Main content

Alert message

นาวาเอกหญิง อาภา แก้วกระมล
ผู้อำนวยการกองพลาธิการ

 

พ.อ.หญิง ช่อทิพย์ วรรณมาศ
รอง ผอ.กพธ.ยบ.ทหาร

 

 

 

น.ท.หญิง อรษา โสดาวิชิต
หน.บริการ กพธ.ยบ.ทหาร

 

 

 

 

น.ท.หญิง ณัฐพัชร์ ถิรไชยพันธุ์
หน.สูทกรรม กพธ.ยบ.ทหาร

มีหน้าที่เสนอแนะ วางแผน ด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บรักษา การ แจกจ่ายการควบคุม การจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ประเภทต่างๆ ให้แก่ส่วนราชการ ของ กองบัญชาการกองทัพไทย ที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบและหน้าที่ของส่วน ราชการนั้น ตลอดจนงานสายวิทยาการที่รับผิดชอบ การซ่อมบำรุงที่เกี่ยวข้อง การ เลี้ยงดู และบริการอื่น ๆ ของ กองบัญชาการกองทัพไทย