ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และหน้าที่ที่สำคัญ
  ๑. เสนอความเห็นแก่ ผู้บังคับบัญชา วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และดำเนินการด้านการสนับสนุนในเรื่อง
การพลาธิการ การขนส่ง การยุทธโยธา การสวัสดิการ และการกีฬาทหาร ให้แก่ ส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย
 
    ๒. ดำเนินการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการบริการภายในกองบัญชาการกองทัพไทย ที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบและหน้าที่ของส่วนราชการนั้น
  ๓.ดำเนินการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมบำรุงยานพาหนะที่มีอยู่ในความรับผิดชอบทุกขั้นตอนโดยมีขีดความสามารถ ดำเนินการเองได้ ถึงขั้นที่ ๕ อย่างจำกัด และควบคุมยานพาหนะของกองบัญชาการกองทัพไทยในทางบัญชี ออกหมายเลขทะเบียน และออกใบอนุญาตพิเศษสำหรับขับรถยนต์ทหาร ตลอดจนการทำทะเบียนประวัติยานพาหนะ ที่รับผิดชอบ
 
  ๔. ควบคุมทางวิทยาการและดำเนินการในกิจการยุทธโยธา เกี่ยวกับการก่อสร้าง ซ่อมบำรุงอาคารสิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค อสังหาริมทรัพย์ สำรวจตรวจสอบ และจัดทำทะเบียนประวัติอาคาร สิ่งก่อสร้างและที่ดิน ภายในกองบัญชาการกองทัพไทย
    ๕. ดำเนินการให้การสวัสดิการด้านการเคหะสงเคราะห์ การเงิน การศาสนพิธีการฌาปนกิจสงเคราะห์ภายในกองบัญชาการ
กองทัพไทย  
 
  ๖. ดำเนินการเกี่ยวกับการกีฬาทหารของกองทัพไทยโดยส่วนรวม และการกีฬาทหารระหว่างประเทศ
  ๗. ดำเนินการด้านการดุริยางค์และการบันเทิงแก่กำลังพล และส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย
 
  ๘. ให้การระวังป้องกัน การจัดกองทหารเกียรติยศ และบริการแรงงานภายในกองบัญชาการกองทัพไทย
   ๙. ดำเนินการกิจการสารวัตรทหาร  ภายในกองบัญชาการกองทัพไทย
 
  ๑๐. ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นทางกฎหมาย ทางปกครอง ทางวินัย และการตรวจร่างสัญญาที่เกี่ยวข้อง