Main content

Alert message


นาวาเอก เขมชาต พิทักษ์ธรรม
ผู้อำนวยการกองซ่อมบำรุง

 

 

พ.ท. ณัฐพัชร์ สายจันทร์ดี
รอง ผอ.กซบ.ยบ.ทหาร

 

 

พ.ท. เกียรติสกุล มะลิสุวรรณ
หน.นายทหารซ่อมบำรุง กซบ.ยบ.ทหาร

 

 

 

มีหน้าที่เสนอแนะ วางแผน ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทางเทคนิค เฉพาะเรื่อง การซ่อมบำรุง ปฏิบัติการซ่อมบำรุงยานพาหนะของกองบัญชาการกองทัพไทย ที่มิได้อยู่ใน ความรับผิดชอบ และหน้าที่ของส่วนราชการนั้น เสนอแนะในทางเทคนิคเกี่ยวกับการซ่อม บำรุงสายขนส่ง (เว้นอากาศยาน) ควบคุมการซ่อมบำรุงยานพาหนะของกองบัญชาการ กองทัพไทย ในทางบัญชี และจัดทำประวัติการซ่อมบำรุงยานพาหนะ รับผิดชอบของ กองบัญชาการกองทัพไทย