Main content

Alert message


พันเอก ชัยวัฒน์  ชาแก้ว
ผู้อำนวยการกองกลางมีหน้าที่ดำเนินการ และประสานงานเกี่ยวกับการ สารบรรณ การธุรการ การ กำลังพล การสถิติและกรรมวิธีข้อมูล การส่งกำลังบำรุง การสวัสดิการ การบริการ และการรักษาความปลอดภัยของ กรมยุทธบริการทหาร