Main content

Alert message

เจ้ากรมยุทธบริการทหาร นำชุดตรวจการปฏิบัติราชการ สจร.ทหาร ตรวจคลัง คลัง สป.๕ สถานีบริการน้ำมัน และ การซ่อมบำรุงยานพาหนะ
เจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็นประธานมอบทุนการศึกษา กองบัญชาการกองทัพไทย ให้กับบุตรข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
เจ้ากรมยุทธบริการทหารด้อนรับ จเรทหาร และคณะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการกรมยุทธบริการทหาร
เจ้ากรมยุทธบริการทหาร กำกับดูแลการพักอาศัยและการบริหารจัดการพื้นที่ อาคารสวัสดิการ (ประชาชื่น)
เจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายและแสดงความยินดีกับนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
เจ้ากรมยุทธบริการทหาร ต้อนรับ พลเรือเอก เกริกไชย วจนาภรณ์ และคณะตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน/โครงการ
รมยุทธบริการทหาร รับรางวัลจากผลการประเมินความพึงพอใจ การให้บริการภายในศูนย์อาหาร