ปีงบประมาณ ปี ๖,

ลำดับ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

วงเงิน

งบประมาณปี๖๒, ๖๓
๕.

๑,๙๐๑,๕๗๐
๕ พ.ค.๖๓

๔.

๗๒๙,๑๔๑.
๔ ก.พ.๖๓

๓.

๒,๗๖๓,๓๖๐.
๒๙ ม.ค.๖๒๙,๓๐๑,๙๘๐
๙ ม.ค.๖๓๖๒๔,๘๑๓.๓๓
๒ ม.ค.๖๓

     
๘.

๗๘๙,๗๘๕.๓๓
๑๓ มี.ค.๖๒

๗.

๒,๒๒๓,๗๖๗.๐๐
๑๒ มี.ค.๖๒

๖.

๖๗๒,๔๐๒.๐๐
๔ มี.ค.๖๒

๕.

๒,๖๒๐,๖๕๔.๒๗
๒๘ ม.ค.๖๒๘,๘๙๕,๒๙๐

๑๗ ธ.ค.๖๑๑,๙๖๕,๑๒๐.๐๐

๓๑ ส.ค.๖๑

 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

   
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กับ นขต.ศบท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วิธี e-bidding
๓,๑๙๗,๙๘๖.๐๐

๒๓ เม.ย.๖๑ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ให้กับ นขต.ศบท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วิธี e-bidding
๕๑๔,๒๕๘.๗๒

๒๓ มี.ค.๖๑