Main content

Alert message

นาวาเอกหญิง ณัฐสุดา กรดจำรูญ
หัวหน้ากองการเงิน

 

 พ.ท.หญิง เพ็ญศิริ ขาวอุบล
หน.บัญชี กกง.ยบ.ทหาร

 

 

พ.ท.หญิง ธัญญารัตน์ บุญประสิทธิ์
หน.รับจ่ายเงิน กกง.ยบ.ทหาร

 

 

พ.ต.หญิง พิชญ์สินี เจ็งสุวรรณ
ประจำแผนกบัญชี กกง.ยบ.ทหารมีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกเงิน การรับ จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน บัญชี และหลักฐานประกอบบัญชี ตลอดจนหลักฐานอื่น ๆ ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามระเบียบ แบบแผนของทางราชการ