ปีงบประมาณ ปี ๖

ลำดับ

รายการประกาศผลผู้ชนะ กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (ฝสน.)

ผลการตรวจ

งบประมาณปี ๖๒ และ ๖๓
๒๕
๑,๑๗๐,๘๔๙.๓๐
๒๔ มิ.ย.๖๓

๒๔
๑๒๙,๖๗๐.๐๐

๒๗ พ.ค.๖๓

๒๓
๒๒,๘๐๐.๐๐

๒๑ พ.ค.๖๓

๒๒
๔,๐๔๐.๐๐

๓๐ เม.ย.๖๓

๒๑
๕๙,๒๓๘.๐๐

๓๐ เม.ย.๖๓

๒๐
๗๘,๕๒๐.๐๐

๓๐ เม.ย.๖๓

๑๙
๓๐๔,๔๗๓.๐๐

๒๘ เม.ย.๖๓

๑๘
๑๓๑,๒๑๔.๐๐

๒๗ มี.ค.๖๓

๑๗
๗,๕๒๐.๐๐

๒๗ มี.ค.๖๓

๑๖
๕๖๓,๒๗๐.๐๐

๑๖ มี.ค.๖๓

๑๕
๑๒๑,๖๑๐.๐๐

๑๖ มี.ค.๖๓

๑๔
๙,๓๐๑,๙๘๐.๐๐

๑๑ มี.ค.๖๓

๑๓
๒,๗๖๓,๓๖๐.๐๐

๙ มี.ค.๖๓

๑๒
๙๘,๙๙๐.๐๐

๒๙ ม.ค.๖๓

๑๑
๕๐๘,๐๗๖.๐๔

๒๑ ม.ค.๖๓

๑๐
๔๒,๗๘๕.๐๐

๒๓ ธ.ค.๖๒

๑๕๔,๕๖๕.๐๐

๑๗ ธ.ค.๖๒

๓๐,,๐๐๐.๐๐

๑๑ ธ.ค.๖๒

๓๙๗,๕๑๐.๐๐

๒๗ ก.ย.๖๒

๒๔,๙๙๗.๓๒

๒๗ ก.ย.๖๒

๘,๖๔๐..๐๐

๒๗ ก.ย.๖๒

๔๔๗,๑๒๐.๐๐

๒๗ ก.ย.๖๒

๑๒,๓๒๐.๐๐

๒๗ ก.ย.๖๒

๑๑๙,๐๔๐.๐๐

๒๗ ก.ย.๖๒

๑,๖๙๒,๐๐๐.๐๐

๒๗ ก.ย.๖๒
   ๑๐๗๑๐๖๑๐๕
๔๙,๖๐๐.๐๐

๑๓ ก.ย.๖๒

๑๐๔
๒๕,๕๓๐.๐๐

๑๓ ก.ย.๖๒

๑๐๓
๖๗,๘๐๐.๐๐

๑๓ ก.ย.๖๒

๑๐๒
๖๔,๘๘๐.๐๐

๓ ก.ย.๖๒

๑๐๑
๑๖๔,๘๑๐.๐๐

๒๘ ส.ค.๖๒

๑๐๐
๒๖,๕๐๐

๒๘ ส..ค..๖๒

๙๙
๕๒,๐๙๐.๐๐

๑๙ ส.ค.๖๒

๙๘
๒๕๖,๑๐๔.๐๐

๑๕ ส.ค.๖๒

๙๗
๑๔๘,๑๘๐.๐๐

๑๓ ส.ค.๖๒

๙๖
๑๓๐,๐๒๖.๔๐

๑๓ ส.ค.๖๒

๙๔
๕๐,๙๘๐.๐๐

๑๓ ส.ค.๖๒

๙๓
๔๗,๕๓๖.๐๐

๑๓ ส.ค.๖๒

๙๒
๗๗,๑๓๐.๐๐

๒ ส.ค.๖๒

๙๑
๘๕,๕๐๐.๐๐

๒๘ มิ.ย.๖๒

๙๐
๕,๑๐๐.๐๐

๒๔ มิ.ย.๖๒

๘๙
๑,๕๗๕,๗๓๗.๖๖

๑๑ มิ.ย.๖๒

๘๘
๑๔๕,๑๒๐.๐๐

๓๑ พ.ค.๖๒

๘๗
๑๔๖,๓๑๙.๒๐

๒๗ พ.ค.๖๒

๘๖
๑๗๔,๒๑๐.๐๐

๒๗ พ.ค.๖๒

๘๕
๑๔๙,๓๖๘.๐๐

๒๗ พ.ค.๖๒

๘๔
๑๗๒,๘๐๐.๐๐

๒๔ พ.ค.๖๒

๘๓
๘๙,๔๐๐.๐๐

๒๑ พ.ค.๖๒

๘๒
๒๐,๐๐๐.๐๐

๒๑ พ.ค.๖๒

๘๑
๖,๗๐๐.๐๐

๒๑ พ.ค.๖๒

๘๐
๑๐๗,๕๔๒.๐๐

๗ พ.ค.๖๒

๙๙
๘๐,๑๐๐.๐๐

๗ พ.ค.๖๒

๙๘
๑๒๗,๕๗๐.๐๐

๗ พ.ค.๖๒

๙๗
๓๙,๕๐๐.๐๐

๑๙ เม.ย.๖๒

๙๖.
๖๑๒,๗๓๓.๐๐

๑๑ เม.ย.๖๒

๙๕
๒๔๗,๙๙๓.๐๐

๙ เม.ย.๖๒

๙๔
๑๔๒,๗๔๕.๐๐

๒๘ มี.ค.๖๒

๙๓.
๕๐๒,๙๒๐.๐๐

๒๖ มี.ค.๖๒

๙๒.
๑๙๘,๐๗๑.๐๐

๑๕ มี.ค.๖๒

๙๑
๒๒๑,๖๗๑.๐๐

๑๔ มี.ค.๖๒

๙๐.
๑๐๙,๖๓๒.๐๐

๑๒ มี.ค.๖๒

๘๙.
๒,๓๓๓,๔๐๑.๙๒

๑๒ มี.ค.๖๒

๘๘.
๘,๖๐๐.๐๐

๑ มี.ค.๖๒

๘๗.
๑๕,๘๐๐.๐๐

๑ มี.ค.๖๒

๘๖.
๒๙,๙๕๐.๐๐

๑ มี.ค.๖๒

๘๕.
๘๕,๕๐๐.๐๐

๑ มี.ค.๖๒

๘๔.
๗๐,๖๓๐.๐๐

๑๔ ก.พ.๖๒

๘๓.
๓๓๔,๑๖๐.๐๐

๘ ก.พ.๖๒

๘๒.
๒๖,๖๖๐.๐๐

๖ ก.พ.๖๒

๘๑.
๑๓,๕๘๐.๐๐

๖ ก.พ.๖๒

๘๐.
๙๘,๙๗๒.๐๐

๕ ก.พ.๖๒

๗๙.
๘,๘๙๕,๒๙๐.๐๐

๒๕ ม.ค.๖๒

๗๘.
๑๘๒,๙๕๖.๐๐

๙ ม.ค.๖๒

๗๗.
๔๕๓,๖๐๕.๐๐

๙ ม.ค.๖๒

๗๖.
๒๕๓,๖๘๐.๐๐

๘ ม.ค.๖๒

๗๕.
๑๘,๙๐๐.๐๐

๒๐ธ.ค.๖๑

๗๔
๓๗,๘๐๐.๐๐

๒๓ พ.ย.๖๑

๗๓
๑๒๐,๓๗๕.๐๐

๗ พ.ย.๖๑

๗๒
๑๔๔,๙๙๑.๐๐

๑๙ ต.ค.๖๑

๗๐
๑,๖๙๒,๐๐๐.๐๐

๒๕ ก.ย.๖๑

๖๙
๔๔๗,๑๒๐.๐๐

๑๙ ก.ย.๖๑

๖๘
๒๔,๙๙๗.๓๒

๑๓ ก.ย.๖๑

๖๗
๔๒๓,๗๘๕.๐๐

๑๑ ก.ย.๖๑

๖๖
๘,๖๔๐.๐๐

๑๑ ก.ย.๖๑

๖๕
๑๐,๐๔๐.๐๐

๑๐ ก.ย.๖๑

 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

   
๖๔
๓๒๙,๐๔๐.๓๙

๖ ก.ย.๖๑

๖๓
๘๔,๔๘๐.๐๐

๖ ก.ย.๖๑

๖๒
๘๖,๔๐๐.๐๐

๒๒ ส.ค.๖๑

๖๑
๒๐๔,๗๕๐.๐๐

๒๐ ส.ค.๖๑

๖๐
๘๘,๗๗๕๐.๐๐

๒๐ ส.ค.๖๑

๕๙
๓๔,๘๘๒.๐๐

๒๐ ส.ค.๖๑

๕๘
๑๑,๙๐๐.๐๐

๒๐ ส.ค.๖๑

๕๗
๑๔,๘๒๐.๐๐

๑๗ ส.ค.๖๑

๕๖
๒๖๕,๑๔๕.๐๐

๑๐ ส.ค.๖๑

๕๕
๒๓,๔๐๐.๐๐

๑๐ ส.ค.๖๑

๕๔
๑๑,๔๐๐.๐๐

๑๐ ส.ค.๖๑

๕๓
๒๓๓,๓๒๐.๖๗

๑๖ ก.ค.๖๑

๕๒
๖๖,๔๔๗.๐๐

๑๖ ก.ค.๖๑

๕๑
๔๒๗,๓๕๐.๐๐

๑๖ ก.ค.๖๑

๕๐
ประกาศผลผู้ชนะงานซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน ให้กับ สน.ผบช.ฯ และ ฝปช.ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๒๗,๑๕๑.๐๐

๑๖ ก.ค.๖๑

๔๙
ประกาศผลผู้ชนะงานซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่นและอุปกรณ์ ให้กับ สขส.ฝสน.ศบท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๑๖๙,๒๑๐.๐๐

๑๑ ก.ค.๖๑

๔๘
ประกาศผลผู้ชนะงานซื้อวัสดุทางการเกษตร ให้กับ ศทช.ศบท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๑๙,๑๒๕.๐๐

๕ ก.ค.๖๑

๔๗
ประกาศผลผู้ชนะงานจ้างซ่อมเครื่องผลิตน้ำแข็งเกล็ด ให้กับ สพธ.ฝสน.ศบท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๒๐,๕๒๐.๐๐

๔ ก.ค.๖๑

๔๖
๖๕,๙๗๖.๐๐

๒๙ มิ.ย.๖๑

๔๕
ประกาศผลผู้ชนะงานจ้างซักโซฟา ให้กับ รอง ผบ.ศบท. ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๑๒,๐๐๐..๐๐

๒๙ มิ.ย.๖๑

๔๔
ประกาศผลผู้ชนะงานซื้อวัสดุในการจัดประชุม ให้กับ ศปพท.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๖,๒๑๖.๐๐

๒๙ มิ.ย.๖๑

๔๓.
ประกาศผลผู้ชนะงานซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ให้กับ นขต.ศบท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
๓๙๔,๕๘๘.๔๐

๑๙ มิ.ย.๖๑

๔๒.
ประกาศผลผู้ชนะงานซื้อโต๊ะอาหาร์ ห้กับ รอง ผบ.ทสส.๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๔๘,๐๐๐.๐๐

๑๓ มิ.ย.๖๑

๔๑.
ประกาศผลผู้ชนะงานซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ ห้กับ สขส.ฝสน.ศบท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๑๑๔,๐๔๕.๐๐

๘ มิ.ย.๖๑

๔๐.
ประกาศผลผู้ชนะงานซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ให้กับ สำนักผู้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๓๓๓,๕๗๒.๐๐

๗ มิ.ย.๖๑

๓๙.
ประกาศผลผู้ชนะงานซื้อวัสดุซ่อมแซมยานพาหนะ ให้กับ ศทช.ศบท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๒๔๙,๙๓๐.๐๐

