Main content

Alert message

 


พ.อ. ศาสตรา พรมทะ
ผู้อำนวยการกองการขนส่ง

 

 

พ.อ. เทพทอง อินทรทัต
รอง ผอ.กขส.ยบ.ทหาร

 

พ.ท. สุรเดช ชาญวาทิตานนท์
หน.บริการขนส่ง กขส.ยบ.ทหาร

 

 

น.ต.หญิง พัชรินทร์ ละกำปั่น
หน.ธุรการ กขส.ยบ.ทหาร

 

 

น.ต. ชัยยุทธ เอี่ยมวิบูลย์
ประจำแผนกบริการขนส่ง กขส.ยบ.ทหาร

 


มีหน้าที่เสนอแนะ วางแผน ดำเนินการที่เกี่ยวกับการเก็บรักษา แจกจ่าย การ ควบคุม การจำหน่าย ยานพาหนะ รวมทั้งชิ้นส่วนอะไหล่ อุปกรณ์และเครื่องมือซ่อมบำรุง ตลอดจนงานสายวิทยาการที่รับผิดชอบ การซ่อมบำรุงยานพาหนะของ กองบัญชาการ กองทัพไทย ที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบและหน้าที่ของส่วนราชการนั้น จัดบริการขนส่ง สนับสนุนงานของส่วนราชการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย การคัดเลือก การฝึก การ สอบความรู้ ความสามารถของพลขับรถ เพื่อออกใบอนุญาตพิเศษส าหรับขับรถยนต์ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย