***ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย***

มาตรการการส่งเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการป้องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
รายการผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562