ปีงบประมาณปี ๖๓

ลำดับ

รายการ สัญญาจัดซื้อ กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย(ฝสน.)

วงเงิน

งบประมาณปี ๖๒


๑,๕๗๕,๗๓๗.๖๖

๘ ส.ค.๖๒๖๑๒,๗๓๓.๐๐

๒๗ มิ.ย.๖๒๑,๖๙๒,๐๐๐.๐๐

๗ ธ.ค.๖๑