๗ มิ.ย.๖๑

๓๘.
ประกาศผลผู้ชนะงานซื้อวัสดุประเภทต่างๆ ให้กับ ศทช.ศบท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๗๔,๐๔๒.๐๐

๖ มิ.ย.๖๑

๓๗.
ประกาศผลผู้ชนะงานจ้างติดตั้งเครื่องปั๊มน้ำ ประจำอาคาร ฝสน.ศบท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๒๐,๘๐๐.๐๐

๒๕ พ.ค.๖๑

๓๖.
ประกาศผลผู้ชนะงานซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กับ นขต.ศบท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
๒,๑๒๓,๐๙๙.๓๖

๒๓ พ.ค.๖๑

๓๕.
ประกาศผลผู้ชนะงานซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ให้กับ ศทช.ศบท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๑๒,๐๐๐.๐๐

๔ พ.ค.๖๑

๓๔.

ประกาศผลผู้ชนะงานจ้างทำกระดาษจดหมายพร้อมซอง ให้กับ สำนักผู้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๓๐,๐๐๐.๐๐

๓๐ เม.ย.๖๑

๓๓.
ประกาศผลผู้ชนะงานซื้อกาวดักหนูสำเร็จรูป ให้กับ สพธ.ฝสน.ศบท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๓๓,๐๐๐.๐๐

๓๐ เม.ย.๖๑

๓๒.
ประกาศผลผู้ชนะงานจ้างติดตั้งกระจกโตีะทำงานและผ้าสักหลาดให้ สน.ผู้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๓๑,๐๐๐.๐๐

๒๖ เม.ย.๖๑

๓๑.
ประกาศผลผู้ชนะงานซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuction ให้กับ สน.รองเสธ.๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๑๕,๔๐๐.๐๐

๒๐ เม.ย.๖๑

๓๐.
ประกาศผลผู้ชนะงานซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ให้กับ สำนักผู้บังคับบัญญชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๑๕๗,๘๕๕.๐๐

๑๙ เม.ย.๖๑

๒๙.
ประกาศผลผู้ชนะงานซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ให้กับ ฝปช.ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๑๔๕,๓๐๐.๐๐

๑๐ เม.ย.๖๑

๒๘.
ประกาศผลผู้ชนะงานซื้ออาหารสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
๖๙๑,๒๔๒.๐๐

๕ เม.ย.๖๑

๒๗.
ประกาศผลผู้ชนะงานซื้อเครื่องรับส่งข้อมูลแบบไร้สาย ให้กับ สน.เสธ.ฯประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๔๙,๐๐๐.๐๐

๕ เม.ย.๖๑

๒๖.
ประกาศผลผู้ชนะงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร์ ให้กับ สพธ.ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๖,๒๑๐.๐๐

๒๘ มี.ค.๖๑

๒๕.
ประกาศผลผู้ชนะงานซื้อวัสดสำนักงานและวัสดุุคอมพิวเตอร์ ให้กับ ฝยก.ศบท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๗๐,๖๒๙.๐๐

๒๖ มี.ค.๖๑

๒๔.
ประกาศผลผู้ชนะงานซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและสำนักงาน ให้กับ สน.ผู้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๑๓๘,๕๔๐.๐๐

๒๖ มี.ค.๖๑

๒๓.
ประกาศผลผู้ชนะงานซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ให้กับ สน.ผู้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๕๙,๐๐๐.๐๐

๒๖ มี.ค.๖๑

๒๒
ประกาศผลผู้ชนะงานซื้อวัสดุประเภทต่างๆ์ ให้กับ ศทช.ศบท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๓๙๔,๙๖๘.๐๐

๑๒ มี.ค.๖๑

๒๑
ประกาศผลผู้ชนะงานซื้อวัสดุป้ายแจ้งเตือนพื้นที่อันตราย นปท. ๑ - ๔ ให้ ศทช.ศบท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๓๓๓,๒๐๐.๐๐

