ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดประกาศ