Main content

Alert message


นาวาเอก เขมชาต พิทักษ์ธรรม 
ผู้อำนวยการกองคลัง

มีหน้าที่เสนอแนะ วางแผน ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรักษา การ แจกจ่ายการควบคุม การจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ประเภทต่างๆ ให้แก่ส่วนราชการ ของ กองบัญชาการกองทัพไทย ที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบและหน้าที่ของส่วน ราชการนั้น ตลอดจนงานสายวิทยาการที่รับผิดชอบ การซ่อมบำรุง ที่เกี่ยวข้อง การเลี้ยงดู และบริการอื่น ๆ ของ กองบัญชาการกองทัพไทย