Main content

Alert message


พันเอก วิทยา เพ็งสุข
ผู้อำนวยการกองคลัง

 

 

น.อ.หญิง รติรส ล่องลอย ร.น.
รอง ผอ.กคล.ยบ.ทหาร

 

 

น.ท. ชิราวัฒน์ ขวดแก้ว ร.น.
หน.ควบคุม กคล.ยบ.ทหาร

 

 

น.ท. ประยุทธ จิระเกษมนุกูล ร.น.
หน.คลัง กคล.ยบ.ทหารมีหน้าที่เสนอแนะ วางแผน ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรักษา การ แจกจ่ายการควบคุม การจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ประเภทต่างๆ ให้แก่ส่วนราชการ ของ กองบัญชาการกองทัพไทย ที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบและหน้าที่ของส่วน ราชการนั้น ตลอดจนงานสายวิทยาการที่รับผิดชอบ การซ่อมบำรุง ที่เกี่ยวข้อง การเลี้ยงดู และบริการอื่น ๆ ของ กองบัญชาการกองทัพไทย