ประวัติความเป็นมาของกรมยุทธบริการทหาร

กรมยุทธบริการทหาร จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๓๔ ตามคำสั่ง กระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ลับ ที่ ๖๐/๓๔ ลง ๒๘ มีนาคม ๒๕๓๔ เรื่อง แก้อัตรากองบัญชาการทหารสูงสุด โดยนำหน่วยงานภายในของ กรมสารบรรณ เดิม ได้แก่ กองพลาธิการ กองการขนส่ง กองสวัสดิการ มารวมกับ สำนักงานยุทธโยธาทหาร และ สำนักงานกีฬาทหาร ซึ่งแยกมาจาก  สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด และได้พิจารณาจัดหน่วยเพิ่มเติมคือ  กองพันบริการ กองทหารสารวัตร ต่อมามีคำสั่ง กองทัพไทย (เฉพาะ) ลับมาก ที่ ๓๑๖/๕๕  ลง ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง แก้ไขอัตรากองบัญชาการกองทัพไทย  โดยให้หน่วย ขึ้นตรง กรมยุทธบริการทหาร ได้แก่ สำนักงานยุทธโยธาทหาร กองสวัสดิการ สำนักงานกีฬาทหาร  กองพันทหารสารวัตร กองดุริยางค์ กองพันบริการ แยกหน่วยออกจาก กรมยุทธบริการทหาร  และให้ สำนักงานแพทย์ทหาร เป็นหน่วยขึ้นตรงกรมยุทธบริการทหาร โครงสร้างหน่วยของ  กรมยุทธบริการทหาร ตามอัตราการจัดใหม่ ประกอบด้วย กองโครงการและงบประมาณ กองกลาง กองการเงิน กองจัดหา กองพลาธิการ กองการขนส่ง สำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร โดยกำหนดให้วันที่ ๒๕ มีนาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมยุทธบริการทหาร