ปีงบประมาณ ปี ๖๓

ลำดับ

รายการสรุปผลรอบไตรมาส กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

ไตรมาส

งบประมาณปี ๖๒


ไตรมาสที่่ ๔ (ก.ค.- ก.ย.๖๒)

งบประมาณปี ๖๒ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.- มิ.ย.๖๒)

งบประมาณปี ๖๒ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.- มี.ค.๖๒)

งบประมาณปี ๖๒ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.- ธ.ค.๖๑)

งบประมาณปี ๖๒

 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

   


ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.- ก.ย.๖๑)

งบประมาณปี ๖๑