Main content

Alert message


พันเอก สุทัศน์  มานะกิจ
ผู้อำนวยการกองจัดหา

 

 

พ.อ. วิศวรรดิ์ ฉัตรอินทร์
รอง ผอ.กจห.ยบ.ทหาร

 

 

พ.ท. นิติศักดิ์ เชื่อมวราศาสตร์
หน.จัดหาที่ ๑ กจห.ยบ.ทหาร 

 

 

พ.ท. วิทยา สมานหมู่
หน.จัดหาที่ ๒ กจห.ยบ.ทหาร

 

 

พ.ท.หญิง วณิชยา หาสารี
หน.ควบคุมการจัดหา กจห.ยบ.ทหาร

 


มีหน้าที่เสนอแนะนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงานกำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ และบริการสายยุทธบริการ ของ กรมยุทธบริการทหารและหน่วยอื่นๆ