ระเบียบการจ่ายเครื่องแต่งกาย และอัตราสิ่งอุปกรณ์

ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยอัตราการจ่ายเครื่องแต่งกาย และเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายสำหรับนายทหารสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๐๙
ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยอัตราการจ่ายเครื่องแต่งกาย และเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายสำหรับนายประทวน พ.ศ.๒๕๕๗
อัตราสิ่งอุปกรณ์ประเภทเครื่องแต่งกาย เครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย เครื่องนอน เครื่องใช้ส่วนตัว สำหรับพลทหารกองประจำการ