๑๒ มี.ค.๖๑

๒๐.
ประกาศผลผู้ชนะงานซื้อวัสดุประเภทต่างๆ์ ให้กับ สน.ผู้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๖๓,๑๐๗.๐๐

๑๒ มี.ค.๖๑

๑๙.
ประกาศผลผู้ชนะงานซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ให้กับ สน.ผู้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๔๔๙,๙๓๗.๐๐

๙ มี.ค.๖๑

๑๘.
ประกาศผลผู้ชนะงานซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuction ให้กับ สน.รองเสธ.๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๒๓,๑๐๐.๐๐

๙ มี.ค.๖๑

๑๗.
ประกาศผลผู้ชนะงานซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuction ให้กับ สน.ผู้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๑๗,๐๐๐.๐๐

๙ มี.ค.๖๑

๑๖.
ประกาศผลผู้ชนะงานซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ยาและเวชภัณฑ์สุนัข) ให้ ศทช.ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๙๘,๙๗๒.๐๐

๕ มี.ค.๖๑

๑๕.
ประกาศผลผู้ชนะงานซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ให้กับ สน.งานผู้บังคับบัญชา. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๑๐๙,๘๘๐.๐๐

๑๖ ก.พ.๖๑

๑๔.
ประกาศผลผู้ชนะงานซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ให้กับ นขต.ศบท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๙,๓๒๘,๕๐๐.๐๐

๙ ก.พ.๖๑

๑๓.
ประกาศผลผู้ชนะงานจ้างเปลี่ยนผ้าบุโซฟา ให้กับ สำนักผู้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๒๔,๖๔๒.๑๐

๘ ก.พ.๖๑

๑๒
ประกาศผลผู้ชนะงานจ้างทำธงประจำตำแหน่ง ป้ายชื่อ และกรอบรูป ให้กับ สำนักผู้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๑๑๔,๗๐๐.๐๐

๘ ก.พ.๖๑

๑๑.

ประกาศผลผู้ชนะงานซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ให้ ศทช.ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๒,๙๑๒,๔๘๐.๐๐

๗ ก.พ.๖๑

๑๐.

ประกาศผลผู้ชนะงานจ้างพิมพ์บัตรจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ให้ นขต.ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๓๔,๐๒๐.๐๐

๑ ก.พ.๖๑

๙.

ประกาศผลผู้ชนะงานจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ให้ ศทช.ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖,๖๑๐.๐๐

๓๑ ม.ค.๖๑

๘.

ประกาศผลผู้ชนะงานจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ให้ นขต.ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗๖,๑๕๐.๐๐

๓๐ ม.ค.๖๑

๗.

ประกาศผลผู้ชนะงานจัดซื้อวัสดุฝึกหลักสูตรการตรวจค้นและทำลายทุ่นระเบิด ให้ ศทช.ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕๘,๕๐๕.๐๐

๒๕ ม.ค.๖๑

๖.
ประกาศผลผู้ชนะงานจัดซื้อวัสดุจัดกิจกรรมวันเด็ก ให้ ศทช.ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑๙,๕๗๒.๐๐

๑๑ ม.ค.๖๑
๕.

ประกาศผลผู้ชนะงานจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคาร บก.ทท. ชั้น 1-6 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,340,496.00

29 ก.ย.60

๔.

ประกาศผลผู้ชนะงานจ้างซักรีดเครื่องนอนเวร ให้กับ ฝขว.ศบท. ฝสส.ศบท. และเวร ชป.ศบท. ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

84,480.00

29 ก.ย.60

๓.

ประกาศผลผู้ชนะงานจ้างซักรีดเครื่องนอนเวร ให้กับ ศทช.ศบท. ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,640.00

29 ก.ย.60

๒.

ประกาศผลผู้ชนะงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ให้กับ สน.ผู้บังคับบัญชา และ นขต.ศบท.ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

434,700.00

29 ก.ย.60

๑.

ประกาศผลผู้ชนะงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ให้กับ ศทช.ศบท.ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24,997.32

29 ก.ย.60