์ก้าวหน้าได้โดยแท้ ...
พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะสมาชิกห้องสมุดทั่วประเทศ
ในโอกาสที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๑๔
http://www.npru.ac.th/king/images/bar.gif
http://www.npru.ac.th/king/webdev/teaching/teaching_img/20060502164757_kingrama9_7.jpg
          "... การที่ท่านทั้งหลายผู้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในเศรษฐกิจ และการค้าของประเทศ ได้พยายามดำเนินนโยบายและปฏิบัติโดยวิธีการต่าง ๆ ในอันที่จะส่งเสริมสินค้าและการค้าของคนไทย เพื่อยกฐานะทางเศรษฐกิจของบ้านเมืองและของประชาชนให้สูงขึ้นและมั่นคงขึ้นนั้น เป็นคุณประโยชน์อย่างยิ่ง ความพยายามดังกล่าว ได้บังเกิดผลดีเป็นที่น่าชื่นชมแล้วหลายประการ นับว่าท่านทั้งหลายมีแนวทางที่ดีเป็นพื้นฐานอยู่ ถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกันดำเนินงานต่อไปโดยพรักพร้อม ถูกต้องตามหลักวิชา ด้วยความคิดวินิจฉัยอันละเอียดรอบคอบ มุ่งที่จะมองให้เห็นถึงสถานการณ์อันนานไกล เชื่อแน่ว่าสินค้าของเราที่ผลิตขึ้น จะมีคุณภาพที่ได้มาตรฐานและมีปริมาณที่แน่นอนสม่ำเสมอ เพียงพอและเหมาะสมสำหรับตลาดทั้งในประเทศทั้งนอกประเทศ และจะสามารถยกฐานะเศรษฐกิจของชาติขึ้นได้แท้จริงตามความมุ่งหวัง ..."
พระราชดำรัส
เนื่องในการเสด็จฯ ทรงเปิดงานแสดงสินค้าไทย ครั้งที่ 6
ณ พระราชอุทยานสราญรมย์
วันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๑๕
http://www.npru.ac.th/king/images/bar.gif
http://www.npru.ac.th/king/webdev/teaching/teaching_img/20060502163444_kingrama9_5.jpg
          "... ท่านทั้งหลายได้ประกอบอาชีพด้วยความเข้มแข็งเพื่อความก้าวหน้าของอาชีพ แต่นอกจากนี้ก็ได้ปฏิบัติสิ่งหลายอย่างเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม การที่สามารถประกอบอาชีพของตนและทำประโยชน์อื่น ๆ ด้วย ก็นับว่าท่านได้เป็นกำลังสำคัญอย่างหนึ่งของประเทศชาติเหมือนกัน และยังแสดงถึงความสนใจของสมาชิกในกิจการของบ้านเมือง ซึ่งเป็นที่น่าชื่นชมมาก การที่เจ้าหน้าที่ของเราต้องไปปฏิบัติงานในภูมิประเทศตามชายแดนเพื่อรักษาความมั่นคงของบ้านเมือง ก็เพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันอยู่ในขั้นที่ไม่น่าไว้ใจนัก จึงต้องมีการป้องกันด้วยกำลัง แต่ว่าประเทศชาติจะอยู่ได้ก็โดยที่ทุกคนในชาติต้องช่วยกันอย่างที่ทุกท่านได้ช่วยกันนี้ หรือด้วยการทำมาหากินด้วยความสุจริต ด้วยความเข้มแข็ง และด้วยความเอาใจใส่ในสถานการณ์ทั่ว ๆ ไปของบ้านเมือง ทุกส่งที่ทำอยู่ทั้งในด้านอาชีพ โดยตรงทั้งในด้านความ สนใจที่มีต่อบ้านเมืองนั้น เป็นประโยชน์ทั้งนั้น ..."
พระบรมราโชวาท
พระราชทานแก่คณะกรรมการสมาคมผู้ประกอบอาชีพขับรถยนต์สามล้อ
ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันจันทร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๑๔
http://www.npru.ac.th/king/images/bar.gif
http://www.npru.ac.th/king/webdev/teaching/teaching_img/20060502162722_kingrama9_1.jpg
          "... งานทุกสาขาทุกระดับมีความสำคัญอยู่ด้วยกัน และจำเป็นต้องกระทำไปพร้อมกัน เมื่อผู้มีความรู้ร่วมกันพัฒนาอย่างจริงจังด้วยหลักการ งานต่าง ๆ ทุกด้าน ตั้งแต่ระดับพื้นฐานขึ้นมาจนระดับยอด จะดำเนินและก้าวหน้าไปได้โดยราบรื่นและรวดเร็ว ความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นทั่วถึงพร้อมมูลนั้น จะก่อกันเป็นรากฐานอันกว้างใหญ่แข็งแรง และจะค้ำชูส่งเสริมฐานะความเจริญของชาติบ้านเมืองให้ตั้งมั่นอยู่โดยถาวรปลอดภัยได้เป็นที่แน่นอน ..."
พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ณ หอประชุมศูนย์มหาวิทยาลัย
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๑๕
http://www.npru.ac.th/king/images/bar.gif
http://www.npru.ac.th/king/webdev/teaching/teaching_img/20060502163142_kingrama9_3.jpg
          "... การงานที่เข้าไปทำนั้น เป็นงานที่มีโครงการดำเนินต่อเนื่องกันมาแล้ว ตัวท่านเป็นผู้ที่จะเข้าไปร่วมเสริมกำลังงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จำเป็นจะต้องศึกษางานที่จะทำให้ทราบโดยตลอดก่อน ว่ามีวัตถุประสงค์และโครงการเป็นอย่างไร มีระเบียบวิธีการปฏิบัติวางไว้อย่างไร ด้วยเหตุผลอะไร เมื่อศึกษาพื้นฐานของงานให้เห็นโดยถ่องแท้แล้ว ท่านก็จะทราบได้อย่างถูกต้องแน่นอนว่าควรจะเสริมกำลังงาน ณ จุดใดโดยวิธีใด ทำให้สามารถใช้วิชาความรู้ พร้อมทั้งความคิดสติปัญญาได้เต็มภาคภูมิ ..."
พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และอนุปริญญาบัตร
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๑๕
http://www.npru.ac.th/king/images/bar.gif
http://www.npru.ac.th/king/webdev/teaching/teaching_img/20060502165336_kingrama9_8.jpg
          "... ปัญหาแม้จะหนักแม้จะลำบากก็มีทางที่จะขจัดได้และผ่านอุปสรรคนั้นไปได้ ทำให้เกิดความเจริญได้ แต่ต้องมีความเพียรเป็นเบื้องต้น มีความรู้วิชา ความรู้นี้ต้องมีและต้องพร้อม ทุกคนต้องพยายามเตรียมจิตใจที่จะรับความรู้เพื่อปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติแล้วก็ต้องปฏิบัติด้วยความอดทน เพราะว่าการปฏิบัติใด ๆ ไม่ใช่ว่าเราทำวันนี้พรุ่งนี้ได้ผล ต้องใช้เวลานาน ต้องมีความอดทนนี้ เพราะว่าถ้าเราปลูกต้นไม้ก็ไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้จะขึ้นหรือแม้จะปีหน้าต้องคอยหลายปีจึงจะได้ผล ถ้าทุกคนเตรียมใจ มีคุณสมบัติในตัวพร้อมที่จะรับความรู้ มีความขยันหมั่นเพียร ความอดทน ก็จะทำให้ชีวิตของแต่ละคนมีความก้าวหน้า ความสบายยิ่งขึ้น ..."
พระบรมราโชวาท
พระราชทางแก่กลุ่มชาวไร่ศูนย์พัฒนาไทย - อิสราเอล 
ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๑๕
http://www.npru.ac.th/king/images/bar.gif
http://www.npru.ac.th/king/webdev/teaching/teaching_img/20060502163258_kingrama9_4.jpg
          "...การที่ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็งก็ทำให้มีความสำเร็จในกิจการ ขอให้ทุกคนได้ปฏิบัติงานต่อไปในหน้าที่เพื่อให้งานซึ่งแต่ละคนมีภาระที่จะต้องทำ ราบรื่นและสำเร็จ เป็นผลประโยชน์แต่ส่วนรวม แก่งาน แก่ความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมือง ในการนี้ก็ขอให้ทุกคนมีกำลังใจกำลังกายให้พร้อมสมบูรณ์ที่จะปฏิบัติงาน ทั้งมีความเข้มแข็งที่จะต่อสู้กับอุปสรรคต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ ขอท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสำเร็จ ความเจริญรุ่งเรือง มีอนามัยทั้งกายทั้งใจเข้มแข็ง แข็งแรงต่อไป ..."
พระบรมราโชวาท
เนื่องในโอกาสพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์และเหรียญราชรุจิแต่ข้าราชการ ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
วันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๑๕
http://www.npru.ac.th/king/images/bar.gif
http://www.npru.ac.th/king/webdev/teaching/teaching_img/20060426112909_pd1033801557_2.jpg
          "... การทะนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองนั้นมีวิธีทำได้หลาย ๆ อย่าง อย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือ "ต้องทำงาน" ทำงานตามหน้าที่ของตนตามที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดให้ได้ผลที่สุด งานอีกอย่างซึ่งอาจไม่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษจากทางราชการหรือหน้าที่ แต่ต้องนับว่าเป็นงานหรือเป็นการกระทำที่ต้องทำก็มี คืองานในฐานะที่เป็นคนที่อาศัยผืนแผ่นดินไทย ทุกคนที่เป็นคนไทยควรจะต้องพยายามปฏิบัติการทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้บ้านเมืองมีความเรียบร้อย มีความสงบ ถ้าแต่ละคนได้ทำแล้ว บ้านเมืองก็จะยืนยงคงอยู่ได้ แต่ถ้าผู้ใดมิได้ทำก็เป็นผู้ที่ได้ทำลายที่อยู่ของตน ซึ่งตามธรรมดาเขาเรียกว่าเป็นคนทรยศต่อประเทศชาติ ถ้าพูดตามความคิดว่า แต่ละคนมีเสรีภาพชาติบ้านเมืองอาจไม่มีความหมายนัก เป็นผู้ที่ทรยศต่อตัวเอง เพราะว่าทำลายผืนแผ่นดินที่ตัวจะยืนอยู่ได้ ..."
พระราชดำรัส 
พระราชทานในงานอุทยานสโมสรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ สวนศิวาลัย
วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๑๒
http://www.npru.ac.th/king/images/bar.gif