Main content

Alert message

พันเอกหญิง จุฑามาศ บุตรลพ
หัวหน้ากองการเงินมีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกเงิน การรับ จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน บัญชี และหลักฐานประกอบบัญชี ตลอดจนหลักฐานอื่น ๆ ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามระเบียบ แบบแผนของทางราชการ